Čo sú per­sony a ako ich pou­ží­vať

Marek Didák - HYPE / 18. apríl 2015 / Tools a produktivita

Per­sony sú základ­ným kame­ňom, na kto­rom vieme posta­viť komu­ni­ká­ciu akej­koľ­vek firmy. Čo to ale vlastne tá per­sona je? Poďme sa na to pozrieť bliž­šie.

Čo sú per­sony a ako sa líšia od cie­ľo­vej sku­piny

Jed­no­du­chá defi­ní­cia je, že “per­sony sú fik­tívni repre­zen­tanti vašej cie­ľo­vej sku­piny.” Jedná sa teda o prie­mer cie­ľo­vej sku­piny, ktorý do detai­lov rozp­ra­cu­jeme, dáme mu tvár, vymys­líme meno a pod.

Čo to zna­mená v praxi

Rozo­berme si to na jed­no­du­chom prí­klade por­tálu StartItUp.sk.

V tomto prí­pade máme tri základné cie­ľové sku­piny: star­tu­pisti, inves­tori a cel­kovo ľudia zau­jí­ma­júci sa o tech­no­lo­gické novinky. Poďme si viac pri­blí­žiť naj­skal­nej­šiu sku­pinu — star­tu­pis­tov.

Star­tu­pisti — vek: 20 — 35 rokov, ambi­ci­ózni tech­no­lo­gickí nad­šenci, žijú väč­ši­nou v mest­ských oblas­tiach, pra­cujú na 2 – 3 pro­jek­toch naraz a kon­čia, prí­padne majú čerstvo ukon­čené vyso­koš­kol­ské vzde­la­nie v oblasti IT, tech­niky, prí­rod­ných vied alebo eko­nó­mie…

Pokiaľ chceme z tejto cie­ľo­vej sku­piny spra­viť per­sonu, musíme ísť ďaleko viac do hĺbky a vytvo­riť ide­álnu postavu, ktorá bude zalo­žená na reál­nych dátach. Prí­kla­dom takejto per­sony je potom Star­tu­pista Stano. Ak si chcete podob­ného “Stana” vytvo­riť aj vy, scrol­lujte niž­šie.

Prečo a ako pou­ží­vať per­sony

Per­sony môžu byť vo firem­ných pro­ce­soch pou­žité naj­rôz­nej­šími spô­sobmi. Pomôžu vám v pro­duct deve­lop­mente, tvorbe con­tentu pre vašu cie­ľovú sku­pinu či zjed­no­du­šení roz­ho­do­va­nia kam zacie­liť reklamu a kam nie. No a v nepo­sled­nom rade vám tiež helfnú pri tvorbe biz­nis plánu a s tým spo­je­ným rais­nu­tím inves­tí­cie.

Po zosta­vení per­sony máte totiž jasnú pred­stavu o tom, komu je váš pro­dukt veno­vaný, aký má vek, pra­covné zara­de­nie, koníčky, ciele, sny, prob­lémy… Tiež vám pove­dia, kde sa takíto ľudia stre­tá­vajú či už v online alebo off­line svete, na aké veci rea­gujú a pod.

Inými slo­vami, per­sony sú zákla­dom, od kto­rého by sa mali odrá­žať (nie­len) mar­ke­téri pre­dov­šet­kým v men­ších fir­mách.

Aby sme vám to uľah­čili, vytvo­rili sme pre vás šab­lónu na tvorbu per­son, ktorú si môžete stiah­nuť zadarmo na tomto linku: http://bit.ly/persona-sablona.

Potre­bu­jete pomoc so zosta­ve­ním per­son, naplá­no­va­ním stra­té­gie alebo online mar­ke­tin­gom? Ozvite sa nám a pre­be­rieme to u nás nad šál­kou kávy.

Pridať komentár (0)