Čín­ska odpo­veď na Goog­le Glass: Bai­du Eye

Katka Šiborová / 4. septembra 2014 / Tech a inovácie

Čín­ský inter­ne­to­vý gigant Bai­du verej­ne pred­sta­vil svo­ju ver­ziu Goog­le Glass túto stre­du na sve­to­vej kon­fe­ren­cii v Pekin­gu. Ide zatiaľ o pra­cov­ný pro­to­typ zaria­de­nia.

Na roz­diel do Goog­le Glass však Bai­du nedis­po­nu­je žiad­nym disp­le­jom ani obra­zov­kou. Zaria­de­nie má for­mu wra­pa­round mik­ro­fó­nu, kto­rý je natia­hnu­tý ponad uši a na ľavej stra­ne je umiest­ne­né slú­chad­lo. Na pra­vej stra­ne je naopak umiest­ne­ná malá kame­ra, kto­rá sní­ma fot­ky, roz­poz­ná­va objek­ty a ana­ly­zu­je infor­má­cie. 

Bai­du Eye odo­sie­la infor­má­cie do mobil­né­ho zaria­de­nia uží­va­te­ľa, smatp­ho­nu ale­bo tab­le­tu, pro­stred­níc­tvom apli­ká­cie. Táto metó­da šet­rí baté­riu a výdrž a umož­ňu­je ľah­šie pre­hľa­dá­va­nie ako na malej obra­zov­ke Goog­le Glass, sme­lo uvá­dza­jú výrob­co­via. 

Bai­du Eye je schop­ný synch­ro­ni­zo­vať infor­má­cie ako vizu­ál­ne, tak aj fone­tic­ky, pri­čom posky­tu­je rov­na­ké fun­kcie ako Goog­le Glass”, ozná­mil pre ser­ver Mas­hab­le ich hovor­ca.

Okrem toho zaria­de­nie umož­ňu­je hla­so­vé prí­ka­zy a rea­gu­je na ges­tá. Zaria­de­nie, ako bolo ozná­me­né pri pred­sta­ve­ní myš­lien­ky v aprí­ly, roz­prá­va zatiaľ len man­da­rín­skou čín­šti­nou. V prí­pa­de, že sa naučí ďal­ší jazyk by si moh­lo nájsť svo­je mies­to na trhu, hoc ťaž­ko pove­dať, či doká­že kon­ku­ro­vať Goog­le Glass. 

Google Glass

Zdroj: mashable.com

Pridať komentár (0)