Čo tak rais­núť penia­ze a kúpiť bavo­rák?

Luky Gašparík / 3. januára 2015 / Lifehacking

Dob­rá idea? Not so much!

Mož­no už nie­koľ­kým z vás pre­beh­la hla­vou myš­lien­ka: Zalo­žím star­tup, rais­nem 200k a za 35 tisíc si kúpim 3-ku.

Je to vôbec mož­né?

S ven­tu­re kapi­tál fon­dom by bola táto kúpa, len veľ­mi ťaž­ko rea­li­zo­va­teľ­ná. Dôvod je jed­no­du­chý. Ven­tu­re kapi­tál fond si do váš­ho star­tu­pu nano­mi­nu­je finanč­né­ho ria­di­te­ľa, kto­rý sch­va­ľu­je všet­ky finan­cie nad dohod­nu­tú sumu (kto­rá je zvy­čaj­ne 5 000 — 10 000E­ur). Prí­de vám to nefér? Len do momen­tu pokiaľ sa vám to nesta­ne ako ven­tu­re kapi­tál fon­du.

Podob­nú trp­kú skú­se­nosť má aj jeden zo slo­ven­ských ine­ves­to­rov, kto­rý za equ­ity posky­tol finan­cie, no tie­to nebo­li zďa­le­ka pou­ži­té na to, na čo byť mali. Od toh­to momen­tu je dosa­de­nie finanč­né­ho ria­di­te­ľa do star­tu­pov, jed­nou z pod­mie­nok. Jed­no­du­cho sa sna­žia ochrá­niť inves­tí­ciu na pred špe­ku­la­tív­ny­mi Slo­vák­mi, kto­rí tak moc milu­jú autá. :)

Čo iné mož­nos­ti?

Jed­na mož­nosť, o kto­rej sme si nepo­ve­da­li tu pred­sa len je. Do váš­ho star­tu­pu inves­tu­je angel inves­tor, kto­rý si pred­sa len nezvyk­ne chrá­niť inves­tí­ciu do takej mie­ry ako ven­tu­re kapi­tál fond. V tom­to prí­pa­de je pred­sa len mož­né si ten bavo­rák kúpiť, no sumy, kto­ré zvyk­nú angel inves­to­ri star­tu­pom v našom regi­ó­ne posky­to­vať nie sú tak vyso­ké, ako doká­žu ponúk­nuť inšti­tu­ci­onál­ni inves­to­ri. Pre­to by kúpa bavo­rá­ku zo sumy zís­ka­nej od angel inves­to­ra zna­me­na­la pre star­tup istú smrť.

Záver

Aj keď rais­ne­te 500 tisíc Eur, tak s isto­tou vám môžem pove­dať jed­no. 99,9% zís­ka­ných peňa­zí bude pre­in­ves­to­va­ných v star­tu­pe (pla­ty, ser­ve­ry, mar­ke­ting…) a tých 0,01%, čo si mys­lí­te, že vám ostá­va, vám na bavo­rák sta­čiť urči­te nebu­de. 

Pridať komentár (0)