CNN si kúpila sláv­neho you­tu­bera Casey Neis­tata

Linda Cebrová / 29. novembra 2016 / Business

Mladá sociálna sieť Beme je teraz pod kríd­lami CNN.

Skratku sve­to­zná­mej tele­ví­zie CNN (Cable News Network) určite dobre poznáš. Možno si nie­kedy pri pre­ze­raní prog­ra­mov nara­zil aj na ich spra­vo­daj­stvo, ktoré sa radí medzi naj­lep­šie na svete. Avšak o niečo menej známy je názov Beme. Ide o pokus, zme­ne­nia formy zau­ží­va­ných sociál­nych sietí. Táto sociálna sieť je totižto zalo­žená na krát­kych vide­ách, a práve tento para­me­ter ju sta­via do podob­nej kate­gó­rie, v kto­rej je aj Snap­chat.

beme22

foto: theverge.com

Za touto nie pre všet­kých zná­mou sociál­nou sie­ťou stojí you­tu­ber Casey Neis­tat, ktorý sa spo­jil s ďal­ším obchod­ným par­tne­rom a spolu pri­viedli minulý rok na svetlo sveta Beme. Zo začiatku sa pro­dukt na trhu veľmi neuchy­til a vôbec nedo­chá­dzalo k masív­nemu roz­ši­ro­va­niu, ako to bolo naprí­klad v prí­pade Snap­chatu. Na svo­jom konte mal niečo málo cez milión stia­hnutí a člo­vek by aj pove­dal, že za krátky čas určite zanikne.

beme

foto: theverge.com

Horú­cou novin­kou však je, že práve CNN sa roz­hodla vlo­žiť všetky jej nádeje a značný kapi­tál do sociál­nej siete Beme. Res­pek­tíve si priamo kupuje tvorcu a všet­kých 12 zamest­nan­cov, ktorí sa budú podie­ľať na tvorbe nových pro­jek­tov pre CNN. Aj tak je však osud mla­dej sociál­nej siete v kon­coch.

Je totiž cel­kom zjavné, že tele­ví­zia CNN má zálusk pre­dov­šet­kým na nápady you­tu­bera a jeho obchod­ného spo­loč­níka. Prvý pro­jekt z dielne CNN a per­spek­tív­neho you­tu­bera by sme sa mali doč­kať v prie­behu budú­ceho roku. Zatiaľ však zostáva tajom­stvom celá idea pro­jektu. Veden­cie CNN zrejme vidí v pro­jekte poten­ciál a bude sa sna­žiť celú šou moder­ni­zo­vať a posu­núť na iný level.

zdroj:theverge.com zdroj obráz­kov a titul­nej fotografie:huffpost.com

Pridať komentár (0)