Čín­sky star­tup dáva svo­jim zamest­nan­com ako kon­co­ročnú odmenu Teslu

Lukáš Gašparík jr. / 17. februára 2015 / Zaujímavosti

Čín­sky nový rok už klope na dvere a ako je zvy­kom, tak mnohí zamest­nanci už oča­ká­vajú svoje kon­co­ročné odmeny. Nie­ktorí väč­šie, nie­ktorí men­šie. Ale čo by ste pove­dali na to, ak by bola vašou kon­co­roč­nou odme­nou nová Tesla?

Znie to ako sen, avšak nie pre kaž­dého. Zamest­nanci čín­skeho star­tupu WiFi Mas­ter Key budú na toh­to­ročné odmeny spo­mí­nať asi dlho. Každý zamest­na­nec, ktorý v tomto star­tupe pôsobí už dlh­šie ako 4 mesiace, dostane od svojho zamest­ná­va­teľa novú Teslu, model S. Už dokopy 8 zamest­nan­cov sa môže pochvá­liť svo­jim novým auto­mo­bi­lom. Cel­kovo v tomto star­tupe pra­cuje až 50 zamest­nan­cov, takže ešte je určite na čo sa tešiť.

Objed­návku nových aut pre tento star­tup už potvr­dila aj samotná Tesla a malo by sa jed­nať o nákup v cel­ko­vej hod­note 4.8 mili­óna ame­ric­kých dolá­rov. Foun­der a CEO v jed­nej osobe Chen Tia­nqiao vyhlá­sil, že takýmto spô­so­bom sa chce svo­jim zamest­nan­com odvďa­čiť za ich vyni­ka­júcu prácu a uká­zať im, ako veľmi si cení ich talent. V posled­ných rokoch začí­najú čín­ské IT spo­loč­nosti napre­do­vať, čoho dôvo­dom je aj kva­lita tamoj­ších zamest­nan­cov, kto­rých čím ďalej tým viac lákajú za prá­cou ame­rický giganti. Preto aj toto je jeden zo spô­so­bov ako sa odme­niť a udr­žať si tak kva­lit­ných zamest­nan­cov, ktoré sú kľú­čom k úspe­chu kaž­dej spo­loč­nosti.

Zdroj: venturebeat.com

Pridať komentár (0)