Čo pijú naši slo­ven­skí ino­vá­tori a kre­a­tívci?

Martina Ditrichová / 6. október 2016 / Tools a produktivita

Pitný režim je pre člo­veka nesmierne dôle­žitý. Naši kre­a­tívci by o tom vedeli roz­prá­vať. V článku sa dočí­taš, aké pitné návyky dodr­žujú, aby boli fresh a plní nápa­dov.

Náš mozog je z pre­važ­nej väč­šiny tvo­rený vodou, teku­tiny sú teda jeho hlav­nou esen­ciou. Zdravý pitný režim nám pomáha poho­tovo mys­lieť a zvy­šuje kon­cen­trá­ciu a kre­a­ti­vitu. Vše­obecne sa odpo­rúča vypiť 2 až 3 litre vody alebo nesla­de­ných teku­tín denne. Nie všet­kým je však čistá voda po chuti, preto sme sa spý­tali mla­dých slo­ven­ských kre­a­tív­cov a ino­vá­to­rov, čo radi pijú oni. Nechaj sa nimi inšpi­ro­vať

Miloš Šaj­bi­dor, Uavo­nic

Spo­loč­nosť Uavo­nic sa venuje pre­vádzke dro­nov s naj­mo­der­nej­šími sen­zormi na moni­to­ring, mera­nie, agro­ana­lýzu a geode­tické práce.

dsc_0840

Aby som bol svieži, pijem tak 7,8 dvo­j­itých káv denne, čo je v prie­mere 15 káv. Viem, že je to dosť, tak sa to postupne sna­žím zni­žo­vať. Na vyvá­že­nie pijem veľa vody a cvi­čím. Keď dosta­nem chuť na “sladké nápoje” ako Cola, upred­nost­ňu­jem light bez cukru alebo so sté­viou. Rád si dám aj vodu z vodo­vodu, lebo tú máme veľmi chutnú oproti ostat­ným kra­ji­nám.”

Ale­xan­der Iva­nov, hire.sk

Hire.sk je nový star­tup, ktorý bude fun­go­vať ako pra­covný por­tál.

dsc_0835

Cez deň sa sna­žím piť veľa vody alebo čierny čaj. Keď už fakt nevlá­dzem, dám si Sim­ply Colu od Red Bull, to ma vzpruží a ešte je aj prí­rodná, takže nemám výčitky sve­do­mia. Večer si už potom dopra­jem dobre vyc­hla­dené pivo, a keď mám chuť niečo oslá­viť, dám si kok­teil s ginom Nor­des, ibiž­te­kom a poma­ran­čo­vou šup­kou.

Adrián Csuba, Zelená pošta

Zelená pošta je pro­jekt pre spo­loč­nosti, ktoré potre­bujú asis­ten­ciu s poš­to­vými zásiel­kami.

dsc_0841

Ja pijem hlavne vodu z vodo­vodu. Sna­žím sa dodr­žia­vať zdravý pitný režim. K obedu si dávam pra­vi­delne cit­ro­nádu a denne max dve kávy. Naj­lep­šie žiadnu. Mám rád fresh štavy s poma­ran­čom a mrk­vou. Cez leto na stret­nu­tiach mi naj­lep­šie padne limo­náda.”

Marek Didák, Hype

Hype je reklamná agen­túra, kto­rej naj­väč­šou váš­nou sú digi­tálny mar­ke­ting a out of box kre­a­tíva.

bdim3xiy

foto:twitter.com

Pijem hlavne vodu, veľa. Každý deň vypi­jem nie­koľko lit­rov. V zim­ných mesia­coch mávam chuť na čaj, v let­ných na pivo. Okrem toho si dám rád kávičku, ktorá je pre mňa spolu s pre­chádz­kou do práce takým ran­ným ritu­álom. Sla­dené nápoje veľmi nemu­sím, nechu­tia mi. Keď tak, cel­kom môžem Sim­ply Colu. Voda je ale v kaž­dom prí­pade základ.:)”

zdroj titul­nej foto­gra­fie: videoblocks.com

Foto­gra­fie boli zho­to­vené Niko­nom.

Pridať komentár (0)