Čo sa na Slo­ven­sku v roku 2015 nevy­da­ri­lo

Martin Bohunický / 31. decembra 2015 / Zo Slovenska

Do nové­ho roka už v pod­sta­te ráta­me hodi­ny a je správ­ny čas zosu­ma­ri­zo­vať si, čo sa na slo­ven­skej scé­ne za posled­ných 12 mesia­cov udia­lo.

Je dôle­ži­té pou­čiť sa zo svo­jich chýb. No múd­rej­ší člo­vek sa pou­čí z chýb iných, Aj o tom je ten­to člá­nok.

Na samot­nej star­tu­po­vej scé­ne sa uká­za­lo pár nádej­ných pro­jek­tov, no žiad­na pec­ka nepriš­la. S tým by som si hla­vu nelá­mal, kaž­dý veľ­ký pro­jekt raz začí­nal v malom. Veľ­mi sa teším, čo slo­ven­ské star­tu­py v najb­liž­ších rokoch uká­žu. Spo­loč­nos­ťou v roku 2015 rezo­no­va­li skôr nega­tív­ne uda­los­ti a fak­ty.

Roz­de­le­ná spo­loč­nosť

Star­ti­tup nie je a nikdy nebu­de poli­tic­ký por­tál. Nie je našim cie­ľom vyjad­ro­vať sa k témam ako ute­če­nec­ká krí­za, či homo­se­xu­áli. Na čom sme sa však v redak­cii zhod­li je, že prá­ve roz­de­le­ná spo­loč­nosť, aká tu nebo­la snáď od roku 1999, je to naj­hor­šie, čo sa star­tu­po­vé­mu a pod­ni­ka­teľ­ské­mu pro­stre­diu moh­lo stať. Veď ľudia pre­ru­šo­va­li spo­lu­prá­ce pre oby­čaj­né sta­tu­sy na face­bo­oku!

Ak sa chce­me ako spo­loč­nosť posu­núť dopre­du, nesmie­me sa navzá­jom súdiť za názo­ry. Nech už sme na kto­rej­koľ­vek stra­ne. Nie­ke­dy by som sa váž­ne rád vrá­til k časom, keď sme si mys­le­li, že Face­bo­ok je plat­for­ma na vypĺňa­nie kví­zov typu “Aké si ovo­cie?”

Sku­toč­ne je dôle­ži­té, čo si ten šikov­ný cha­lan, s kto­rým si chcel roz­be­hnúť star­tup, mys­lí o sexu­ál­nej výcho­ve na ško­lách? Chce to tro­chu tej “ľud­skos­ti”. A hlav­ne medzi nami, Slo­vák­mi.

elitedaily_simone_becchetti_friend_groups-800x399

La Cocot­te

Sta­ros­ta Sta­ré­ho Mes­ta Rado­slav Štev­čík opod­stat­ne­ne zobral názov bis­tra La Cocot­te osob­ne. Zaria­de­niu napriek pre­doš­lým doho­dám vypo­ve­dal nájom­nú zmlu­vu a naria­dil vysťa­ho­va­nie pre­vádz­ky. Kona­teľ­ka Kata­rí­na Cas­tro­vil­li sa našťas­tie nevzda­la, Kraj­ský súd roz­hod­nu­tie sta­ros­tu zru­šil a sym­pa­tic­ký pod­nik na Gröss­lin­go­vej uli­ci fun­gu­je ďalej. Čo si z toho môž­me vziať my? Nene­chaj sa nikým zastra­šiť a bojuj až do kon­ca. Ona si tá spra­vod­li­vosť vždy napo­kon ces­tu náj­de.

Tec­hmatch

Star­tu­po­vá kon­fe­ren­cia za bez­má­la 1,5 mili­ó­na eur, o kto­rej nikto poriad­ne neve­del. Keby sa nie­kto z nudy nevŕ­tal v zmlu­vách, zrej­me by sa na to ani nikdy nepriš­lo. Ako na desiat­ky (to som ale veľ­mi jem­ný) iných vecí.

45000 eur ako polož­ka na inves­to­rov. Pre mňa abso­lút­ne nepo­cho­pi­teľ­né, keď­že všet­ky obdob­né even­ty fun­gu­jú pres­ne na opač­nom prin­cí­pe, kde PRÁ­VE inves­to­ri MUSIA zapla­tiť, aby sa také­ho­to even­tu moh­li zúčast­niť. To isté pla­tí aj pre zástup­cov kor­po­rá­cií. Väč­ši­na kon­fe­ren­cií na Slo­ven­sku fun­gu­je na tom­to prin­cí­pe. Štát­ny Tec­hmatch ale nie.

Star­tu­py, kto­ré sa kon­fe­ren­cie zúčast­ni­li, navy­še z výraz­nej mie­ry pri­chá­dza­li zo zahra­ni­čia. Jeden a pol mili­ó­na eur teda išlo nezmy­sel­ne na kon­fe­ren­ciu, kto­rej prí­nos star­tu­po­vé­mu pro­stre­diu bol prak­tic­ky nulo­vý. Váž­ne sa neda­li tie penia­ze pou­žiť lep­šie?

Cel­ko­vo sa z via­ce­rých polo­žiek na zozna­me krú­ti hla­va. A to ešte nevi­díš na zozna­me inter­net za 12000 eur — kto­rý vraj poriad­ne nefun­go­val.

