Zakla­da­teľ AUUG Jos­hua Young: Pochyb­nos­ti nie sú na ško­du

Daniela Vojíková / 17. apríla 2014 / Tech a inovácie

Už ste nie­ke­dy tvo­ri­li hud­bu na svo­jom iPho­ne? Nie? A chce­li by ste? 

AUUG je pro­dukt aus­trál­ske­ho star­tu­pu, kto­rý umož­ňu­je uží­va­te­ľo­vi tvo­riť hud­bu pohy­bom. Celé prí­slu­šen­stvo pre iPho­ne sa skla­dá z AUUG Grip, apli­ká­cie AUUG App, kto­rú mož­no zosynch­ro­ni­zo­vať tak s iný­mi apli­ká­cia­mi ako aj lap­to­pom, a AUUG Cloud. Táto vecič­ka sa stret­la s pozi­tív­nym ohla­som muzi­kant­skej komu­ni­ty. Dokon­ca ani pre hudob­né­ho anal­fa­be­ta, ako som ja, nebo­lo ťaž­ké pocho­piť, aký poten­ciál sa v AUUG skrý­va.

O AUUG som sa poroz­prá­va­la s jeho zakla­da­te­ľom Jos­hom Youn­gom.

Keď­že ide o star­tup, pro­dukt vyví­ja­li pre pres­ne defi­no­va­ný seg­ment zákaz­ní­kov. „V súčas­nos­ti sa sústre­dí­me na pro­fe­si­onál­nych hudob­ní­kov, kto­rí majú backg­round v elek­tro­nic­kej hud­be a využí­va­jú soft­vér nie­len na hra­nie hud­by, ale aj na jej tvor­bu.“

Naj­väč­šou pred­nos­ťou AUUG je mož­nosť voľ­by obtiaž­nos­ti, čím sa zjed­no­du­ší hra na novom nástro­ji. AUUG má opro­ti tra­dič­ným nástro­jom tú výho­du, že „hud­ba je tvo­re­ná na soft­vé­ro­vej úrov­ni, a tým pádom je extrém­ne kon­fi­gu­ro­va­teľ­ná.“ vysvet­ľu­je Josh. Sám zakla­da­teľ je muzi­kant – samouk a para­dox­ne nie je veľ­kým fanú­ši­kom elek­tro­nic­kej hud­by. „Nepá­či sa mi sil­ne elek­tro­nic­ky upra­ve­ná hud­ba, keď­že mám rád výra­zo­vosť akus­tic­kej hud­by a to sa sna­žím pre­niesť aj do tej elek­tro­nic­kej.“

Oba­vy z udr­ža­teľ­nos­ti svo­jej fir­my pozná asi kaž­dý pod­ni­ka­teľ a zakla­da­teľ AUUG nie je výnim­kou. Keď som sa ho opý­ta­la, či zaží­val neja­ké krí­zo­vé situ­ácie, a čo mu pomoh­lo sa s nimi vyrov­nať, na chví­ľu sa zamys­lel. „Nikdy som nestra­til pre­sved­če­nie o tom, že ten­to kon­cept má pre ľudí hod­no­tu.“

Pre všet­kých, kto­rí roz­bie­ha­jú biz­nis ale­bo neja­ký nápad, ponú­ka Josh zau­jí­ma­vú stra­té­giu. Pod­ľa neho sa musí kaž­dý začí­na­jú­ci pod­ni­ka­teľ sna­žiť neus­tá­le svo­ju hypo­té­zu o kva­li­te nápa­du ove­ro­vať v pra­xi. „Pod ove­ro­va­ním hypo­té­zy mys­lím aktív­ne zis­ťo­vať, či váš biz­nis je udr­ža­teľ­ný, či pri­ná­ša hod­no­tu ľudom, či ľudia ten­to nápad pri­jí­ma­jú, a či ho doká­že­te pre­dať.“ Pochyb­nos­ti sú veľ­mi dôle­ži­té pre nie­ko­ho, kto chce pod­ni­kať. Tre­ba ich pri­jať s otvo­re­nou náru­čou a v reál­nom sve­te si neus­tá­le vyvra­cať ich opod­stat­ne­nosť. 

AUUG je ďal­šie die­ťa Kicks­tar­te­ru a má za sebou tím pos­kla­da­ný zo špič­ko­vých odbor­ní­kov. Samot­ný Josh má pod­ľa vlast­ných slov ďal­šie nápa­dy a sľu­bu­je, že v oblas­ti inte­rak­cie člo­ve­ka s počí­ta­čom AUUG nie je zďa­le­ka posled­né, na čo sa môže­me tešiť. 

Zdroj: auug.com

Pridať komentár (0)