Cre­a­teS­pace: Mul­ti­funkčná komoda od slo­ven­ských archi­tek­tov, do kto­rej scho­váš polo­vicu bytu

Jakub Jablonický / 8. septembra 2016 / Tech a inovácie

Mul­ti­funkčná komoda Cre­a­teS­pace chce štý­lo­vým spô­so­bom vyrie­šiť prob­lém malých bytov a sties­ne­ných pries­to­rov.

Kla­sic­kou cha­rak­te­ris­ti­kou veľ­kých miest sú sties­nené pod­mienky malých bytov. Sčasti je táto situ­ácia spô­so­bená vyso­kou cenou za meter štvor­cový, sčasti veľ­kým dopy­tom po bývaní a rela­tív­nym nedos­tat­kom miesta.

Naj­lep­ším prí­kla­dom je Hong Kong, kde štvor­členné rodiny bežne žijú v bytoch men­ších ako 50 met­rov štvor­co­vých, no malé a rela­tívne drahé byty nie sú ničím zvlášt­nym ani v Bra­ti­slave.

37

Tvor­co­via Cre­a­teS­pace tvr­dia, že tak­mer 40% ľudí dnes žije v sties­ne­ných pod­mien­kach a prie­merný životný pries­tor pre 1 osobu pred­sta­vuje 15,4 m2.

Tím na čele s Ing. arch Pet­rom Frits­chom sa teda roz­ho­dol vytvo­riť kus nábytku, ktorý by tento prob­lém pomo­hol rie­šiť. Namiesto zväč­šo­va­nia bytov, prečo nezmen­šiť plo­chu per­ma­nen­tne zabranú nábyt­kom?

Vzni­kol tak pro­to­typ mul­ti­funkč­nej komody Cre­a­teS­pace. Jej roz­mery sú iba 125/55/115 cm, no dokáže plno­hod­notne nahra­diť viac ako 10 kusov nábytku. Náj­deš v nej stôl, ktorý má nasta­vi­teľnú výšku a šírku. Môžeš ho teda pou­žiť ako jedá­len­ský stôl, bar, kuchyn­skú pra­covnú plo­chu či pra­covný stôl.

komoda

Okrem toho sú súčas­ťou Cre­a­teS­pace aj 4 jedá­len­ské a 2 barové sto­ličky. Popri tom si zacho­váva viac ako 60% úlož­ného pries­toru. Tvor­co­via sľu­bujú ušet­re­nie až 6,5 m2 dra­ho­cen­ného pries­toru.

Komoda môže byť vyro­bená z masívu alebo kva­lit­nej lami­no­va­nej dre­vot­riesky a nere­zo­vej ocele. Okrem funkč­nosti bol dôraz kla­dený aj na to, aby bola komoda dizaj­novo zau­jí­mavá. Elas­tické laná namiesto kla­sic­kého skla sú síce netra­dič­ným rie­še­ním, no z Cre­a­teS­pace robia naozaj ori­gi­nálny kus nábytku.

04-min0911-r

zdroj foto­gra­fií: Cre­a­teS­pace

Pridať komentár (0)