Quality Unit: Čo by sme teraz uro­bili inak…

David, QualityUnit / 10. december 2014 / Tools a produktivita

Na úvod by som chcel pred­sta­viť Quality Unit — sme IT firma a od roku 2004 sa venu­jeme vývoju online biz­nis apli­ká­cií Live­A­gent a Post Affi­liate Pro. Na chy­bách ostat­ných sa učí naj­lep­šie a preto by sme sa s vami chceli pode­liť o veci, ktoré by sme teraz robili inak, alebo nero­bili vôbec. Na záver spo­me­niem aj pár tipov, ktoré sa nám osved­čili a robíme dote­raz.

V pred­chá­dza­jú­com roz­ho­vore so mnou - Quali­ty­Unit roz­be­hol star­tup, ktorý je sve­tový — som v krát­kosti spo­me­nul, že naše začiatky sia­hajú do roku 2004, keď sme vytvo­rili skript na objed­návku, z kto­rého neskôr vznikla jedna z najp­re­dá­va­nej­ších apli­ká­cií pre affi­liate mana­ge­ment na svete — Post Affi­liate Pro. Tu sú tri veci, v kto­rých sme zly­hali:

1.Mysleli sme si, že keď nám jeden pro­dukt zarába $5.000 mesačne, spra­víme ešte 2 – 3 a budeme zará­bať $15.000

Rýchlo sme zis­tili, že takto to nefun­guje. Na to, aby bol pro­jekt úspešný, musí rie­šiť kon­krétny prob­lém — čo v prí­pade Post Affi­liate Pro bolo jasné (keďže sme skript robili na objed­návku). Avšak u našich neús­peš­ných pro­jek­toch — Viral­Sa­les­Ge­ne­ra­tor — nástroj na viral mar­ke­ting a Times­he­etPro (soft na zapi­so­va­nie dochádzky) to také jed­no­značné nebolo. Vytvo­rili sme ich za úče­lom zvý­še­nia pre­da­jov a nie na základe dopytu. Bola to veľká chyba. Roz­bilo nám to focus tímu a v pod­state každý pro­dukt len živo­ril.

2. Na vlast­ných chy­bách sme zis­tili, že je lep­šie mať 1 vlaj­kovú loď ako nie­koľko prie­mer­ných

Po urči­tom čase a postup­nom pri­bú­daní zákaz­ní­kov sme začali inten­zív­nej­šie rie­šiť otázku zákaz­níc­kej pod­pory. Naj­skôr sme vyskú­šali nie­koľko kon­ku­renč­ných help­desk nástro­jov, avšak neboli pre nás dosta­ču­júce. Tak sme si vyvi­nuli vlastný help­desk soft­ware Live­A­gent, ktorý sme začali pou­ží­vať na komu­ni­ká­ciu so zákaz­níkmi.

Naši zákaz­níci si Live­A­gent natoľko obľú­bili, že ho chceli začať pou­ží­vať aj oni — toto bol jasný sig­nál pre nás, aby sme Live­A­gent začali pre­dá­vať. Na roz­diel od neús­peš­ných pro­jek­tov, Live­A­gent vzni­kol podobne ako Post Affi­liate Pro — na základe dopytu — rie­šili sme vlastný prob­lém.

Live­A­gent má momen­tálne viac ako 15 tisíc zákaz­ní­kov po celom svete.

3. Nere­a­go­vali sme na flame

Na kaž­dých 12 spo­koj­ných zákaz­ní­kov pri­padá zhruba 1 nespo­kojný. Nespo­kojný zákaz­ník vie naro­biť takú šara­patu, kto­rej sa už nez­ba­víte. “What hap­pens on inter­net, stays on inter­net”.


Nám sa to pri Post Affi­liate Pro dosť vypom­stilo a nie­kto­rých nega­tív­nych prís­pev­kov na fórach sa nevieme zba­viť dodnes. Nega­tívny feed­back si vážime a berieme si z neho ponau­če­nie do budúcna, no často krát sú prís­pevky neprav­divé, ktoré napí­sali naši nepraj­níci, prí­padne kon­ku­ren­cia. V súčas­nosti sa flame-u vyva­ru­jeme aj pomo­cou nie­koľ­kých toolov, kom­pletný postup ako na to som spí­sal v tomto článku.

Pod­čiark­nuté a zhr­nuté

Keď budete tieto rady čítať, môžu sa vám zdať ako samoz­rejmé a môžete si mys­lieť, že ste prí­liš chytrí, aby ste ich spra­vili. Prav­dou je, že ako (začí­na­júci) pod­ni­ka­te­lia budete tak zahl­tení ostat­nými čin­nos­ťami, že na takéto “základy” úplne zabud­nete — podobne ako my. Nena­há­ňajte sa preto zby­točne za zvy­šo­va­ním zis­kov a tržieb na úkor osved­če­ných čin­ností, ale zame­ria­vajte sa na to, v čom ste dobrí. A hlavne neza­bú­dajte na vašich zákaz­ní­kov — tí su zdro­jom vašich príj­mov — nie inves­tori.

Súhrn 5 “Obvi­ous” tipov pre úspech sa dozviete v ďal­šom článku :)

Stay tuned!

David, Quali­ty­Unit

Pridať komentár (0)