Dán­sko láme sve­to­vé aj svo­je vlast­né eko­lo­gic­ké rekor­dy

Alexandra Dulaková / 27. apríla 2016 / Eko

Dán­sko už dru­hý rok po sebe vedie v pome­re obno­vi­teľ­nej veter­nej ener­gie k cel­ko­vé­mu ener­ge­tic­ké­mu kon­zu­mu kra­ji­ny na celo­sve­to­vej úrov­ni. Do budúc­nos­ti majú Dáni ešte odváž­nej­šie cie­le.

Kon­krét­ne 42.1% ener­gie, kto­rú kra­ji­na za rok spot­re­bu­je, pochá­dza z veter­ných — a teda obno­vi­teľ­ných a eko­lo­gic­kých — zdro­jov. Tých má táto plo­chá kra­ji­na viac ako dosť a rov­na­ko na tom je aj s veter­ný­mi tur­bí­na­mi, kto­ré sa nachá­dza­jú nie­len na súši, ale aj na vode. S hod­no­tou 42.1% pre­ko­ná­va­jú už dru­hý rok nie­len sami seba (rok pred­tým tvo­ri­la veter­ná ener­gia 39.1%), ale aj všet­ky ostat­né kra­ji­ny na sve­te.

V nie­kto­rých čas­tiach Dán­ska pro­duk­cia veter­nej ener­gie dokon­ca úpl­ne pred­beh­la množ­stvo skon­zu­mo­va­nej ener­gie. Je to naj­mä zále­ži­tosť urči­tých hodín, počas kto­rých ľudia zväč­ša zvyk­nú spať a tým pádom ener­giu využí­vať menej, no aj tak — šest­násť­ná­sob­ne vyš­šia hod­no­ta pro­du­ko­va­nej ako kon­zu­mo­va­nej ener­gie je úcti­hod­ný výsle­dok. A počas nad­prie­mer­ne veter­ných dní sa zozbie­ra­ná veter­ná ener­gia vyrov­ná až 140% cel­ko­vej den­nej spot­re­by ener­gie. Táto malá škan­di­náv­ska kra­ji­na je skve­lým prí­kla­dom toho, ako sa nie­čo neprí­jem­né (ako je vyso­ká veter­nosť vo väč­ši­ne prí­pa­dov vní­ma­ná) dá využiť v nie­čo nesmier­ne uži­toč­né a pros­peš­né.

Denmark

foto: kame­le­on

Aj na Slo­ven­sku máme roz­ľah­lé rovi­no­vé a veter­né oblas­ti, kto­ré by podob­né tech­nic­ké vyba­ve­nie vede­li zužit­ko­vať. Snáď sa jed­né­ho dňa doč­ká­me namies­to via­ce­rých jad­ro­vých elek­trár­ní život­né­mu pro­stre­diu pros­peš­nej­šej ener­gie — ale­bo aspoň dosiah­ne­me lep­ší pomer obno­vi­teľ­nej a ató­mo­vej ener­gie. Mož­no to bude hneď potom, ako pre­sta­nú ľudia za hlav­nú argu­men­tač­nú líniu namie­re­nú pro­ti veter­ným tur­bí­nam pova­žo­vať tvr­de­nie: Sú ška­re­dé. (Ešte­že drá­to­vé sto­žia­re naťa­ha­né cez celú kra­ji­nu sú také pek­né!) Ale­bo potom, čo sa koneč­ne sta­ne­me ohľa­du­pl­nej­ší voči náš­mu život­né­mu pro­stre­diu a začne­me eko­lo­gic­ký spô­sob živo­ta brať nie ako vtip, ale ako nevy­hnut­nosť. 

High voltage towers with sky background.

foto: health impact news

Dovte­dy sa môže­me naprí­kald chcieť aspoň zara­diť medzi kra­ji­ny, kto­ré vypro­du­ko­va­nú ener­giu od Dán­ska kupu­jú. Pat­rí medzi ne Nemec­ko, Švéd­sko a Nór­sko. Na oplát­ku zís­ka­va Dán­sko od Nemec­ka solár­nu ener­giu, zatiaľ čo Švéd­sko ho záso­bu­je hyd­ro ener­gi­ou. A aj keď je ich aktu­ál­ny stav mimo­riad­ne chvá­li­hod­ný, Dáni sa nehod­la­jú len tak navzá­jom potľap­kať po ple­ci a uspo­ko­jiť s aktu­ál­nym sta­vom. Nopak, do roku 2020 chcú hod­no­tu 42.1% pre­me­niť aspoň na 50% a celý národ záso­bo­vať elek­tri­nou a kúre­ním ener­gi­ou z obno­vi­teľ­ných zdro­jov až v pome­re 90%. Pri aktu­ál­nom vývo­ji to vôbec neznie nere­ál­ne. 

Screen Shot 2016-04-27 at 00.12.26

foto: dis­co­ver stu­dy abro­ad

zdroj: InHa­bi­tat, zdroj titul­nej foto­gra­fie: dw.sherill

Pridať komentár (0)