Cro­wd­fun­ding ako HIT, Hithit.sk ako šanca pre vaše sny

Lucia Štasselová / 1. december 2014 / Tools a produktivita

Aj vy máte svoj sen? Nemys­lím sen, ktorý sa dostaví v prie­behu ôsmich hodín spánku. Mám na mysli sen – váš odkaz tomuto svetu, ktorý si budú ľudia pamä­tať a ktorý sa nedá naozaj zapla­tiť. Mám na mysli ori­gi­nálnu video­hru alebo album s vašou hud­bou, alebo vydanú knihu, alebo vyná­lez, ktorý uľahčí život. Nikdy nezaš­kodí mať veľký sen…

Bohu­žiaľ, v tomto mate­ria­lis­tic­kom svete, sú sny drahé – nie­ktoré potre­bujú veľa peňazí na to, aby sa zre­a­li­zo­vali. Exis­tuje však mož­nosť, exis­tuje pries­tor, kde môže každý umiest­niť svoj pro­jekt a kde má šancu každý zís­kať dosta­tok finan­cií na spl­ne­nie svo­jich snov!

Využite jedi­nečnú šancu Slo­ven­ského cen­tra fun­drai­singu, ktoré otvára nový vzde­lá­vací kurz 4. 12. 2014 o zákla­doch zís­ka­va­nia zdro­jov od veľ­kého počtu pris­pie­va­te­ľov pro­stred­níc­tvom tzv. cro­wd­fun­dingu. Vzde­lá­vací kurz rea­guje na aktu­álne trendy a dopyt po tejto téme. Kos­tru semi­nára tvorí spo­je­nie ino­va­tív­nych prí­stu­pov súvi­sia­cich s cro­wd­fun­din­gom a kon­krét­nych skú­se­ností lek­to­rov pri príp­rave a rea­li­zá­cii kam­paní.

Vedeli ste, že cro­wd­fun­din­gový por­tál hithit.cz pri­chá­dza na Slo­ven­sko?

Súčas­ťou kurzu bude aj pre­zen­tá­cia Aleša Bur­gera, ktorý je porad­com nad­ná­rod­ných reklam­ných agen­túr a ria­di­te­ľom pop­red­nej even­to­vej agen­túry NEXT LEVEL, s kli­entmi nie­len v Čechách, ale tiež na Slo­ven­sku. Pre­dov­šet­kým je však spo­lu­za­kla­da­te­ľom naj­väč­šieho česko-slo­ven­ského cro­wd­fun­din­go­vého por­tálu Hithit.sk, ktorý za necelé 2 roky roz­dal na úspeš­ných pro­jek­toch viac ako 80.000 EUR. Má množ­stvo skú­se­ností z príp­rav i samot­ných rea­li­zá­cií cro­wd­fun­din­go­vých kam­paní, o kto­rých pred­náša na praž­skej Vyso­kej škole eko­no­mic­kej a ďal­ších fórach pre mana­žé­rov. Od roku 2014 je tiež mana­žé­roem har­mo­no­gramu maj­strovs­tiev sveta Red Bull Air Race.

logo_hithit_200_80

Jeho pre­zen­tá­cia obsa­huje v skratke mecha­niku cro­wd­fun­dingu, množ­stvo kon­krét­nych úspeš­ných prí­kla­dov a tiež uka­zuje mecha­niz­mus por­tálu Hit­hit, teda pro­mo­va­nie pro­jek­tov a admi­ni­stra­tívu s ním spo­jenú. V nepo­sled­nej rade vás obo­známi s kon­krét­nymi výsled­kami šta­tis­tík, ktoré por­tál Hit­hit sle­duje.

Skú­se­nosti z por­tálu Hithit.cz hovo­ria, že :

  • 43% pro­jek­tov je úspeš­ných,
  • 90% pro­jek­tov, ktoré pre­kro­čia hra­nicu 27%, je úspeš­ných,
  • úspešné pro­jekty vyberú o 20% viac, ako si naplá­no­vali

Zaraďte sa aj vy medzi tých, ktorí si pla­nia svoje sny. Pri­hláste sa na kurz o cro­wd­fun­dingu so skú­se­nými lek­tormi Edu­ar­dom Mar­če­kom a Luciou Štas­se­lo­vou čím skôr. Čas sa kráti, voda stúpa…

Zdroj: blog.fundraising.sk

Pridať komentár (0)