Data­mo­lino hod­notí rok 2014

Luky Gašparík Sr. / 17. december 2014 / Tools a produktivita

Ako sa darilo jed­nému z nádej­ných slo­ven­ských star­tu­pov v roku 2014? Vyzerá, že dobre. Po dosia­hnutí troch význam­ných miles­to­nov, má firma okolo Andreja Glézla a Jána Korec­kého per­fekne našliap­nuté aj do roku 2015.

Potom čo sa tím Data­mo­lina vrá­til z Wayry, kde strá­vil nie­koľko mesia­cov, oslo­vil ich pro­jekt jed­ného zo slo­ven­ských inves­to­rov — Fond ino­vá­cií a tech­no­ló­gií a.s. (FIT). Vo feb­ru­ári tohto roka sa upiekla jedna z naj­vyš­ších dote­raj­ších inves­tí­cii a Data­mo­lino dostalo boost vo forme 500k EUR. Odvtedy sa ich tím dras­ticky roz­rás­tol a dnes na pro­jekte pra­cuje už vyše 20 ľudí.

Vďaka inves­tí­cii od FIT sme mohli začať náš pro­jekt pre­mie­ňať na reálny pro­dukt, ktorý dokáže firmy odbre­me­niť od ruč­ného pre­pi­so­va­nia účtov­ných dokla­dov. Poda­rilo sa nám dosiah­nuť stav, že už nie­koľko sekúnd po nahratí fak­túr či bloč­kov do nášho sys­tému, im vieme poskyt­núť dáta, s kto­rými môžu ďalej pohodlne pra­co­vať vo svo­jom účtov­nom soft­véri,“ hovorí ria­di­teľ spo­loč­nosti Andrej Glézl.

Pred spus­te­ním komerč­nej pre­vádzky službu Data­mo­lino tes­to­vali desiatky firiem či živ­nost­ní­kov. Od júla sa v nej zare­gis­tro­valo už vyše 200 uží­va­te­ľov a toto číslo začalo rásť roz­ši­ro­va­ním sa na medzi­ná­rodné trhy v jeseni. Data­mo­lino sa naj­skôr pred­sta­vilo na kon­fe­ren­cii o tren­doch v elek­tro­nic­kej fak­tu­rá­cii v Bar­ce­lone, ako aj na podu­jatí IBM Insight v Las Vegas.

V novem­bri na dub­lin­skom Web Sum­mite, kto­rého sa zúčast­nilo 22 tisíc ľudí zo 109-tich kra­jín slo­ven­ský star­tup ozná­mil svoj vstup na glo­bálny trh. Slo­ven­ská služba sa úspešne integ­ro­vala do dvoch význam­ných účtov­ných soft­vé­rov XeroSage One, čo jej otvára cestu k expan­zii do sveta, kde sú služby clou­do­vého účtov­níc­tva vyhľa­dá­va­ným artik­lom.

Šťastný bez­pa­pie­rový 2015

Data­mo­lino však má aj víziu o bez­pa­pie­ro­vej­šom Slo­ven­sku a preto praje nie­len svo­jím uží­va­te­ľom okrem zdra­via a šťas­tia aj niečo naviac.

Malým i väč­ším fir­mám či živ­nost­ní­kom želáme menej byrok­ra­cie pri ich kaž­do­den­nej práci. Tiež si pra­jeme, aby sme v čo najb­liž­šej budúc­nosti už nemu­seli archi­vo­vať kvantá účtov­ných dokla­dov v papie­ro­vej forme a skla­do­vať ich v šanó­noch, ktoré ľuďom len zby­točne ukra­jujú zo život­ných pries­to­rov. Oveľa pohodl­nej­šie a šetr­nej­šie nie­len k prí­rode je mať ich dostupné odkiaľ­koľ­vek v elek­tro­nic­kom archíve. V prí­pade potreby sa vždy dajú vytla­čiť. Boli by sme tiež radi, keby sa na Slo­ven­sku začala otvo­rená dis­ku­sia o význame, výho­dách a bez­peč­nosti využí­va­nia clou­do­vých slu­žieb. Len tak sa môžeme pohnúť vpred sme­rom k efek­tív­nej­šiemu bez­pa­pie­ro­vej­šiemu Slo­ven­sku,“ zaprog­nó­zo­val si Andrej Glézl.

Pridať komentár (0)