Credo Ven­tu­res uzav­rel druhý fond s výš­kou €34 mili­ó­nov

Lukáš Gašparík jr. / 27. apríla 2015 / Tools a produktivita

Praž­ský ven­ture kapi­tá­lový fond Credo Ven­tu­res má za sebou uzav­re­tie dru­hého fondu Credo 2, kto­rého výška je €34 mili­ó­nov. Pôvodný fond Credo 1 vzni­kol v roku 2010 a jeho výška bola €18 mili­ó­nov. Táto správa nás môže iba tešiť, keďže Credo Ven­tu­res sa zame­riava pre­dov­šet­kým na inves­to­va­nie v našom CEE regi­óne.

Credo Ven­tu­res sa dopo­siaľ môže pochvá­liť 16-timi inves­tí­ciami v regi­óne CEE v rámci svojho pôvod­ného fondu Credo 1. Credo má za sebou aj nie­koľko co-inves­tí­cií s inými veľ­kými fondmi, ako naprí­klad Seed­camp, TechS­tars, Index, Arts Aliance, hub:raum, Atlas či Fryb­ridge. Ku dneš­nému dňu zazna­me­nalo Credo Ven­tu­res už aj 4 exity. Naj­zná­mej­ším je exit Cog­nitve Secu­rity, ktorý za neznámu sumu odkú­pil tech­no­lo­gický gigant Cisco. Zvyšné 3 exity sú Klic­k2Con­tact, Intel­li­tix a Beepl.

Spo­lu­za­kla­da­teľ a jeden z par­tne­rov Credo Ven­tu­res Ondrej Bar­toš zostáva vo svo­jich vyjad­re­niach o budúc­nosti fondu aj naďa­lej opti­mis­tický. “Bol som súčas­ťou v začiat­koch star­tu­po­vej scény v CEE regi­óne za posled­ných 16 rokov a môžem pove­dať, že to čo som videl u nás za posled­ných 5 rokov, je dôka­zom obrov­ského pokroku v našom regi­óne”, pove­dal Bar­toš.

Bar­toš mal na mysli najmä stále sa zlep­šu­júce akce­le­račné prog­ramy na urých­le­nie rastu star­tu­pov, lepší prí­stup k infor­má­ciám a v nepo­sled­nom rade aj ľahší prí­stup k inves­to­rom, k čomu pris­pieva aj samotné Credo Ven­tu­res. Čo je dôka­zom aj rých­leho vývoja star­tu­po­vého eko­sys­tému v celom regi­óne CEE.

Keď sme v roku 2010 spúš­ťali náš prvý fond Credo 1, boli sme jedny z prvých, ktorí sa roz­hodli pomôcť miest­nym star­tu­pom. Avšak za posled­ných 5 rokov sa toho v našom regi­óne veľmi veľa zme­nilo a už zďa­leka nie sme jedi­nými s chu­ťou inves­to­vať.”

Nový fond Credo 2 má na konte už aj 2 inves­tí­cie, ktoré by mali byť ozná­mené do leta tohto roku. Cel­kovo sa však oča­káva, že v tomto roku by Credo Ven­tu­res malo cel­kovo prísť ešte so 4 až 5 inves­tí­ciami. Aj keď momen­tálna výška fondu je €34 mili­ó­nov, tak do konca roka oča­káva jeho postupné navý­še­nie až na €40 mili­ó­nov.

Náš druhý fond Credo 2 sa bude pri­márne zame­ria­vať na inves­tí­cie v early-stage fáze star­tu­pov z regi­ónu CEE. To zna­mená, že výška inves­tí­cií sa môže pohy­bo­vať od €50 000 až po €6 mili­ó­nov”, pove­dal Bar­toš.

zdroj: TechC­runch

Pridať komentár (0)