Cle­e­vio: Česi, ktorí doká­zali zau­jať Apple

Luky Gašparík / 6. marec 2014 / Business

V pod­state to je jed­no­du­ché. Stačí dať dokopy pár výni­močne talen­to­va­ných mla­dých ľudí, mať skvelý nápad a byť v správny čas na správ­nom mieste. Ak sa vám to podarí raz, hovo­ríme o šťastí, ak tri a viac krát, hovo­ríme o Cle­e­vio. Mladí praž­sko-brnen­skí deve­lo­peri momen­tálne vydá­vajú jednu úspešnú appku za dru­hou.

Šťas­tie praje pri­pra­ve­ným, to platí aj v prí­pade čes­kého Cle­e­vio. Je tím ľudí, na čele kto­rého stojí jedno z čes­kých zázrač­ných detí Lukáš Sti­bor. Kari­éru začal ešte vo firme Red­boss s ďal­ším zná­mym menom — Jánom Řežá­bem, CEO Social­ba­kers. Neskôr, po roz­pade Red­bossu, si išli každí svo­jou ces­tou a dnes sú obi­dvaja úspešní mladí pod­ni­ka­te­lia vo svo­jich obo­roch.  Lukáš sa vrhol na mobilné appky a spolu s kama­rá­tom Miro­sla­vom Chmel­kom zalo­žili deve­lo­per­skú firmu Cle­e­vio.

Prvý úspech nene­chal na seba dlho čakať. Spen­dee je apli­ká­cia, ktorá vám má pomôcť nebyť v debete hneď tri dni po výplate.  Využi­tie takejto appky by pre väč­šinu Slo­vá­kov mohlo zna­me­nať oddia­le­nie kon­zu­má­cie tresky s rož­kom aspoň o dva týždne. Správa osob­ných finan­cií s atrak­tív­nym dizaj­nom, to je vizitka Cle­e­vio.

A potom to prišlo…

Následne sa Cle­e­viu poda­rilo niečo, po čom túži snáď každý deve­lo­per — byť oslo­vený samot­ným App­lom. Po tom, ako vstú­pili do už roz­be­hnu­tého pro­jektu s menom Taasky a pre­brali deve­lo­ping, razom upú­tali pozor­nosť jabĺčka zo Sili­con Val­ley. Ide opäť o dizaj­novo pre­ma­kanú appku, pre ľudí s prob­lé­mami s pamä­ťou a orga­ni­zá­ciou.

Pri­bližne dva týždne pred rea­le­a­som do App Storu oslo­vil Cle­e­vio Apple s tým, že nemajú zby­točne čakať a vydať appku okam­žite. V tom istom čase totiž vyšla aj kon­ku­renčná appka Wun­der­list, na kto­rej sa pekne zviezli aj cha­lani z Cle­e­via. Taasky zís­kal od Apple fun­ding a ten následne zahá­jil na App Store razantnú pro­pa­gá­ciu. Zara­de­nie medzi TOP appky na pro­duk­ti­vitu určite pomohlo Taas­kymu naz­bie­rať roz­siahlu uží­va­teľ­skú základňu.

A potom to prišlo druhý krát…

Veľká popu­la­rita vyús­tila do oslo­ve­nia fir­mou Star­bucks. V kaviar­ňach sa cez wifinu stal Taasky voľne stia­hnu­teľ­ným. Akcia trvala jeden týž­deň a pri­niesla vyše 400 tisíc nových stia­hnutí, čo je fan­tas­tické číslo.

Ďal­ším pro­jek­tom Cle­e­via je appka s náz­vom Snip­pit, čo je určitá forma ins­ta­gramu. V nej si ku fotke viete pri­ra­diť krátku hudobnú sek­ven­ciu. Cie­ľová sku­pina sú samoz­rejme tee­na­geri. Nie som si však istý, či práve táto veková kate­gó­ria nedá rad­šej pred­nosť raj­cov­ným foteč­kám z ins­ta­gramu pred zapa­da­jú­cim sln­kom s neja­kým roman­tic­kým son­gom v pozadí.

Posledné akti­vity cha­la­nov z Cle­e­vio sme­rujú k deve­lo­pingu har­dwa­ro­vých zaria­dení. O čo kon­krétne ide, je zatiaľ tajom­stvom. Jediné, čo cha­lani pre­zra­dili, je, že by pro­jekt chceli fun­drais­núť na Kicks­tar­teri. Odkaz je ale jasný, máme sa na čo tešiť.

Zdroj: cleevio.cz, e-svet.e15.cz

Pridať komentár (0)