Čín­ska odpo­veď na Google Glass: Baidu Eye

Katka Šiborová / 4. septembra 2014 / Tech a inovácie

Čín­ský inter­ne­tový gigant Baidu verejne pred­sta­vil svoju ver­ziu Google Glass túto stredu na sve­to­vej kon­fe­ren­cii v Pekingu. Ide zatiaľ o pra­covný pro­to­typ zaria­de­nia.

Na roz­diel do Google Glass však Baidu nedis­po­nuje žiad­nym disp­le­jom ani obra­zov­kou. Zaria­de­nie má formu wra­pa­round mik­ro­fónu, ktorý je natia­hnutý ponad uši a na ľavej strane je umiest­nené slú­chadlo. Na pra­vej strane je naopak umiest­nená malá kamera, ktorá sníma fotky, roz­poz­náva objekty a ana­ly­zuje infor­má­cie. 

Baidu Eye odo­siela infor­má­cie do mobil­ného zaria­de­nia uží­va­teľa, smatp­honu alebo tab­letu, pro­stred­níc­tvom apli­ká­cie. Táto metóda šetrí baté­riu a výdrž a umož­ňuje ľah­šie pre­hľa­dá­va­nie ako na malej obra­zovke Google Glass, smelo uvá­dzajú výrob­co­via. 

Baidu Eye je schopný synch­ro­ni­zo­vať infor­má­cie ako vizu­álne, tak aj fone­ticky, pri­čom posky­tuje rov­naké fun­kcie ako Google Glass”, ozná­mil pre ser­ver Mas­hable ich hovorca.

Okrem toho zaria­de­nie umož­ňuje hla­sové prí­kazy a rea­guje na gestá. Zaria­de­nie, ako bolo ozná­mené pri pred­sta­vení myš­lienky v apríly, roz­práva zatiaľ len man­da­rín­skou čín­šti­nou. V prí­pade, že sa naučí ďalší jazyk by si mohlo nájsť svoje miesto na trhu, hoc ťažko pove­dať, či dokáže kon­ku­ro­vať Google Glass. 

Google Glass

Zdroj: mashable.com

Pridať komentár (0)