Cre­a­teS­pa­ce: Mul­ti­funkč­ná komo­da od slo­ven­ských archi­tek­tov, do kto­rej scho­váš polo­vi­cu bytu

Jakub Jablonický / 8. septembra 2016 / Tech a inovácie

Mul­ti­funkč­ná komo­da Cre­a­teS­pa­ce chce štý­lo­vým spô­so­bom vyrie­šiť prob­lém malých bytov a sties­ne­ných pries­to­rov.

Kla­sic­kou cha­rak­te­ris­ti­kou veľ­kých miest sú sties­ne­né pod­mien­ky malých bytov. Sčas­ti je táto situ­ácia spô­so­be­ná vyso­kou cenou za meter štvor­co­vý, sčas­ti veľ­kým dopy­tom po býva­ní a rela­tív­nym nedos­tat­kom mies­ta.

Naj­lep­ším prí­kla­dom je Hong Kong, kde štvor­člen­né rodi­ny bež­ne žijú v bytoch men­ších ako 50 met­rov štvor­co­vých, no malé a rela­tív­ne dra­hé byty nie sú ničím zvlášt­nym ani v Bra­ti­sla­ve.

37

Tvor­co­via Cre­a­teS­pa­ce tvr­dia, že tak­mer 40% ľudí dnes žije v sties­ne­ných pod­mien­kach a prie­mer­ný život­ný pries­tor pre 1 oso­bu pred­sta­vu­je 15,4 m2.

Tím na čele s Ing. arch Pet­rom Frits­chom sa teda roz­ho­dol vytvo­riť kus nábyt­ku, kto­rý by ten­to prob­lém pomo­hol rie­šiť. Namies­to zväč­šo­va­nia bytov, pre­čo nezmen­šiť plo­chu per­ma­nen­tne zabra­nú nábyt­kom?

Vzni­kol tak pro­to­typ mul­ti­funkč­nej komo­dy Cre­a­teS­pa­ce. Jej roz­me­ry sú iba 125/55/115 cm, no doká­že plno­hod­not­ne nahra­diť viac ako 10 kusov nábyt­ku. Náj­deš v nej stôl, kto­rý má nasta­vi­teľ­nú výš­ku a šír­ku. Môžeš ho teda pou­žiť ako jedá­len­ský stôl, bar, kuchyn­skú pra­cov­nú plo­chu či pra­cov­ný stôl.

komoda

Okrem toho sú súčas­ťou Cre­a­teS­pa­ce aj 4 jedá­len­ské a 2 baro­vé sto­lič­ky. Pop­ri tom si zacho­vá­va viac ako 60% úlož­né­ho pries­to­ru. Tvor­co­via sľu­bu­jú ušet­re­nie až 6,5 m2 dra­ho­cen­né­ho pries­to­ru.

Komo­da môže byť vyro­be­ná z masí­vu ale­bo kva­lit­nej lami­no­va­nej dre­vot­ries­ky a nere­zo­vej oce­le. Okrem funkč­nos­ti bol dôraz kla­de­ný aj na to, aby bola komo­da dizaj­no­vo zau­jí­ma­vá. Elas­tic­ké laná namies­to kla­sic­ké­ho skla sú síce netra­dič­ným rie­še­ním, no z Cre­a­teS­pa­ce robia naozaj ori­gi­nál­ny kus nábyt­ku.

04-min0911-r

zdroj foto­gra­fií: Cre­a­teS­pa­ce

Pridať komentár (0)