Čo by som naj­rad­šej pove­dal svoj­mu mlad­šie­mu ja

Martin Bohunický / 11. mája 2016 / Lifehacking

Aké by to bolo, keby sa môže­me vrá­tiť v čase a pre­ho­vo­riť samé­mu sebe do duše? Prav­de­po­dob­ne by svet vyze­ral ale úpl­ne inak.

Bez ohľa­du na to, že by som chcel asi rad­šej vidieť naži­vo dino­sau­rov, ale­bo zažiť Paríž dvad­sia­tych rokov, urči­te by som sa zasta­vil aj nie­kde v roku 2002, keď som mal 10 rokov a bol som malý, nese­ba­ve­do­mý cha­lan, kto­rý sa pre­ku­sá­val živo­tom a bol dosť zmä­te­ný.

A asi by som si pove­dal hlav­ne tie­to veci:

1. Ak chceš byť v nie­čom dob­rý, musíš pre­to nie­čo obe­to­vať

Dnes ma živí pre­važ­ne autor­ská tvor­ba. Môj život je o tom, že solím jeden člá­nok za dru­hým a hoci to mám cel­kom rád, nie je to úpl­ne to pra­vé a neve­del by som to robiť celý život. Pre­čo teda píšem?

Ako malý som skú­šal nie­koľ­ko špor­tov. Dva roky som cho­dil na hoke­jo­vé tré­nin­gy, skú­šal som v Šali a v oko­li­tých dedi­nách aj fut­bal. No nikdy som sa na nie­čo neupol a nevy­dr­žal pri­tom. Jed­no­du­cho ma vždy nie­čo odra­di­lo — či spo­lu­hrá­či ale­bo tré­ne­ri.

Leo-Messi

foto: M.K.

Keď som mal 18 rokov a mie­si­la sa vo mne túž­ba byť pro­fi špor­tov­com, už bolo nesko­ro. A tak som začal o špor­te písať. Dnes už o špor­te nepí­šem, píšem úpl­ne iné veci, no verím, že raz sa k nemu ešte neja­kou for­mou vrá­tim. Naj­rad­šej by som však bol, keby som sa v minu­los­ti na ten fut­bal upol a mohol byť jeho súčas­ťou, nie­len poze­rať naň z tri­bú­ny.

2. Byť pre­hna­ne pozi­tív­ny, ale­bo pre­hna­ne nega­tív­ny, obe mož­nos­ti sú zlé

Zažil som si nie­koľ­ko fáz. Naj­skôr som bol nega­tív­ny, potom som mal slnieč­kar­ske obdo­bie neko­neč­né­ho pozi­ti­viz­mu. Dnes som aj kvô­li zdra­vot­ným prob­lé­mom viac nega­tív­ny, ako by som byť mal, no prav­dou je, že člo­vek by mal tie­to dva fak­to­ry vedieť vyvá­žiť. Všet­ké­ho moc ško­dí.

Roz­bie­haš biz­nis? Ver si, ale mys­li aj na to, čo sa môže poka­ziť. Star­tu­py? To, že vo veľ­kom vzni­ka­jú, je pek­né, no fan­dím len tým, kto­ré reál­ne ponú­ka­jú hod­no­tu.

3. Nemu­síš mať názor na všet­ko

Naj­ťaž­šou vecou pre ambi­ci­óz­ne­ho člo­ve­ka je pod­ľa mňa zmie­riť sa s tým, že nevie všet­ko. Tiež som kedy­si tla­čil svoj názor aj do vecí, o kto­rých som nič neve­del. A mož­no že to nie­ke­dy robím stá­le. Čo by som pove­dal svoj­mu mlad­šie­mu ja? Pove­dať neviem je lep­šie, ako byť ini­cia­tív­nym blb­com.

4. Nie­kto­rí tvo­ji kama­rá­ti sú lep­ší ako ty, no je to jed­no

Hroz­ne som závi­del ako mlad­ší svoj­mu kama­rá­to­vi. Ja som rie­šil osob­ný roz­voj, pre­mýš­ľal nad biz­ni­som a desiat­ky ďal­ších nezmys­lov, kto­ré som si mys­lel, že ma robia výni­moč­ným. Dokon­ca som sa učil z videí baliť baby.