Že sa veci dajú robiť dob­re a nie dra­ho uká­za­la naprí­klad kon­fe­ren­cia Reac­ti­ve 2015, kde sme boli jed­ným z hlav­ných mediál­nych par­tne­rov.

Šéf SBA bol pod tla­kom verej­nos­ti po čase odvo­la­ný, naši čita­te­lia s tým však pod­ľa komen­tá­rov spo­koj­ní nebo­li — už bolo aj tak prí­liš nesko­ro.

Kle­sa­jú­ca kva­li­ta

Fan­dí­me kaž­dé­mu začí­na­jú­ce­mu pod­ni­ka­te­ľo­vi a kaž­dé­mu dob­ré­mu nápa­du. Sub­jek­tív­ne si však mys­lím, že nie­kto­rí sa až prí­liš sna­žia nájsť die­ru na trhu a idú do pro­duk­tov, kto­ré sa vymy­ka­jú zdra­vé­mu roz­umu. Dru­hým fak­to­rom je moje obľú­be­né Indie­go­go, kde čoraz čas­tej­šie nará­žam na kam­pa­ne zo Slo­ven­ska spra­co­va­né tak neuve­ri­teľ­ne zle, že to musím ísť roz­dý­chať.

Na dru­hej stra­ne som nav­ští­vil nie­koľ­ko Star­tup Wee­ken­dov a musím pove­dať, že cel­ko­vo kva­li­ta nápa­dov a množ­stva šikov­ných ľudí na Slo­ven­sku stú­pa. Vid­no to aj na počte aktív­nych star­tu­pov.

Miliar­da eur na infor­ma­ti­zá­ciu. Ale akú infor­ma­ti­zá­ciu?

Estón­sko uro­bi­lo špič­ko­vý e-govern­ment za 80 mili­ó­nov eur. My sme na infor­ma­ti­zá­ciu vyso­li­li miliar­du eur. A výsle­dok nevid­no. Na sto­le leží na ten­to účel ešte 800 mili­ó­nov eur a ďal­šie také­to fópá sa nesmie zopa­ko­vať. Buď­me teda radi, že medzi­ča­som vznik­la ini­cia­tí­va Slovensko.digital, kto­rá chce tie­to zvyš­né pros­tried­ky využiť maxi­mál­ne efek­tív­ne. Žiad­ne pohľa­dy späť, len jas­ná vízia dopre­du. Čo bolo, bolo. Sta­la sa opäť veľ­ká “chy­ba”, no nemá zmy­sel sa v minu­los­ti done­ko­neč­na vŕtať. Pred sebou máme veľ­ké výzvy a poď­me uro­biť veci naj­lep­šie, ako vie­me.

Drop­pie

Vyš­šie som bol dosť kri­tic­ký, tuto na to však nie je dôvod. Drop­pie pat­ri­lo medzi slo­ven­ské star­tu­py, kto­ré mali poten­ciál uro­biť die­ru do sve­ta. Žiaľ, oča­ká­va­nia sa nestret­li s rea­li­tou.

AppStoreShotsMerged-690x375

Postup­ne sa nám ale zača­la odkrý­vať neprí­jem­ná rea­li­ta: con­tent, kto­rý tu bol tvo­re­ný, nebol dosta­toč­ne rele­vant­ný a sil­ný, aby sa ľudia vra­ca­li. To je tiež dôvo­dom, pre­čo sa nám neda­ri­lo udr­žať rast bez jeho žive­nia náklad­nou rekla­mou. Zis­ti­li sme, že blíz­kosť umiest­ne­nia (“loca­ti­on pro­xi­mi­ty”) nesta­čí k tomu, aby sme zais­ti­li pre naších pou­ží­va­te­ľov zau­jí­ma­vý obsah. Na to je potre­ba ove­ľa viac tech­no­ló­gií, ako naprí­klad roz­poz­ná­va­nie obra­zu. Nane­šťas­tie, väč­ši­na z nich ešte nie je dostup­ná a ich vývoj by bol pre nás pri­veľ­kým sústom,” napí­sa­li cha­la­ni nedáv­no vo vyjad­re­ní.

Drop­pie načr­t­lo ces­tu, nie­čo tomu však chý­ba­lo. Cha­la­ni 1.12.2015 svoj pro­jekt uzav­re­li.

Je to han­ba? Nie je. Šta­tis­tic­ky uspe­je tak 1 z 10 star­tu­pov. Drop­pie je jed­ným z prvých slo­ven­ských star­tu­pov, kto­rý tak­to verej­ne ukon­čil svo­je pôso­be­nie. Môž­me však v najb­liž­ších rokoch oča­ká­vať neje­den podob­ný prí­pad. Zna­me­ná to, že sa máme pre­stať sna­žiť? Nie, prá­ve naopak. Musí­me makať ešte tvr­d­šie. Aby sme prá­ve my boli ten jeden z desia­tich.

Rok 2015 je už poma­ly ale iste za nami. Čo sa sta­lo, sta­lo sa, môže­me sa pou­čiť, ale ísť ďalej musí­me — ide­ál­ne s čis­tou hla­vou do nové­ho úspeš­né­ho roka.

Pridať komentár (0)