Čo je star­tup podľa vete­rá­nov zo Sili­con Val­ley?

Michal Tomek / 23. marec 2014 / Tools a produktivita

Star­tup je tech­no­lo­gická firma. Star­tup je rie­še­nie prob­lému. Star­tup je aký­koľ­vek nový biz­nis, ktorý začí­nate. Kde sú sku­točné hra­nice pojmu star­tup?

V jed­nom z člán­kov som sa sna­žil pri­blí­žiť k defi­ní­cii pojmu star­tup. Prav­de­po­dobne uznáte, že neexis­tuje jediná a presná defi­ní­cia. Je však mnoho takých, ktoré sa „star­tup“ ako pojem sna­žia vtes­nať do urči­tých hra­níc, aby sme vedeli pove­dať „toto ešte star­tup je“ a „toto roz­hodne star­tup nie je“. Nie­kedy sa to môže v koneč­nom dôsledku zdať ako nepod­statná vec, no určite stojí za to zis­tiť, čo si o star­tupe mys­lia ľudia priamo z odboru – naprí­klad Steve Blank, Eric Ries a Elon Musk.

Steve Blank je legen­dou Sili­con Val­ley. Známy pod­ni­ka­teľ stál pri zrode nie­koľ­kých star­tu­pov, pri­čom naj­výz­nam­nej­ším z nich je E.Piphany – spo­loč­nosť zame­raná na mana­žo­va­nie vzťahu so zákaz­ní­kom (CRM – Cus­to­mer Rela­ti­ons­hip Mana­ge­ment). Okrem toho v roku 2005 vydal knihu Four Steps to the Epip­hany. Ako Steve sám hovorí, k takejto defi­ní­cii star­tupu sa dostal po 33 rokoch v biz­nise.

Ešte sa v prí­tom­nosti Steva Blanka tro­chu zdr­žíme. Dru­hým zau­jí­ma­vým člo­ve­kom, ktorý má svoju defi­ní­ciu star­tupu, je Eric Ries. Steve Blank ho ozna­čil za jed­ného zo svo­jich naj­lep­ších štu­den­tov. Eric pri­šiel s filo­zo­fiou Lean Star­tupu a zhr­nul ju v knihe s rov­na­kým náz­vom The Lean Star­tup.

Nie som si istý, či je nutné tre­tieho člo­veka pred­sta­vo­vať. Elon Musk je vyná­lezca, pod­ni­ka­teľ a inves­tor. Zalo­žil Spa­ceX, kde je aj CEO, a spo­lu­za­kla­dal Pay­Pal. Záro­veň je výkon­ným ria­di­te­ľom Tesla Motors. Okrem toho je súčas­ťou mno­hých ďal­ších význam­ných firiem ako Solar­City alebo Zip2. Napriek svojmu ešte pomerne mla­dému veku (42) naz­bie­ral neuve­ri­teľné množ­stvo skú­se­ností a pra­co­val na jed­ných z naj­výz­nam­nej­ších pro­jek­tov. V krát­kom minú­to­vom videu hovorí, ako sa zme­nila jeho defi­ní­cia star­tupu za posledné roky.

Na záver ponú­kam ešte jedno video. Zobra­zuje odpo­vede zakla­da­te­ľov rôz­nych men­ších star­tu­pov, ven­ture inves­to­rov, par­tne­rov star­tu­pov a iných, na otázku „Čo je star­tup?“. Cel­kom vtipne to vysti­hol Simon Lee (Flitto) – „Star­tup je sku­pina idi­otov, ktorí kašlú na zly­ha­nie. Len si vychut­ná­vajú to, čo robia.“

Nie je práve tá rôz­no­ro­dosť defi­ní­cií to krásne?

Pridať komentár (0)