Zakla­da­teľ AUUG Jos­hua Young: Pochyb­nosti nie sú na škodu

Daniela Vojíková / 17. apríla 2014 / Tech a inovácie

Už ste nie­kedy tvo­rili hudbu na svo­jom iPhone? Nie? A chceli by ste? 

AUUG je pro­dukt aus­trál­skeho star­tupu, ktorý umož­ňuje uží­va­te­ľovi tvo­riť hudbu pohy­bom. Celé prí­slu­šen­stvo pre iPhone sa skladá z AUUG Grip, apli­ká­cie AUUG App, ktorú možno zosynch­ro­ni­zo­vať tak s inými apli­ká­ciami ako aj lap­to­pom, a AUUG Cloud. Táto vecička sa stretla s pozi­tív­nym ohla­som muzi­kant­skej komu­nity. Dokonca ani pre hudob­ného anal­fa­beta, ako som ja, nebolo ťažké pocho­piť, aký poten­ciál sa v AUUG skrýva.

O AUUG som sa poroz­prá­vala s jeho zakla­da­te­ľom Jos­hom Youn­gom.

Keďže ide o star­tup, pro­dukt vyví­jali pre presne defi­no­vaný seg­ment zákaz­ní­kov. „V súčas­nosti sa sústre­díme na pro­fe­si­onál­nych hudob­ní­kov, ktorí majú backg­round v elek­tro­nic­kej hudbe a využí­vajú soft­vér nie­len na hra­nie hudby, ale aj na jej tvorbu.“

Naj­väč­šou pred­nos­ťou AUUG je mož­nosť voľby obtiaž­nosti, čím sa zjed­no­duší hra na novom nástroji. AUUG má oproti tra­dič­ným nástro­jom tú výhodu, že „hudba je tvo­rená na soft­vé­ro­vej úrovni, a tým pádom je extrémne kon­fi­gu­ro­va­teľná.“ vysvet­ľuje Josh. Sám zakla­da­teľ je muzi­kant – samouk a para­doxne nie je veľ­kým fanú­ši­kom elek­tro­nic­kej hudby. „Nepáči sa mi silne elek­tro­nicky upra­vená hudba, keďže mám rád výra­zo­vosť akus­tic­kej hudby a to sa sna­žím pre­niesť aj do tej elek­tro­nic­kej.“

Obavy z udr­ža­teľ­nosti svo­jej firmy pozná asi každý pod­ni­ka­teľ a zakla­da­teľ AUUG nie je výnim­kou. Keď som sa ho opý­tala, či zaží­val nejaké krí­zové situ­ácie, a čo mu pomohlo sa s nimi vyrov­nať, na chvíľu sa zamys­lel. „Nikdy som nestra­til pre­sved­če­nie o tom, že tento kon­cept má pre ľudí hod­notu.“

Pre všet­kých, ktorí roz­bie­hajú biz­nis alebo nejaký nápad, ponúka Josh zau­jí­mavú stra­té­giu. Podľa neho sa musí každý začí­na­júci pod­ni­ka­teľ sna­žiť neus­tále svoju hypo­tézu o kva­lite nápadu ove­ro­vať v praxi. „Pod ove­ro­va­ním hypo­tézy mys­lím aktívne zis­ťo­vať, či váš biz­nis je udr­ža­teľný, či pri­náša hod­notu ľudom, či ľudia tento nápad pri­jí­majú, a či ho doká­žete pre­dať.“ Pochyb­nosti sú veľmi dôle­žité pre nie­koho, kto chce pod­ni­kať. Treba ich pri­jať s otvo­re­nou náru­čou a v reál­nom svete si neus­tále vyvra­cať ich opod­stat­ne­nosť. 

AUUG je ďal­šie dieťa Kicks­tar­teru a má za sebou tím pos­kla­daný zo špič­ko­vých odbor­ní­kov. Samotný Josh má podľa vlast­ných slov ďal­šie nápady a sľu­buje, že v oblasti inte­rak­cie člo­veka s počí­ta­čom AUUG nie je zďa­leka posledné, na čo sa môžeme tešiť. 

Zdroj: auug.com

Pridať komentár (0)