Credo Ven­tu­res zain­ves­to­valo $2 mili­óny do poľ­ského star­tupu Explain Eve­ryt­hing

Ľubomír Tereš / 12. mája 2015 / Startupy

Spo­loč­nosť Explain Eve­ryt­hing si zais­tila 2 mili­óny dolá­rov v prvom kole finan­co­va­nia pod kríd­lami Credo Ven­tu­res, praž­skej ven­ture kapi­tá­lo­vej firmy, aby spĺňala požia­davky pre vzde­lá­vací sys­tém K-12 s jej mobil­nou plat­for­mou v Sever­nej Ame­rike a na medzi­ná­rod­ných trhoch. Do prvého kola “fun­dingu“ sa tak­tiež zapo­jili aj spo­loč­nosti New Europe Ven­tu­res, RTA Ven­tu­res a nie­koľko ďal­ších súkrom­ných inves­to­rov.

Appka Explain Eve­ryt­hing umož­ňuje svo­jim uží­va­te­ľom — uči­te­ľom, štu­den­tom a pro­fe­si­oná­lom — komu­ni­ko­vať dyna­mic­kými a mediálne boha­tými spô­sobmi pro­stred­níc­tvom výkon­ných fun­kcií, ako je nahrá­va­nie obra­zovky, ani­má­cie, a rôzne vysvet­livky. Už viac ako 2 mili­óny ľudí pou­žilo Explain Eve­ryt­hing na vytvo­re­nie inštruk­táž­nych videí, mul­ti­me­diál­neho obsahu a jeho mnoho ďal­ších fun­kcii, ktoré ponúka. Ročné čísla sťa­ho­va­nia pre túto 2,99 dolá­rovú appku sa zvý­šili o viac ako 500 % v roz­me­dzí rokov 2012 – 2014 a tento skvelý ras­tový trend pokra­čuje aj v roku 2015. Explain Eve­ryt­hing je tak­tiež inšta­lo­vaný na asi 10 % všet­kých tab­le­tov pou­ží­va­ných v K-12 ško­lách v USA.

Mobilné zaria­de­nia a tab­lety trans­for­mujú glo­bálne vzde­lá­va­nie a Explain Eve­ryt­hing je v pop­redí. Sme pre­sved­čení, že Explain Eve­ryt­hing má veľký poten­ciál v rámci vzde­lá­va­cieho sys­tému K-12 a to najmä v Sever­nej Ame­rike , Európe a Aus­trá­lii”, pove­dal Jan Haber­mann, par­tner spo­loč­nosti Credo Ven­tu­res.

Sme sved­kami znač­ného dopytu po našej apli­ká­cii a to najmä na ško­lách”, hovorí Bar­tosz Gonc­za­rek , gene­rálny ria­di­teľ Explain Eve­ryt­hing, Inc. “Sme nad­šení z inves­tí­cie, pre­tože nám pomáha plniť ras­túce potreby nových škôl a uspo­ko­jiť ciele a vízie nás a našich obchod­ných par­tne­rov. Väč­šina fun­kcií zave­de­ných od prvej ver­zie pre­šla zme­nou podľa požia­da­viek zákaz­ní­kov. Tešíme sa, že aj naďa­lej môžeme pomá­hať ľuďom pre­ná­šať ich tvo­rivé nápady k životu a pode­liť sa o ne.”

Spo­loč­nosť Explain Eve­ryt­hing v súčas­nosti tvo­ria zakla­da­te­lia Bar­tosz Gonc­za­rek, Piotr Sli­win­ski, a Res­han Richards spolu s ďal­šími 35 šikov­nými zamest­nan­cami síd­lia­cími v New Yorku a poľ­skom Wroc­lawe.

zdroj: explaineverything.com

Pridať komentár (0)