Čo by som naj­rad­šej pove­dal svojmu mlad­šiemu ja

Martin Bohunický / 11. mája 2016 / Tools a produktivita

Aké by to bolo, keby sa môžeme vrá­tiť v čase a pre­ho­vo­riť samému sebe do duše? Prav­de­po­dobne by svet vyze­ral ale úplne inak.

Bez ohľadu na to, že by som chcel asi rad­šej vidieť naživo dino­sau­rov, alebo zažiť Paríž dvad­sia­tych rokov, určite by som sa zasta­vil aj nie­kde v roku 2002, keď som mal 10 rokov a bol som malý, nese­ba­ve­domý cha­lan, ktorý sa pre­ku­sá­val živo­tom a bol dosť zmä­tený.

A asi by som si pove­dal hlavne tieto veci:

1. Ak chceš byť v nie­čom dobrý, musíš preto niečo obe­to­vať

Dnes ma živí pre­važne autor­ská tvorba. Môj život je o tom, že solím jeden člá­nok za dru­hým a hoci to mám cel­kom rád, nie je to úplne to pravé a neve­del by som to robiť celý život. Prečo teda píšem?

Ako malý som skú­šal nie­koľko špor­tov. Dva roky som cho­dil na hoke­jové tré­ningy, skú­šal som v Šali a v oko­li­tých dedi­nách aj fut­bal. No nikdy som sa na niečo neupol a nevy­dr­žal pri­tom. Jed­no­du­cho ma vždy niečo odra­dilo — či spo­lu­hráči alebo tré­neri.

Leo-Messi

foto: M.K.

Keď som mal 18 rokov a mie­sila sa vo mne túžba byť profi špor­tov­com, už bolo neskoro. A tak som začal o športe písať. Dnes už o športe nepí­šem, píšem úplne iné veci, no verím, že raz sa k nemu ešte neja­kou for­mou vrá­tim. Naj­rad­šej by som však bol, keby som sa v minu­losti na ten fut­bal upol a mohol byť jeho súčas­ťou, nie­len poze­rať naň z tri­búny.

2. Byť pre­hnane pozi­tívny, alebo pre­hnane nega­tívny, obe mož­nosti sú zlé

Zažil som si nie­koľko fáz. Naj­skôr som bol nega­tívny, potom som mal slnieč­kar­ske obdo­bie neko­neč­ného pozi­ti­vizmu. Dnes som aj kvôli zdra­vot­ným prob­lé­mom viac nega­tívny, ako by som byť mal, no prav­dou je, že člo­vek by mal tieto dva fak­tory vedieť vyvá­žiť. Všet­kého moc škodí.

Roz­bie­haš biz­nis? Ver si, ale mysli aj na to, čo sa môže poka­ziť. Star­tupy? To, že vo veľ­kom vzni­kajú, je pekné, no fan­dím len tým, ktoré reálne ponú­kajú hod­notu.

3. Nemu­síš mať názor na všetko

Naj­ťaž­šou vecou pre ambi­ci­óz­neho člo­veka je podľa mňa zmie­riť sa s tým, že nevie všetko. Tiež som kedysi tla­čil svoj názor aj do vecí, o kto­rých som nič neve­del. A možno že to nie­kedy robím stále. Čo by som pove­dal svojmu mlad­šiemu ja? Pove­dať neviem je lep­šie, ako byť ini­cia­tív­nym blb­com.

4. Nie­ktorí tvoji kama­ráti sú lepší ako ty, no je to jedno

Hrozne som závi­del ako mladší svojmu kama­rá­tovi. Ja som rie­šil osobný roz­voj, pre­mýš­ľal nad biz­ni­som a desiatky ďal­ších nezmys­lov, ktoré som si mys­lel, že ma robia výni­moč­ným. Dokonca som sa učil z videí baliť baby.

A potom sme prišli na dis­ko­téku v Brne a všetky išli po ňom. Pre­tože je jed­no­du­cho fešák a ja som oby­čajný cha­lan. A možno to ani nebolo tým, možno to bolo tým, že tieto veci jed­no­du­cho nerie­šil a bol sám sebou. Moja závisť však nebola nepraj­nosť a postupne som sa naučil, že poze­rať sa na iných nemá abso­lútne žiadny zmy­sel.

5. No na vzhľade záleží

Vieš, čo som sa pri “náuke bale­nia báb”, ktorú dnes pova­žu­jem za totálny nezmy­sel, naučil? Že na vzhľade nezá­leží. Dnes viem, že to boli všetko len mar­ke­tin­gové kecy pre nese­bais­tých ľudí. Možno to nie je fér, ale to, ako vyze­ráš, má jed­no­du­cho veľký vplyv na to, ako ťa ľudia vní­majú. Ale nie je to o doko­na­lých črtách tváre. Je to o čis­tom, dobre pad­nú­com oble­čení, o vôni a o hygiene. Alebo si stále mys­líš, že upred­nostní tvoju dobrú dušu pre týmto týp­kom?

11359b7f967a193c12c3aa8aab5f4055

foto: pin­te­rest

6. Za peniaze si šťas­tie kúpiť môžeš, ak ich využí­vaš správne

Kupo­va­nie nezmys­lov a tech­no­lo­gic­kých blbostí ťa šťast­ným neurobí. Po pár mesia­coch fre­e­lan­cingu som si kúpil iPhone a Mac­book — teda veci, ktoré pre mňa dovtedy boli nepred­sta­vi­teľné. A uro­bilo ma to šťast­nej­ším? Ani tro­chu. Vieš čo ma uro­bilo šťast­nej­ším? Keď som mal práce plné zuby, sadol som na večerný vlak, ráno o 4 som vystú­pil v Pop­rade, o 6:20 som stál pri Štr­b­skom plese a o 10:30 som stál na vrchole Kôp­rov­ského štítu. Alebo keď som sa tri týždne dozadu spon­tánne roz­ho­dol, že idem do Istan­bulu a strá­vil tam pár pek­ných dní.

7. Na tom, čo si mys­lia ostatní, nezá­leží…

…je tá naj­väč­šia hlú­posť pod sln­kom. Jasne že by si sa nemal sta­rať o to, čo si mys­lia ľudía, kto­rých nemáš rád, no na svete je hro­mada ďal­ších ľudí, kto­rým na tebe záleží a boja sa o teba. Pri týchto to teda jedno nie je.

8. Novo­ročné pred­sav­za­tia sú pre lúz­rov

Ak chcem zme­niť svoj život, začnem teraz. Nemu­sím čakať na pon­de­lok, nemu­sím čakať na 1.január.

1*f5oQRNrecWb674oQNxhK8Q

foto: medium

9. Nasle­duj svoju vášeň?

To, že niečo robíš rád ešte nezna­mená, že ti za to musia ostatní pla­tiť. Ves­mír nie je posta­vený okolo teba a kniha Tajom­stvo je kva­litný mar­ke­ting. Skús sa rad­šej zame­riať na to, v čom si dobrý a za čo by ti ľudia pla­tiť mohli. Ak chceš zaro­biť, musíš sa naj­skôr pozrieť na zákaz­níka, nie na seba.

titulná foto: humansarefree.com

Pridať komentár (0)