Cre­do Ven­tu­res inves­to­va­li do spo­loč­nos­ti Coda­sip

Michal Tomek / 2. mája 2014 / Lifehacking

Minu­lú stre­du doš­lo k uzat­vo­re­niu novej inves­tí­cie zo stra­ny čes­kých Cre­do Ven­tu­res. Tech­no­lo­gic­ký star­tup Coda­sip zís­ka cel­ko­vo 2,8 mili­ó­na dolá­rov.

Cre­do Ven­tu­res, so síd­lom v Pra­he, je jed­nou z naj­výz­nam­nej­ších inves­tič­ných firiem s rizi­ko­vým kapi­tá­lom v regi­ó­ne CEE. Zame­ria­va­jú sa naj­mä na spo­loč­nos­ti a star­tu­py prá­ve z oblas­ti CEE regi­ó­nu, kto­ré roz­bie­ha­jú svoj biz­nis na poli IT, inter­ne­tu a zdra­vot­níc­tva. Dote­raz už inves­to­va­li do takých firiem ako Beepl, apia­ry, Exca­li­bur ale­bo TV Beat. O tom, ako fun­gu­jú, sa môže­te dočí­tať v nie­kto­rom z člán­kov, kto­ré písal jeden z čle­nov tímu – Andrej Kis­ka. Naprí­klad Päť chýb, kto­rým sa pri zhá­ňa­ní inves­to­ra vyhnúť ale­bo Pre­čo je pre inves­to­ra ťaž­ké pove­dať „nie“, a pre­čo je nie­ke­dy také­to „nie“ pre pod­ni­ka­te­ľa dob­rou sprá­vou.

Ten­to­raz sa zame­ra­li na spo­loč­nosť s náz­vom Coda­sip zalo­že­ný ešte v roku 2006. Ide o brnen­skú fir­mu vyví­ja­jú­ci nástro­je na špe­ci­fic­ké apli­kač­né pro­ce­so­ry (ASIP), kto­ré pou­ží­va­jú výrob­co­via smart zaria­de­ní ale­bo navi­gá­cie. Spo­lu­za­kla­da­te­ľom a aj šéfom spo­loč­nos­ti je Karel Masa­řík. Coda­sip má zastú­pe­nie už vo via­ce­rých kútoch sve­ta – Sili­con Val­ley, Izra­el a čosko­ro prav­de­po­dob­ne aj Tchaj-Wan. Medzi jej zákaz­ní­kov pat­ria spo­loč­nos­ti ako Avast ale­bo AVG.

Okrem Cre­do Ven­tu­res sa na finan­co­va­ní v rám­ci série A spo­lu­po­die­ľa­li aj men­ší súkrom­ní inves­to­ri.

zdroj: credoventures.com, codasip.com, e15.cz

Pridať komentár (0)