Deň súkrom­ného pod­ni­ka­nia. Pri­poj sa k osla­vám malých pod­ni­ka­te­ľov a daj o sebe vedieť

Michal Sorkovský / 30. júna 2016 / Business

Už teraz sa môžu pod­ni­ka­te­lia zapo­jiť do príp­rav na Deň súkrom­ného pod­ni­ka­nia, ktorý sa bude konať tento rok prvý raz 11. októbra a potom každý druhý uto­rok v októbri. Cie­ľom pro­jektu je pri­po­me­núť dôle­ži­tosť malých pod­ni­ka­te­ľov nie­len pre domácu eko­no­miku, ale tiež pre spo­loč­nosť a súčasne im uká­zať uzna­nie za ich kaž­do­dennú prácu. Spo­loč­nosť METRO pod­porí celú akciu veľ­kou mediál­nou kam­pa­ňou. Spo­lu­pra­cuje na nej tiež Zdru­že­nie mla­dých pod­ni­ka­te­ľov Slo­ven­ska a Zväz hote­lov a reštau­rá­cií SR.

Malí pod­ni­ka­te­lia pra­cujú tvrdo každý deň, pre­ko­ná­vajú mnoho pre­ká­žok a často jeden člo­vek zastáva nie­koľko pozí­cií, na ktoré sú vo väč­ších fir­mách celé tímy. Preto sme sa roz­hodli ich oce­niť za toto úsi­lie a veno­vať im špe­ciálny deň. Deň súkro­mého pod­ni­ka­nia sa usku­toční v 25 kra­ji­nách po celom svete,“ vysvet­ľuje Guil­laume Chêne, CEO spo­loč­nosti METRO.

Ku Dňu súkrom­ného pod­ni­ka­nia sa môže pri­po­jiť každý pod­ni­ka­teľ bez ohľadu na oblasť pod­ni­ka­nia so svo­jou špe­ciál­nou ponu­kou na webo­vej stránke www.denpodnikania.sk. Záleží len na ňom, čo zají­mavé pre svo­jich zákaz­ní­kov vymyslí. Môže to byť naprí­klad zadarmo dezert ku káve, zľava na nákup alebo kul­túrna akcia. Verej­nosť potom na rov­na­kých strán­kach nájde v pre­hľad­nej mape pod­niky vo svo­jom okolí, ktoré si na tento deň pri­pra­vili špe­ciálne ponuky. „Pod­ni­ka­te­lia môžu pote­šiť nie­len svo­jich súčas­ných zákaz­ní­kov, ale aj upo­zor­niť na seba nových,“ dodáva Guil­laume Chêne.

03957_METRO_DSP_KV_A4_P05

Na vlo­že­nie ponuky majú pod­ni­ka­te­lia čas do 10. októbra 2016. Tí, ktorí to stihnú do konca augusta, majú mož­nosť súťa­žiť o pod­poru v regi­onál­nych médiách. Celú akciu spre­vá­dza inten­zívna mediálna kam­paň vrá­tane tlače, tele­ví­zií, rádia, inter­netu a komu­ni­kač­ných kaná­lov spo­loč­nosti METRO. Pri­hlá­sení pod­ni­ka­te­lia tak budú ťažiť z reklam­nej kam­pane v hod­note viac ako 300-tisíc eur a budú mať istotu, že sa o Dni súkrom­ného pod­ni­ka­nia dozve­dia aj ich zákaz­níci.

DSP_logo_SK

zdroj: tla­čová správa, zdroj titul­nej foto­gra­fie: tla­čová sprava/eventbrite.com

Pridať komentár (0)