Čo sa na Slo­ven­sku v roku 2015 nevy­da­rilo

Martin Bohunický / 31. decembra 2015 / Zo Slovenska

Do nového roka už v pod­state rátame hodiny a je správny čas zosu­ma­ri­zo­vať si, čo sa na slo­ven­skej scéne za posled­ných 12 mesia­cov udialo. 

Je dôle­žité pou­čiť sa zo svo­jich chýb. No múd­rejší člo­vek sa poučí z chýb iných, Aj o tom je tento člá­nok.

Na samot­nej star­tu­po­vej scéne sa uká­zalo pár nádej­ných pro­jek­tov, no žiadna pecka neprišla. S tým by som si hlavu nelá­mal, každý veľký pro­jekt raz začí­nal v malom. Veľmi sa teším, čo slo­ven­ské star­tupy v najb­liž­ších rokoch ukážu. Spo­loč­nos­ťou v roku 2015 rezo­no­vali skôr nega­tívne uda­losti a fakty.

Roz­de­lená spo­loč­nosť

Star­ti­tup nie je a nikdy nebude poli­tický por­tál. Nie je našim cie­ľom vyjad­ro­vať sa k témam ako ute­če­necká kríza, či homo­se­xu­áli. Na čom sme sa však v redak­cii zhodli je, že práve roz­de­lená spo­loč­nosť, aká tu nebola snáď od roku 1999, je to naj­hor­šie, čo sa star­tu­po­vému a pod­ni­ka­teľ­skému pro­stre­diu mohlo stať. Veď ľudia pre­ru­šo­vali spo­lu­práce pre oby­čajné sta­tusy na face­bo­oku!

Ak sa chceme ako spo­loč­nosť posu­núť dopredu, nesmieme sa navzá­jom súdiť za názory. Nech už sme na kto­rej­koľ­vek strane. Nie­kedy by som sa vážne rád vrá­til k časom, keď sme si mys­leli, že Face­book je plat­forma na vypĺňa­nie kví­zov typu “Aké si ovo­cie?”

Sku­točne je dôle­žité, čo si ten šikovný cha­lan, s kto­rým si chcel roz­be­hnúť star­tup, myslí o sexu­ál­nej výchove na ško­lách? Chce to tro­chu tej “ľud­skosti”. A hlavne medzi nami, Slo­vákmi.

elitedaily_simone_becchetti_friend_groups-800x399

La Cocotte

Sta­rosta Sta­rého Mesta Rado­slav Štev­čík opod­stat­nene zobral názov bis­tra La Cocotte osobne. Zaria­de­niu napriek pre­doš­lým doho­dám vypo­ve­dal nájomnú zmluvu a naria­dil vysťa­ho­va­nie pre­vádzky. Kona­teľka Kata­rína Cas­tro­villi sa našťas­tie nevzdala, Kraj­ský súd roz­hod­nu­tie sta­rostu zru­šil a sym­pa­tický pod­nik na Gröss­lin­go­vej ulici fun­guje ďalej. Čo si z toho môžme vziať my? Nene­chaj sa nikým zastra­šiť a bojuj až do konca. Ona si tá spra­vod­li­vosť vždy napo­kon cestu nájde.

Tec­hmatch

Star­tu­pová kon­fe­ren­cia za bez­mála 1,5 mili­óna eur, o kto­rej nikto poriadne neve­del. Keby sa nie­kto z nudy nevŕ­tal v zmlu­vách, zrejme by sa na to ani nikdy neprišlo. Ako na desiatky (to som ale veľmi jemný) iných vecí.

45000 eur ako položka na inves­to­rov. Pre mňa abso­lútne nepo­cho­pi­teľné, keďže všetky obdobné eventy fun­gujú presne na opač­nom prin­cípe, kde PRÁVE inves­tori MUSIA zapla­tiť, aby sa také­hoto eventu mohli zúčast­niť. To isté platí aj pre zástup­cov kor­po­rá­cií. Väč­šina kon­fe­ren­cií na Slo­ven­sku fun­guje na tomto prin­cípe. Štátny Tec­hmatch ale nie.

Star­tupy, ktoré sa kon­fe­ren­cie zúčast­nili, navyše z výraz­nej miery pri­chá­dzali zo zahra­ni­čia. Jeden a pol mili­óna eur teda išlo nezmy­selne na kon­fe­ren­ciu, kto­rej prí­nos star­tu­po­vému pro­stre­diu bol prak­ticky nulový. Vážne sa nedali tie peniaze pou­žiť lep­šie?

Cel­kovo sa z via­ce­rých polo­žiek na zozname krúti hlava. A to ešte nevi­díš na zozname inter­net za 12000 eur — ktorý vraj poriadne nefun­go­val.

