Ďaľ­šia slo­ven­ská appka v Apps­tore, vyskú­šajte Wake­sapp.

Tomáš Kahn / 25. februára 2015 / Business

Konečne sme sa doč­kali a môžeme sťa­ho­vať. Slo­ven­ská apli­ká­cia Wake­sApp je už dostupná v Apps­tore.

Od dneš­ného dňa je Apps­tore opäť bohatší o ďal­šiu slo­ven­skú apli­ká­ciu. Tento krát ide o appku Wake­sApp, o kto­rej sme už aj my viac­krát písali. Wake­sApp je uni­kátna apli­ká­cia, ktorá má za úlohu uľah­čiť život a pri­po­me­núť dôle­žité veci, na ktoré radi vaši kamoši zabú­dajú.. 

Podľa infor­má­cií, ktoré máme sa, by sa appka v najb­liž­ších mesia­coch mala obja­viť aj na iných plat­for­mách. Android je naplá­no­vaný na apríl tohto roka a čo sa týka Wndo­wsP­honu, tak tam by sa mala appka obja­viť prav­de­po­dobne v júny.

Ďal­šou novin­kou by mala byť mož­nosť posie­lať pri­po­mienky aj uží­va­te­ľom, ktorí nemajú appku nain­šta­lo­vanú. Malo by to fun­go­vať pro­stred­níc­tvom emailu. Zau­jí­ma­vos­ťou je to, že cez email bude možné aj odpo­ve­dať na pri­po­mienku a táto odpo­veď bude následne zobra­zená nas­päť v appke.

Viac o tejto appke sa môžete dočí­tať aj v našom pred­chá­dza­jú­com článku.

Pridať komentár (0)