Ďal­šia zele­ná alter­na­tí­va pre ropu

Ivo Kokinda / 15. februára 2015 / Business

Výskum­ní­ci z Har­var­du ozná­mi­li metó­du ako pre­me­niť slneč­né žia­re­nie a vzdu­ch do izop­ro­pa­no­lu (C3H8O), kto­rý môže­me tiež využiť ako pali­vo do rôz­ny­ch doprav­ný­ch pros­tried­kov. Aktu­ál­ne sa táto lát­ka pou­ží­va hlav­ne ako roz­púš­ťad­lo a v oblas­ti lie­čiv.

 

Rastliny transformujú slnečné svetlo do surovín, ktoré môžeme použiť ako palivo v nasledujúcich 1,6 mld. rokov. Avšak, až na niekoľko výnimiek sú stále tieto alternatívne spôsoby využitia energie zo slnka účinné asi len na 1%. Solárne články vedia veľmi efektívne vyrábať energie, ale problémom je, že táto energia musí byť spotrebovaná okamžite alebo skladovaná, a to je náročné.

Na riešenie tohto problému sa vedci snažia nájsť spôsob, ako premeniť energiu generovanú zo slnečného žiarenia do pohonných hmôt, ktoré možno ľahko skladovať. V roku 2011 profesor Daniel Nocera predstavil "umelý list". Je to kremíkový pás pokrytý katalyzátormi na každej strane. Pri umiestnení do vody a vystavený slnečnému žiareniu, list rozdelí H2O(vodu) samostatne kyslík a vodík, aby sa ten mohol samostatne využiť .

 

 

V minulom roku Nocera chválili pre dosiahnutú účinnosť  7% . No problémy stále ostávajú. Keďže tento list produkuje vodík, a ten je veľmi nákladný na uskladnenie a transport a niekedy aj nebezpečný. „ Keby som Vám dal teraz kanister vodíka vyprodukovaného z umelého listu, tak ho hneď nemôžete použiť,“ vyjadril sa Nocer pre New York Times s dúfaním, že nájdu spôsob pri výrobe palivových častíc, ktorý by kontrolovanou formou transformoval vodík späť na energiu.

Teraz je Nocera  súčasťou projektu Bionický list spolu s profesorkou Pamelou Silver,  v ktorom kombinujú katalyzátory s baktériami , ktoré menia vodík na ľahšie spracovateľnejšiu surovinu.

 

„Katalyzátory, ktoré som vytvoril sú veľmi dobre prispôsobiteľné a kompatibilné podmienkam  rastu, ktoré potrebujú živé organizmy, ktorými sú aj baktérie,“ hovorí Nocera.  Profesorka Silver pridala baktérie Ralstonia eutropha, ktoré používajú vodík a oxid uhličitý v atmosfére ako potravu pre multipy.

MIT profesor Anthony Sinskey už skôr preukázal,  že baktéria R. eutropha môže byť využitá, pretože pri raste požiera oxid uhličitý, a tým by sa izopropanol mohol použiť ako ešte šetrnejšie palivo k prírode. Pri spaľovaní izopropanolu sa tiež bude uvoľňovať CO 2 do atmosféry, ale nie viac ako odstránia baktérií v procese rastu.

 

 

Zatiaľ však menej ako sedminu vyrobeného vodíka pridávaného do pohonných hmôt je s týmito baktériami. Silver argumentuje, že výrobok zatiaľ nie je  pripravený na uvedenie na trh. „Je to dôkaz o koncepte, ktorý otvára nové spôsoby, akými môžeme nazbieranú solárnu energiu ukladať vo forme kvapalného paliva,“ tvrdí. Nocera je ešte optimistickejší. „Sme skoro na úrovni  1%  účinnosti premeny slnečného žiarenia do izopropanolu.  Je tam 2,6 mld. rokov evolúcie a Pam a ja spolupracujeme už rok a pol na tomto projekte, pričom sa nám už podarilo dosiahnuť preukázateľnú účinnosť fotosyntézy. "

 

Zdroj: iflscience.com

 

Pridať komentár (0)