A potom sme priš­li na dis­ko­té­ku v Brne a všet­ky išli po ňom. Pre­to­že je jed­no­du­cho fešák a ja som oby­čaj­ný cha­lan. A mož­no to ani nebo­lo tým, mož­no to bolo tým, že tie­to veci jed­no­du­cho nerie­šil a bol sám sebou. Moja závisť však nebo­la nepraj­nosť a postup­ne som sa naučil, že poze­rať sa na iných nemá abso­lút­ne žiad­ny zmy­sel.

5. No na vzhľa­de zále­ží

Vieš, čo som sa pri “náuke bale­nia báb”, kto­rú dnes pova­žu­jem za totál­ny nezmy­sel, naučil? Že na vzhľa­de nezá­le­ží. Dnes viem, že to boli všet­ko len mar­ke­tin­go­vé kecy pre nese­bais­tých ľudí. Mož­no to nie je fér, ale to, ako vyze­ráš, má jed­no­du­cho veľ­ký vplyv na to, ako ťa ľudia vní­ma­jú. Ale nie je to o doko­na­lých črtách tvá­re. Je to o čis­tom, dob­re pad­nú­com oble­če­ní, o vôni a o hygie­ne. Ale­bo si stá­le mys­líš, že upred­nost­ní tvo­ju dob­rú dušu pre tým­to týp­kom?

11359b7f967a193c12c3aa8aab5f4055

foto: pin­te­rest

6. Za penia­ze si šťas­tie kúpiť môžeš, ak ich využí­vaš správ­ne

Kupo­va­nie nezmys­lov a tech­no­lo­gic­kých blbos­tí ťa šťast­ným neuro­bí. Po pár mesia­coch fre­e­lan­cin­gu som si kúpil iPho­ne a Mac­bo­ok — teda veci, kto­ré pre mňa dovte­dy boli nepred­sta­vi­teľ­né. A uro­bi­lo ma to šťast­nej­ším? Ani tro­chu. Vieš čo ma uro­bi­lo šťast­nej­ším? Keď som mal prá­ce plné zuby, sadol som na večer­ný vlak, ráno o 4 som vystú­pil v Pop­ra­de, o 6:20 som stál pri Štr­b­skom ple­se a o 10:30 som stál na vrcho­le Kôp­rov­ské­ho ští­tu. Ale­bo keď som sa tri týžd­ne doza­du spon­tán­ne roz­ho­dol, že idem do Istan­bu­lu a strá­vil tam pár pek­ných dní.

7. Na tom, čo si mys­lia ostat­ní, nezá­le­ží…

…je tá naj­väč­šia hlú­posť pod sln­kom. Jas­ne že by si sa nemal sta­rať o to, čo si mys­lia ľudía, kto­rých nemáš rád, no na sve­te je hro­ma­da ďal­ších ľudí, kto­rým na tebe zále­ží a boja sa o teba. Pri tých­to to teda jed­no nie je.

8. Novo­roč­né pred­sav­za­tia sú pre lúz­rov

Ak chcem zme­niť svoj život, začnem teraz. Nemu­sím čakať na pon­de­lok, nemu­sím čakať na 1.január.

1*f5oQRNrecWb674oQNxhK8Q

foto: medium

9. Nasle­duj svo­ju vášeň?

To, že nie­čo robíš rád ešte nezna­me­ná, že ti za to musia ostat­ní pla­tiť. Ves­mír nie je posta­ve­ný oko­lo teba a kni­ha Tajom­stvo je kva­lit­ný mar­ke­ting. Skús sa rad­šej zame­riať na to, v čom si dob­rý a za čo by ti ľudia pla­tiť moh­li. Ak chceš zaro­biť, musíš sa naj­skôr pozrieť na zákaz­ní­ka, nie na seba.

titul­ná foto: humansarefree.com

Pridať komentár (0)