Ďal­šia zelená alter­na­tíva pre ropu

Ivo Kokinda / 15. február 2015 / Business

Výskum­níci z Har­vardu ozná­mili metódu ako pre­me­niť slnečné žia­re­nie a vzduch do izop­ro­pa­nolu (C3H8O), ktorý môžeme tiež využiť ako palivo do rôz­nych doprav­ných pros­tried­kov. Aktu­álne sa táto látka pou­žíva hlavne ako roz­púš­ťadlo a v oblasti lie­čiv.

Rast­liny trans­for­mujú slnečné svetlo do suro­vín, ktoré môžeme pou­žiť ako palivo v nasle­du­jú­cich 1,6 mld. rokov. Avšak, až na nie­koľko výni­miek sú stále tieto alter­na­tívne spô­soby využi­tia ener­gie zo slnka účinné asi len na 1%. Solárne články vedia veľmi efek­tívne vyrá­bať ener­gie, ale prob­lé­mom je, že táto ener­gia musí byť spot­re­bo­vaná okam­žite alebo skla­do­vaná, a to je náročné.

Na rie­še­nie tohto prob­lému sa vedci sna­žia nájsť spô­sob, ako pre­me­niť ener­giu gene­ro­vanú zo slneč­ného žia­re­nia do pohon­ných hmôt, ktoré možno ľahko skla­do­vať. V roku 2011 pro­fe­sor Daniel Nocera pred­sta­vil “umelý list”. Je to kre­mí­kový pás pokrytý kata­ly­zá­tormi na kaž­dej strane. Pri umiest­není do vody a vysta­vený slneč­nému žia­re­niu, list roz­delí H2O(vodu) samos­tatne kys­lík a vodík, aby sa ten mohol samos­tatne využiť .

V minu­lom roku Nocera chvá­lili pre dosia­hnutú účin­nosť 7% . No prob­lémy stále ostá­vajú. Keďže tento list pro­du­kuje vodík, a ten je veľmi nákladný na usklad­ne­nie a tran­s­port a nie­kedy aj nebez­pečný. „ Keby som Vám dal teraz kanis­ter vodíka vypro­du­ko­va­ného z ume­lého listu, tak ho hneď nemô­žete pou­žiť,“ vyjad­ril sa Nocer pre New York Times s dúfa­ním, že nájdu spô­sob pri výrobe pali­vo­vých čas­tíc, ktorý by kon­tro­lo­va­nou for­mou trans­for­mo­val vodík späť na ener­giu.

Teraz je Nocera súčas­ťou pro­jektu Bio­nický list spolu s pro­fe­sor­kou Pame­lou Sil­ver, v kto­rom kom­bi­nujú kata­ly­zá­tory s bak­té­riami , ktoré menia vodík na ľah­šie spra­co­va­teľ­nej­šiu suro­vinu.

Kata­ly­zá­tory, ktoré som vytvo­ril sú veľmi dobre pris­pô­so­bi­teľné a kom­pa­ti­bilné pod­mien­kam rastu, ktoré potre­bujú živé orga­nizmy, kto­rými sú aj bak­té­rie,“ hovorí Nocera. Pro­fe­sorka Sil­ver pri­dala bak­té­rie Rals­to­nia eut­ropha, ktoré pou­ží­vajú vodík a oxid uhli­čitý v atmo­sfére ako potravu pre mul­tipy.

MIT pro­fe­sor Ant­hony Sin­skey už skôr pre­uká­zal, že bak­té­ria R. eut­ropha môže byť využitá, pre­tože pri raste požiera oxid uhli­čitý, a tým by sa izop­ro­pa­nol mohol pou­žiť ako ešte šetr­nej­šie palivo k prí­rode. Pri spa­ľo­vaní izop­ro­pa­nolu sa tiež bude uvoľ­ňo­vať CO 2 do atmo­sféry, ale nie viac ako odstrá­nia bak­té­rií v pro­cese rastu.

Zatiaľ však menej ako sed­minu vyro­be­ného vodíka pri­dá­va­ného do pohon­ných hmôt je s týmito bak­té­riami. Sil­ver argu­men­tuje, že výro­bok zatiaľ nie je pri­pra­vený na uve­de­nie na trh. „Je to dôkaz o kon­cepte, ktorý otvára nové spô­soby, akými môžeme naz­bie­ranú solárnu ener­giu ukla­dať vo forme kva­pal­ného paliva,“ tvrdí. Nocera je ešte opti­mis­tic­kejší. „Sme skoro na úrovni 1% účin­nosti pre­meny slneč­ného žia­re­nia do izop­ro­pa­nolu. Je tam 2,6 mld. rokov evo­lú­cie a Pam a ja spo­lu­pra­cu­jeme už rok a pol na tomto pro­jekte, pri­čom sa nám už poda­rilo dosiah­nuť pre­uká­za­teľnú účin­nosť foto­syn­tézy. ”

Zdroj: iflscience.com

Pridať komentár (0)