Darovať krv má zmysel. Aj ja som to urobil, a ty by si mal tiež

Drahomír Piok / 13. júna 2018 / Lifehacking

  • Podľa šta­tis­tík jedno da­ro­va­nie krvi môže za­chrá­niť až šty­roch ľudí.
  • A na to, aby ste nie­komu mohli po­môcť, stačí pár pod­mie­nok.

A to dobrý zdra­votný stav, vek od 18 do 65 ro­kov a vaša hmot­nosť musí byť nad 50 ki­lo­gra­mov. V zá­sade je táto čin­nosť dob­ro­voľná a má pre ti­síce ľudí, ktorí da­ro­vanú krv po­tre­bujú, zmy­sel.

Na Slo­ven­sku da­ruje krv tak­mer 318 – ti­síc ľudí, pra­vi­del­ných dar­cov je pri­bližne 100 – ti­síc. Aj tento rok pre­bieha di­va­delná kvapka krvi. Je to ak­cia, kde od 11. do 14. júna máte mož­nosť da­ro­vať krv priamo v di­vadle.

Túto ak­ciu pod­po­ruje Kauf­land, a tak priamo náv­šte­vou di­vadla mô­žeš nie­komu za­chrá­niť ži­vot. Stále máš mož­nosť da­ro­vať krv v Bra­ti­slave a v Ban­skej Bys­trici. Kon­krétne v di­vadle P.O. Hviez­do­slava a Štát­nej opere. A to od ôs­mej do je­de­nás­tej ho­diny. Viac in­for­má­cií sle­duj tu. 

Pridať komentár (0)