Cool nálepky“ pre dospe­lých zo Slo­ven­ska

Harry Gavendová / 17. december 2014 / Tools a produktivita

Väč­šina z nás už odma­lička vylep­šo­vala svoje zošity, skrine či chlad­ničku rôz­nymi nálep­kami. Slo­ven­ský pro­jekt Car­bon Inserts však nápad s kraj­ším dizaj­nom spo­jil so samo­le­pia­cou fóliou s ďal­šími uži­toč­nými vlast­nos­ťami a stal sa fina­lis­tom súťaže Pod­ni­ka­teľ­ský nápad roka 2014. 

Uhlí­kové vlákno si už dáv­nej­šie vybu­do­valo v prie­mysle silné posta­ve­nie – má totiž výborné štruk­tu­rálne vlast­nosti, je poriadne odolné voči tep­lote i ťahu. Nie je však úplne naj­lac­nej­šou zále­ži­tos­ťou, a tak by bolo pre nie­koho náročné vytvo­riť celý pro­dukt z týchto vlá­ken. Rado­van Len­gyel si spolu so svo­jím tímom pove­dal, že pre­lomí túto bari­éru svoj­ským spô­so­bom – využije vlast­nosti uhlíka, no záro­veň ho pre­ne­sie do výroby bež­nej­ších pro­duk­tov. Pri­ná­šajú teda špe­cia­litku v podobe samo­le­pia­cej fólie z uhlí­ko­vého vlákna, ktorá sa jed­no­du­chým spô­so­bom pri­lepí na žia­dané miesto. Povrch tak nado­budne uhlí­kové vlast­nosti.

Paten­to­va­nou nad­stav­bou je však to, že horná vrstva tejto fólie sa dá opra­cú­vať lase­rom, čím sa slušne roz­ši­rujú mož­nosti. Tvo­riť totiž môžete rôzne vzory a logá, čo bežné viny­lové imi­tá­cie nemajú vo svo­jich mož­nos­tiach. Tieto fólie sa dajú apli­ko­vať na elek­tro­niku, domáce spot­re­biče ale aj vytvo­ria naozaj štý­lové pokry­tie vášho auta.

Nápad vzni­kol vďaka požia­dav­kám via­ce­rých zákaz­ní­kov, ktorí chceli svoje pro­dukty tro­chu zatrak­tív­niť nie len tech­nicky, ale aj dizaj­novo. Polo­to­var z uhlí­ko­vého vlákna síce na trhu bol, no kli­ent ho nemo­hol sám len tak pri­le­piť lepid­lom na svoj pro­dukt. Vzni­kol tak pod­net na vývoj uhlí­ko­vej fólie, ktorú si dokáže kli­ent apli­ko­vať aj bez odbor­ných zna­lostí či skú­se­ností.

Šéfom pro­jektu Car­bon Inserts je Rado­van Len­gyel a jeho tím dotvá­rajú Vla­di­mír Len­gyel, Oli­ver Len­gyel a Vla­di­míra Štrync­lová.

Zdroj: you­tube

Pridať komentár (0)