Ďalší športovec investuje doma. Futbalový reprezentant chce na okraji Petržalky tréningovú halu

Mária Ambrozová / 22. februára 2019 / Architektúra

  • Fut­ba­lista Ró­bert Mak plá­nuje po­môcť špor­to­vým ta­len­tom s pries­to­rom na tré­ning
  • V Petr­žalke by už čo­skoro mohla vy­rásť hala pod hla­vič­kou Mak­Fo­ot­bal­lA­rena, s. r. o.
  • Ne­bude chý­bať well­ness, po­sil­ňovňa a ani fut­ba­lové ih­risko v pl­nej veľ­kosti
zdroj: Ilustračná fotografia/Unsplash/EIA
  • Fut­ba­lista Ró­bert Mak plá­nuje po­môcť špor­to­vým ta­len­tom s pries­to­rom na tré­ning
  • V Petr­žalke by už čo­skoro mohla vy­rásť hala pod hla­vič­kou Mak­Fo­ot­bal­lA­rena, s. r. o.
  • Ne­bude chý­bať well­ness, po­sil­ňovňa a ani fut­ba­lové ih­risko v pl­nej veľ­kosti

Len dnes sme ti uká­zali, ako na­šich fut­ba­lis­tov vo svo­jich kres­le­ných vti­poch vy­užil ume­lec Ste­fano Monda a zo­bra­zil ich ako po­sta­vičky zná­mych Sim­pso­nov­cov (čí­taj TU), no reč bude ajo ďal­šom slo­ven­skom fut­ba­lis­tovi. Je ním náš re­pre­zen­tant Ró­bert Mak, ktorý na okraji Petr­žalky plá­nuje po­sta­viť veľkú fut­ba­lovú halu.

27-ročný stre­do­po­liar sa zjavne roz­ho­dol, že pod­porí ďal­šie mladé slo­ven­ské fut­ba­lové ta­lenty a na no­vinky vo veci vý­stavby fut­ba­lo­vej haly ča­káme už od je­sene. Ná­klady na kom­plex na roz­lohe 50-ti­síc met­rov štvor­co­vých v čase za­dá­va­nia žia­dosti pre po­sú­de­nie vply­vov na ži­votné pro­stre­die ešte ne­bolo možné od­had­núť, a teda ne­vieme, koľko by pro­jekt mal pri­bližne stáť. Je ale jasné, že ná­kup po­zemku ne­bol lacný špás, pre­tože v in­ze­rá­toch podľa in­for­má­cií TRENDu fi­gu­ro­val me­dzi tými najd­rah­šími.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: Ilus­tračná fo­to­gra­fia/Unsp­lash

Sa­motná bu­dova arény by mala mať tri na­dzemné pod­la­žia a roz­sah taký, aby po­ňala fut­ba­lové ih­risko v pl­nej veľ­kosti. Na pr­vom na­dzem­nom pod­laží bude re­cep­cia, dve ob­chodné pre­vádzky, kan­ce­lá­ria a šatne, na dru­hom re­štau­rá­cia a po­sil­ňovňa a na tre­ťom na­dzem­nom pod­laží bude well­ness. Všetky jed­not­livé pod­la­žia by mali byť opticky pre­po­jené s ih­ris­kom. Sa­motný ná­vrh arény má za­tiaľ dva va­rianty par­ko­va­nia.

„Ná­vrh Mak­Fo­ot­bal­lA­rena je pre danú lo­ka­litu vhod­ným a po ar­chi­tek­to­nic­kej stránke ne­ru­ši­vým. Pro­jekt vy­pra­co­vali ar­chi­tekti z kan­ce­lá­rii aml a FHA – Full House Ar­chi­tec­ture. Naj­dô­le­ži­tej­šie však je, že zá­mer pri­náša špor­tovú fun­kciu na miesto, kam ab­so­lútne patrí, a to nie­len kvôli Územ­nému plánu, ale aj z pries­to­ro­vej lo­giky a ná­ro­kov mesta na za­bez­pe­če­nie do­statku pries­toru pre špor­to­viská. Ví­zia pre­meny ce­lého oko­lia na kom­plexnú špor­tovú zónu po­môže rie­šiť zlú si­tu­áciu, kedy via­ceré špor­to­viská v meste za­nikli a ďal­šie, pre­dov­šet­kým na Pa­sien­koch, čo­skoro za­niknú,“ na­pí­sal o pro­jekte geo­graf Ad­rian Gubčo z Bra­ti­slava YIMBY – YIM.BA.

Mak nie je prvý, ktorý po­staví doma nové špor­to­visko. Ľu­bo­mír Viš­ňov­ský už čaká len na po­sledné sta­vebné po­vo­le­nia pre svoju mul­ti­funkčnú halu špor­to­vého kom­plexu LBG aréna, v Tren­číne je Aréna Ma­riána Gá­bo­ríka a ur­čite po­znáš ďal­šie a ďal­šie prí­klady.

Pridať komentár (0)