Že sa veci dajú robiť dobre a nie draho uká­zala naprí­klad kon­fe­ren­cia Reac­tive 2015, kde sme boli jed­ným z hlav­ných mediál­nych par­tne­rov.

Šéf SBA bol pod tla­kom verej­nosti po čase odvo­laný, naši čita­te­lia s tým však podľa komen­tá­rov spo­kojní neboli — už bolo aj tak prí­liš neskoro.

Kle­sa­júca kva­lita

Fan­díme kaž­dému začí­na­jú­cemu pod­ni­ka­te­ľovi a kaž­dému dob­rému nápadu. Sub­jek­tívne si však mys­lím, že nie­ktorí sa až prí­liš sna­žia nájsť dieru na trhu a idú do pro­duk­tov, ktoré sa vymy­kajú zdra­vému roz­umu. Dru­hým fak­to­rom je moje obľú­bené Indie­gogo, kde čoraz čas­tej­šie nará­žam na kam­pane zo Slo­ven­ska spra­co­vané tak neuve­ri­teľne zle, že to musím ísť roz­dý­chať.

Na dru­hej strane som nav­ští­vil nie­koľko Star­tup Wee­ken­dov a musím pove­dať, že cel­kovo kva­lita nápa­dov a množ­stva šikov­ných ľudí na Slo­ven­sku stúpa. Vidno to aj na počte aktív­nych star­tu­pov.

Miliarda eur na infor­ma­ti­zá­ciu. Ale akú infor­ma­ti­zá­ciu?

Estón­sko uro­bilo špič­kový e-govern­ment za 80 mili­ó­nov eur. My sme na infor­ma­ti­zá­ciu vyso­lili miliardu eur. A výsle­dok nevidno. Na stole leží na tento účel ešte 800 mili­ó­nov eur a ďal­šie takéto fópá sa nesmie zopa­ko­vať. Buďme teda radi, že medzi­ča­som vznikla ini­cia­tíva Slovensko.digital, ktorá chce tieto zvyšné pros­triedky využiť maxi­málne efek­tívne. Žiadne pohľady späť, len jasná vízia dopredu. Čo bolo, bolo. Stala sa opäť veľká “chyba”, no nemá zmy­sel sa v minu­losti done­ko­nečna vŕtať. Pred sebou máme veľké výzvy a poďme uro­biť veci naj­lep­šie, ako vieme.

Drop­pie

Vyš­šie som bol dosť kri­tický, tuto na to však nie je dôvod. Drop­pie pat­rilo medzi slo­ven­ské star­tupy, ktoré mali poten­ciál uro­biť dieru do sveta. Žiaľ, oča­ká­va­nia sa nestretli s rea­li­tou.

AppStoreShotsMerged-690x375

Postupne sa nám ale začala odkrý­vať neprí­jemná rea­lita: con­tent, ktorý tu bol tvo­rený, nebol dosta­točne rele­vantný a silný, aby sa ľudia vra­cali. To je tiež dôvo­dom, prečo sa nám neda­rilo udr­žať rast bez jeho žive­nia náklad­nou rekla­mou. Zis­tili sme, že blíz­kosť umiest­ne­nia (“loca­tion pro­xi­mity”) nestačí k tomu, aby sme zais­tili pre naších pou­ží­va­te­ľov zau­jí­mavý obsah. Na to je potreba oveľa viac tech­no­ló­gií, ako naprí­klad roz­poz­ná­va­nie obrazu. Nane­šťas­tie, väč­šina z nich ešte nie je dostupná a ich vývoj by bol pre nás pri­veľ­kým sústom,” napí­sali cha­lani nedávno vo vyjad­rení.

Drop­pie načr­tlo cestu, niečo tomu však chý­balo. Cha­lani 1.12.2015 svoj pro­jekt uzav­reli.

Je to hanba? Nie je. Šta­tis­ticky uspeje tak 1 z 10 star­tu­pov. Drop­pie je jed­ným z prvých slo­ven­ských star­tu­pov, ktorý takto verejne ukon­čil svoje pôso­be­nie. Môžme však v najb­liž­ších rokoch oča­ká­vať neje­den podobný prí­pad. Zna­mená to, že sa máme pre­stať sna­žiť? Nie, práve naopak. Musíme makať ešte tvr­d­šie. Aby sme práve my boli ten jeden z desia­tich.

Rok 2015 je už pomaly ale iste za nami. Čo sa stalo, stalo sa, môžeme sa pou­čiť, ale ísť ďalej musíme — ide­álne s čis­tou hla­vou do nového úspeš­ného roka.

Pridať komentár (0)