Čo zna­mená Trum­pove víťazs­tvo pre naše životné pro­stre­die?

Martina Ditrichová / 10. november 2016 / Zaujímavosti

Sku­toč­nosť, že Donald Trump sa stal 45. ame­ric­kým pre­zi­den­tom neveští nič dobré pre naše životné pro­stre­die. Trump sa neta­jil tým, že sa chystá zvrá­tiť prog­res, ktorý nastal v boji proti kli­ma­tic­kým zme­nám.

Donald Trump sa chystá odstú­piť z Paríž­skej glo­bál­nej kli­ma­tic­kej dohody, ktorá prišla do plat­nosti len pár dní pred jeho zvo­le­ním. Dokonca bude pro­pa­go­vať fosílne palivá, aby obme­dzil silu Úradu na ochranu život­ného pro­stre­dia, čím pôjde proti Oba­movmu plánu s čis­tou ener­giou. Ak sa Trum­pove reči, stanú aj činmi, mohlo by to mať vážny dopad na naše životné pro­stre­die.

04-21-unfccc-paris

zdroj: un.org

Paríž­ska kli­ma­tická dohoda bola pri­pra­vo­vaná 20 rokov a ponúka štar­to­vací bod pokusu zmier­niť dopad kli­ma­tic­kých zmien. Naprí­klad ľudia na Flo­ride boju­júci so zvý­še­nou hla­di­nou mora, čo ho evi­den­tne netrápi.

Trump vyhlá­sil, že Ame­riku z tejto dohody “vyseká”, no fran­cúz­ska minis­terka život­ného pro­stre­dia, Ségo­lène Roy­ale, to vidí inak: „Paríž­ska zmluva zaka­zuje odstú­pe­nie po dobu 3 rokoch, plus ročná výpo­vedná lehota, takže budú ešte 4 sta­bilné roky.

trump-lead2

zdroj: republicreporters.com

Aj keď toto tvr­de­nie tro­chu upo­kojí, Trump si aj tak bude doma robiť, čo chce. Avi­zo­val, že zruší miliar­dové výdavky v oblasti kli­ma­tic­kých zmien. Pokiaľ ide o životné pro­stre­die a ener­giu, Trum­pove plány sú skrátka “nečisté”: „Potre­bu­jeme oveľa viac ako veternú a solárnu ener­giu,” pove­dal a namiesto toho navrhol niečo, čo sa nazýva čisté uhlie. Chce sa dostať k ame­ric­kému brid­li­co­vému plynu a dokonca vybu­do­vať Keys­tone XL potru­bie. Pod­porí kla­sické staré uhlie ako zdroj.

Barack Obama pre­šiel mno­hými eko­lo­gic­kými a ener­ge­tic­kými opat­re­niami, no teraz zís­kal prá­vo­moci Trump a my môžeme len dúfať, že tieto reči sú len boha­pusté lži.

zdroj: inhabitat.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: inhabitat.com

Pridať komentár (0)