Čín­ska Ali­baba chce inves­to­vať do Snap­chatu

Tomáš Kahn / 12. marec 2015 / Business

Naj­väč­šia čín­ska e-com­merce plat­forma Ali­baba plá­nuje inves­to­vať do Snap­chatu. Výška inves­tí­cie by mala byť neuve­ri­teľ­ných 200 mili­ó­nov USD.

Snap­chat už minulý mesiac ohlá­sil, že by mal pri­jať ďal­šiu inves­tí­ciu vo výške 500 mili­ó­nov USD, čím by sa jeho valu­ácia mala až zvý­šiť na 19 miliárd USD. Do tejto ohlá­se­nej inves­tí­cie však prav­de­po­dobne nebolo zará­ta­ných 200 mili­ó­ni­kov od Ali­babi. Snap­chat v minu­lom roku pozme­nil svoju stra­té­giu, kedy sa zo “sex­ting” appky snaží spra­viť seri­óz­nej­šiu appku, čo chce docie­liť aj pri­da­ním fun­kcie “sto­ries”. Dote­raj­šia 15 miliar­dová valu­ácia Snap­chatu robí z neho tre­tiu naj­cen­nej­šie spo­loč­nosť, ktorá má svoje finančné zdroje z ven­ture kapi­tálu. Cen­nej­šími sú už iba dvaja a to Xia­omi a Uber.

zdroj: Busi­nes­sin­si­der

Pridať komentár (0)