Ďal­šia slo­ven­ská kam­paň na Indie­go­go: Juicy — kábel a bum­per v jed­nom

Lukáš Gašparík jr. / 3. júna 2015 / Tech a inovácie

Ešte neskon­či­la jed­na a už je tu ďal­šia. Zdá sa, že so slo­ven­ský­mi pro­jekt­mi na cro­wd­fun­din­gu sa roz­trh­lo vre­ce. Ten­to krát sa na Indie­go­go obja­vil pro­jekt Juicy.

Char­ge any­whe­re” - to je slo­gan, kto­rý cha­rak­te­ri­zu­je naj­nov­ší slo­ven­ský pro­jekt na Indie­go­go. Jed­ná sa o nabí­ja­cí kábel, kto­rý vie­te pou­žiť záro­veň aj ako bum­per na váš iPho­ne. Juicy je revo­luč­né zaria­de­nie, pomo­cou kto­ré­ho nabi­je­te váš iPho­ne bez potre­by nabí­jač­ky. Dokon­ca nemu­sí­te so sebou nosiť ani žiad­nu exter­nú baté­riu. Jed­no­du­cho vám k tomu posta­čí iba iPho­ne či iPad váš­ho pria­te­ľa. Na Juicy je krás­ne to, že ho môže­te pou­ží­vať kaž­dý deň a máte ho stá­le pri sebe

Ak vás Juicy zau­ja­lo, pozri­te sa aj ich celú kam­paň na Indie­go­go.

zdroj: Indie­go­go

Pridať komentár (0)