Credo Ven­tu­res inves­to­vali do spo­loč­nosti Coda­sip

Michal Tomek / 2. mája 2014 / Tools a produktivita

Minulú stredu došlo k uzat­vo­re­niu novej inves­tí­cie zo strany čes­kých Credo Ven­tu­res. Tech­no­lo­gický star­tup Coda­sip získa cel­kovo 2,8 mili­óna dolá­rov.

Credo Ven­tu­res, so síd­lom v Prahe, je jed­nou z naj­výz­nam­nej­ších inves­tič­ných firiem s rizi­ko­vým kapi­tá­lom v regi­óne CEE. Zame­ria­vajú sa najmä na spo­loč­nosti a star­tupy práve z oblasti CEE regi­ónu, ktoré roz­bie­hajú svoj biz­nis na poli IT, inter­netu a zdra­vot­níc­tva. Dote­raz už inves­to­vali do takých firiem ako Beepl, apiary, Exca­li­bur alebo TV Beat. O tom, ako fun­gujú, sa môžete dočí­tať v nie­kto­rom z člán­kov, ktoré písal jeden z čle­nov tímu – Andrej Kiska. Naprí­klad Päť chýb, kto­rým sa pri zhá­ňaní inves­tora vyhnúť alebo Prečo je pre inves­tora ťažké pove­dať „nie“, a prečo je nie­kedy takéto „nie“ pre pod­ni­ka­teľa dob­rou sprá­vou.

Ten­to­raz sa zame­rali na spo­loč­nosť s náz­vom Coda­sip zalo­žený ešte v roku 2006. Ide o brnen­skú firmu vyví­ja­júci nástroje na špe­ci­fické apli­kačné pro­ce­sory (ASIP), ktoré pou­ží­vajú výrob­co­via smart zaria­dení alebo navi­gá­cie. Spo­lu­za­kla­da­te­ľom a aj šéfom spo­loč­nosti je Karel Masa­řík. Coda­sip má zastú­pe­nie už vo via­ce­rých kútoch sveta – Sili­con Val­ley, Izrael a čoskoro prav­de­po­dobne aj Tchaj-Wan. Medzi jej zákaz­ní­kov pat­ria spo­loč­nosti ako Avast alebo AVG.

Okrem Credo Ven­tu­res sa na finan­co­vaní v rámci série A spo­lu­po­die­ľali aj menší súkromní inves­tori.

zdroj: credoventures.com, codasip.com, e15.cz

Pridať komentár (0)