Čo tak rais­núť peniaze a kúpiť bavo­rák?

Luky Gašparík / 3. januára 2015 / Tools a produktivita

Dobrá idea? Not so much!

Možno už nie­koľ­kým z vás pre­behla hla­vou myš­lienka: Zalo­žím star­tup, rais­nem 200k a za 35 tisíc si kúpim 3-ku.

Je to vôbec možné?

S ven­ture kapi­tál fon­dom by bola táto kúpa, len veľmi ťažko rea­li­zo­va­teľná. Dôvod je jed­no­du­chý. Ven­ture kapi­tál fond si do vášho star­tupu nano­mi­nuje finanč­ného ria­di­teľa, ktorý sch­va­ľuje všetky finan­cie nad dohod­nutú sumu (ktorá je zvy­čajne 5 000 — 10 000Eur). Príde vám to nefér? Len do momentu pokiaľ sa vám to nestane ako ven­ture kapi­tál fondu.

Podobnú trpkú skú­se­nosť má aj jeden zo slo­ven­ských ine­ves­to­rov, ktorý za equ­ity posky­tol finan­cie, no tieto neboli zďa­leka pou­žité na to, na čo byť mali. Od tohto momentu je dosa­de­nie finanč­ného ria­di­teľa do star­tu­pov, jed­nou z pod­mie­nok. Jed­no­du­cho sa sna­žia ochrá­niť inves­tí­ciu na pred špe­ku­la­tív­nymi Slo­vákmi, ktorí tak moc milujú autá. :)

Čo iné mož­nosti?

Jedna mož­nosť, o kto­rej sme si nepo­ve­dali tu predsa len je. Do vášho star­tupu inves­tuje angel inves­tor, ktorý si predsa len nezvykne chrá­niť inves­tí­ciu do takej miery ako ven­ture kapi­tál fond. V tomto prí­pade je predsa len možné si ten bavo­rák kúpiť, no sumy, ktoré zvyknú angel inves­tori star­tu­pom v našom regi­óne posky­to­vať nie sú tak vysoké, ako dokážu ponúk­nuť inšti­tu­ci­onálni inves­tori. Preto by kúpa bavo­ráku zo sumy zís­ka­nej od angel inves­tora zna­me­nala pre star­tup istú smrť.

Záver

Aj keď rais­nete 500 tisíc Eur, tak s isto­tou vám môžem pove­dať jedno. 99,9% zís­ka­ných peňazí bude pre­in­ves­to­va­ných v star­tupe (platy, ser­very, mar­ke­ting…) a tých 0,01%, čo si mys­líte, že vám ostáva, vám na bavo­rák sta­čiť určite nebude. 

Pridať komentár (0)