Dán­sko láme sve­tové aj svoje vlastné eko­lo­gické rekordy

Alexandra Dulaková / 27. apríla 2016 / Eko

Dán­sko už druhý rok po sebe vedie v pomere obno­vi­teľ­nej veter­nej ener­gie k cel­ko­vému ener­ge­tic­kému kon­zumu kra­jiny na celo­sve­to­vej úrovni. Do budúc­nosti majú Dáni ešte odváž­nej­šie ciele.

Kon­krétne 42.1% ener­gie, ktorú kra­jina za rok spot­re­buje, pochá­dza z veter­ných — a teda obno­vi­teľ­ných a eko­lo­gic­kých — zdro­jov. Tých má táto plo­chá kra­jina viac ako dosť a rov­nako na tom je aj s veter­nými tur­bí­nami, ktoré sa nachá­dzajú nie­len na súši, ale aj na vode. S hod­no­tou 42.1% pre­ko­ná­vajú už druhý rok nie­len sami seba (rok pred­tým tvo­rila veterná ener­gia 39.1%), ale aj všetky ostatné kra­jiny na svete. 

V nie­kto­rých čas­tiach Dán­ska pro­duk­cia veter­nej ener­gie dokonca úplne pred­behla množ­stvo skon­zu­mo­va­nej ener­gie. Je to najmä zále­ži­tosť urči­tých hodín, počas kto­rých ľudia zväčša zvyknú spať a tým pádom ener­giu využí­vať menej, no aj tak — šest­násť­ná­sobne vyš­šia hod­nota pro­du­ko­va­nej ako kon­zu­mo­va­nej ener­gie je úcti­hodný výsle­dok. A počas nad­prie­merne veter­ných dní sa zozbie­raná veterná ener­gia vyrovná až 140% cel­ko­vej den­nej spot­reby ener­gie. Táto malá škan­di­náv­ska kra­jina je skve­lým prí­kla­dom toho, ako sa niečo neprí­jemné (ako je vysoká veter­nosť vo väč­šine prí­pa­dov vní­maná) dá využiť v niečo nesmierne uži­točné a pros­pešné.

Denmark

foto: kame­leon

Aj na Slo­ven­sku máme roz­ľahlé rovi­nové a veterné oblasti, ktoré by podobné tech­nické vyba­ve­nie vedeli zužit­ko­vať. Snáď sa jed­ného dňa doč­káme namiesto via­ce­rých jad­ro­vých elek­trární život­nému pro­stre­diu pros­peš­nej­šej ener­gie — alebo aspoň dosiah­neme lepší pomer obno­vi­teľ­nej a ató­mo­vej ener­gie. Možno to bude hneď potom, ako pre­stanú ľudia za hlavnú argu­men­tačnú líniu namie­renú proti veter­ným tur­bí­nam pova­žo­vať tvr­de­nie: Sú ška­redé. (Ešteže drá­tové sto­žiare naťa­hané cez celú kra­jinu sú také pekné!) Alebo potom, čo sa konečne sta­neme ohľa­du­pl­nejší voči nášmu život­nému pro­stre­diu a začneme eko­lo­gický spô­sob života brať nie ako vtip, ale ako nevy­hnut­nosť. 

High voltage towers with sky background.

foto: health impact news

Dovtedy sa môžeme naprí­kald chcieť aspoň zara­diť medzi kra­jiny, ktoré vypro­du­ko­vanú ener­giu od Dán­ska kupujú. Patrí medzi ne Nemecko, Švéd­sko a Nór­sko. Na oplátku zís­kava Dán­sko od Nemecka solárnu ener­giu, zatiaľ čo Švéd­sko ho záso­buje hydro ener­giou. A aj keď je ich aktu­álny stav mimo­riadne chvá­li­hodný, Dáni sa nehod­lajú len tak navzá­jom potľap­kať po pleci a uspo­ko­jiť s aktu­ál­nym sta­vom. Nopak, do roku 2020 chcú hod­notu 42.1% pre­me­niť aspoň na 50% a celý národ záso­bo­vať elek­tri­nou a kúre­ním ener­giou z obno­vi­teľ­ných zdro­jov až v pomere 90%. Pri aktu­ál­nom vývoji to vôbec neznie nere­álne. 

Screen Shot 2016-04-27 at 00.12.26

foto: dis­co­ver study abroad

zdroj: InHa­bi­tat, zdroj titul­nej foto­gra­fie: dw.sherill

Pridať komentár (0)