Cowor­king a ty

Katka Mrvova / 2. december 2015 / Tools a produktivita

Je to možno reak­cia na dnešnú dobu – na do znač­nej miery ska­zené 21. sto­ro­čie – ale vraj je to teraz in, hľa­dať samého seba a sna­žiť sa byť lep­ším člo­ve­kom…

Nie­ktorí sa vrámci tejto snahy roz­hodnú ísť na dva mesiace do Indie celé dni cvi­čiť jogu a medi­to­vať, iní sa dajú na Bud­hiz­mus, a dokonca boli aj takí, ktorí sa na istý čas oddrb­kali voľakde do divo­činy na Aljašku, jedli korienky, lovili lososy… A to všetko len preto aby sa “našli”, aby zis­tili, kto vlastne sú nie­kde hlboko vo vnútri.

Ja som naprí­klad zvo­lila ľah­šiu alter­na­tívu na ceste k osob­nému roz­voju: začala som pra­co­vať v cowor­kingu. Že to nedáva zmy­sel? Ale dáva! Moja teória totiž je, že sekun­dárny cieľ cowor­kin­go­vých pries­to­rov je poz­dvi­hnúť ľud­stvo na vyš­šiu úro­veň ;)

Že to stále moc nedáva zmy­sel?

Za štyri mesiace, čo pra­cu­jem v Con­necte, cowor­kingu síd­lia­com v Bra­ti­slave, v Cver­novke, som si uve­do­mila, že cho­de­nie do práce nie je iba o práci ako takej, t.j. o biz­nise, ale o práci na sebe samom. Samoz­rejme, že hlavne z pro­fes­ného hľa­diska, ale neme­nej aj z toho osob­nost­ného.

Na základe mojej osob­nej skú­se­nosti a empi­ric­kého výskumu vypra­co­va­ného metó­dou “voľ­ným okom”, som prišla k nasle­dov­nej hypo­téze: Cowor­king z teba robí lep­šieho člo­veka.

Že ako?

1. You’re sim­ply not the best 

Veľ­kou výho­dou je, že ak by si sa náho­dou cítil až pri­veľmi úspešne a tvoje ego by vďaka tomu stú­palo do výšin, v cowor­kingu ti postupne zosadne opäť na zem. Môžeš si byť totiž istý, že nie­kde o pár sto­lov vedľa sedí týpek šikov­nejší ako ty. Alebo, no dobre, aspoň rov­nako tak dobrý ako ty. Že nevi­díš, kde je tam tá výhoda? No proste, zby­točne ti nestúpa seba­ve­do­mie! Lebo predsa prí­lišná hrdosť a strata pokory zabí­jajú tvoj pro­fesný aj osob­nostný rast. To som si vymys­lela, ale mys­lím, že to tak je.

2. Ľudia nie sú zlí

V cowor­kingu zis­tíš, že ľudia vlastne nie sú také svine ako si si mys­lel. Ľudia sú ti totiž aj ochotní pomôcť či dať dobrú radu… a dokonca aj nezištne alebo výme­nou za inú “službu”. Vymie­ňa­nie si infor­má­cií a skú­se­ností navzá­jom je na neza­pla­te­nie a tiež pod­po­ruje v luďoch milotu, a to je predsa v dneš­nej dobe nedos­tat­kový tovar. To si nestiah­neš do mobilu ako appku.

3. One for you, one for me

Cowor­king naučí aj naj­väč­šieho jedi­ná­čika roz­de­liť sa. Šted­rosti je v tejto dobe, kedy každý skôr kope za seba, ako šaf­ránu. Dáte si spo­ločné raňajky, obedy, ponúk­neš zo svojho keď už nevlá­dzeš, máš narodky tak niečo nape­čieš, uva­ríš, kúpiš…, alebo len tak, keď sa ti náho­dou na záh­rade urodí moc uho­riek, uro­bíš tonu šalátu a dáš ho do pléna :) Proste, mys­líš aj na svo­jich fel­las, a to je predsa zlaté.

4. Jeden za všet­kých…

Znie to síce neuve­ri­teľne, ale začneš sa úprimne tešiť z úspe­chov dru­hých. Ak si náho­dou pred­tým pat­ril k tým ško­do­ra­dost­nej­ším typom, cowor­king ťa naučí kole­gia­lite – začneš iným naozaj fan­diť a priať im úspech. Keďže väč­šina z firiem sú star­tupy a začí­na­júce pro­jekty, a tak­mer vždy v úplne inej oblasti, tvoji cowor­keri spra­vidla nie sú tvo­jou kon­ku­ren­ciou, tak prečo im nedop­riať? Plus, nikdy nevieš, či tvoj kolega od ved­ľaj­šieho stola práve nevy­mys­lel Google 2. A potom sa ti dobre zíde mať ho za kamoša, že áno? :D

5. Mozog a iné potrebné veci

V cowor­kingu si zvý­šiš IQ. Štú­die potvr­dili, že ak pra­vi­delne trá­viš aspoň osem hodín v spo­loč­nosti viac ako 20 inte­li­gent­ných ľudí, tvoje IQ sa zvýši o 5%. No dobre, to som si tiež vymys­lela, ale prečo by to nemohla byť pravda? Tak ohlúp­nuť asi neoh­lúp­neš keď si vkuse obko­le­sený múd­rymi a šikov­nými ľuďmi. A keď sú ešte aj milí… Tak to si začneš už aj sám sebe závi­dieť!

Zdroj: katkanapobrezi.wordpress.com

Pridať komentár (0)