CreateSpace: Multifunkčná komoda od slovenských architektov, do ktorej schováš polovicu bytu

Jakub Jablonický / 8. septembra 2016 / Tech a inovácie

Mul­ti­funkčná ko­moda Cre­a­teS­pace chce štý­lo­vým spô­so­bom vy­rie­šiť prob­lém ma­lých by­tov a sties­ne­ných pries­to­rov.

Mul­ti­funkčná ko­moda Cre­a­teS­pace chce štý­lo­vým spô­so­bom vy­rie­šiť prob­lém ma­lých by­tov a sties­ne­ných pries­to­rov.

Kla­sic­kou cha­rak­te­ris­ti­kou veľ­kých miest sú sties­nené pod­mienky ma­lých by­tov. Sčasti je táto si­tu­ácia spô­so­bená vy­so­kou ce­nou za me­ter štvor­cový, sčasti veľ­kým do­py­tom po bý­vaní a re­la­tív­nym ne­dos­tat­kom miesta.

Naj­lep­ším prí­kla­dom je Hong Kong, kde štvor­členné ro­diny bežne žijú v by­toch men­ších ako 50 met­rov štvor­co­vých, no malé a re­la­tívne drahé byty nie sú ni­čím zvlášt­nym ani v Bra­ti­slave.

37

Tvor­co­via Cre­a­teS­pace tvr­dia, že tak­mer 40% ľudí dnes žije v sties­ne­ných pod­mien­kach a prie­merný ži­votný pries­tor pre 1 osobu pred­sta­vuje 15,4 m2.

Tím na čele s Ing. arch Pet­rom Frits­chom sa teda roz­ho­dol vy­tvo­riť kus ná­bytku, ktorý by tento prob­lém po­mo­hol rie­šiť. Na­miesto zväč­šo­va­nia by­tov, prečo ne­zmen­šiť plo­chu per­ma­nen­tne za­branú ná­byt­kom?

Vzni­kol tak pro­to­typ mul­ti­funkč­nej ko­mody Cre­a­teS­pace. Jej roz­mery sú iba 125/55/115 cm, no do­káže pl­no­hod­notne na­hra­diť viac ako 10 ku­sov ná­bytku. Náj­deš v nej stôl, ktorý má na­sta­vi­teľnú výšku a šírku. Mô­žeš ho teda po­u­žiť ako je­dá­len­ský stôl, bar, ku­chyn­skú pra­covnú plo­chu či pra­covný stôl.

komoda

Ok­rem toho sú sú­čas­ťou Cre­a­teS­pace aj 4 je­dá­len­ské a 2 ba­rové sto­ličky. Popri tom si za­cho­váva viac ako 60% úlož­ného pries­toru. Tvor­co­via sľu­bujú ušet­re­nie až 6,5 m2 dra­ho­cen­ného pries­toru.

Ko­moda môže byť vy­ro­bená z ma­sívu alebo kva­lit­nej la­mi­no­va­nej dre­vot­riesky a ne­re­zo­vej ocele. Ok­rem funkč­nosti bol dô­raz kla­dený aj na to, aby bola ko­moda di­zaj­novo zau­jí­mavá. Elas­tické laná na­miesto kla­sic­kého skla sú síce ne­tra­dič­ným rie­še­ním, no z Cre­a­teS­pace ro­bia na­ozaj ori­gi­nálny kus ná­bytku.

04-min 09 11-r

 

zdroj fo­to­gra­fií: Cre­a­teS­pace

Pridať komentár (0)