Ďalší dôkaz, že Slo­ven­sko je auto­mo­bi­lová veľ­moc!

Martin Bohunický / 6. augusta 2015 / Tech a inovácie

Je jasné, ktorá auto­mo­bilka je líd­rom na trhu elek­tro­mo­bi­lov. Dokonca aj po Slo­ven­sku už behá zopár elek­tro­mo­bi­lov značky Tesla. S tým však nesú­hlasí slo­ven­ská spo­loč­nosť Xtream a tak sa roz­hodla v budúc­nosti pre­vziať kon­trolu nad našim trhom. Docie­liť to chce svo­jou novou špor­to­vou limu­zí­nou Xtream Shark.

Ambi­ci­ózne plány firmy pod­čiar­kuje fakt, že Xtream chce byť nie len vo všet­kých uka­zo­va­te­ľoch lepší ako ame­rická Tesla, dokonca chce byť aj výrazne lac­nejší. Firma avi­zuje, že chce postupne pre­ko­nať rekord v naj­dl­h­šom dojazde (viac ako 600km), v naj­rých­lej­šej akce­le­rá­cií, naj­vyš­šej bez­peč­nosti a aj v naj­lep­šej život­nosti baté­rie (15 rokov, 3000 dobití).

Xtream Shark má v cha­rak­te­ris­tike popí­sa­ných nie­koľko veľmi zau­jí­ma­vých fak­tov. Auto vzhľa­dom na svoju kon­štruk­ciu nebude abso­lútne potre­bo­vať pre­vo­dovku či dife­ren­ciál a celá karo­sé­ria je navyše vyro­bená z uhlí­ko­vých vlá­kien. Zau­jí­ma­vos­ťou sú aj solárne panely, ktoré ešte o pár kilo­met­rov zvy­šujú dojazd. Shark dosiahne maxi­málnu rých­losť až 280 km/h a brzdy pou­žíva z pre­slá­ve­ného modelu Lam­borg­hini Gal­lardo!

Výroba špor­to­vej limu­zíny by podľa infor­má­cií mala byť prvou eta­pou roz­voja firmy. Od malo­vý­roby atrak­tív­neho auta na zakázku si Xtream sľu­buje zvý­še­nie pove­do­mia o značke. Popri tom chce výrobca vybu­do­vať na Slo­ven­sku aj sieť nabí­ja­cích sta­níc. V dru­hej fáze začne nová ambi­ci­ózna auto­mo­bilka vyrá­bať bežné osobné auto­mo­bily a vôbec sa netají tým, že chce pora­ziť naras­ta­jú­ceho giganta z Tesla Motors, čo nám príde tak tro­chu úsmevné. Výrobca sľu­buje, že okrem kva­lit­ného spra­co­va­nia budú jeho auto­mo­bily atrak­tív­nej­šie aj cenovo.

Tre­tia fáza pro­jektu sa už totálne dife­ren­cuje od vízie Elona Muska a bude zau­jí­mavé sle­do­vať, ako v prí­pade úspe­chu slo­ven­skej značky porov­na­nie dopadne. Xtream chce baté­rie vyme­niť za vodí­kové pali­vové články, pri­čom sa odvo­láva na fun­gu­júci model v Holand­sku. Výrobca na stránke uvá­dza, že “vodík je najú­čin­nej­šia pohonná hmota tan­ko­vaná do áut a na jednu nádrž je auto schopné extrém­neho dojazdu.”

Elon Musk ako jeden z naj­väč­ších vizi­oná­rov tvrdí presný opak a vodí­kový pohon pra­vi­delne pod­ro­buje poriadne tvr­dej kri­tike. To si neod­pus­til ani na horú­cej pôde Nemecka, kde je vodí­kový pohon pova­žo­vaný auto­mo­bil­kami za budúc­nosť auto­mo­bi­lo­vej dopravy. Podľa neho je vodík doslova “bulls­hit”, totálna kra­vina, hrozne neefek­tívna tech­no­ló­gia, extremné hlúpa a extrémne zápalná látka, ktorá cel­kovo nestojí abso­lútne za nič.

O to zau­jí­ma­vej­šie bude sle­do­vať, ako tento boj vízií skončí. Do boja medzi Tesla Motors a veľ­kými auto­mo­bil­kami sa teraz púšťa ambi­ci­ózny slo­ven­ský pro­jekt, ktorý pri správ­nej ceno­tvorbe a dob­rých vlast­nos­tiach môže zamie­šať kar­tami na Slo­ven­sku a v Čes­kej repub­like. Nápad má svoj poten­ciál, pri­chá­dza na trh v správ­nom čase, no vízie na papieri nesta­čia. Tie treba pre­niesť aj do rea­lity.

Kon­takt na šéf­re­dak­tora zod­po­ved­ného za články Startitup.sk: lukas.gasparik@startitup.sk

Pridať komentár (0)