Dep­ri­muje ťa sych­ravý víkend? Skús tieto čin­nosti!

Marianna Mikešová / 12. november 2016 / Tools a produktivita

S blí­žia­cim sa decem­brom a skra­cu­jú­cimi sa dňami sa aj do slo­ven­ských domo­vov pomaly zakráda zimná dep­re­sia a pochmúrna nálada. Poča­sie veľmi nepraje a von by si nevyh­nal ani psa. Je to však skvelá prí­le­ži­tosť pre kopu čin­ností.

Určite sa ti to stáva často. Je sobota ráno, za oknom dážď, zima a hmla a jediné, po čom túžiš, je zva­liť sa späť do vyhria­tej postele. No ak pod­ľah­neš a celý deň pre­le­žíš, budú ťa neskôr trá­piť výčitky z pre­már­ne­ného dňa. Nečin­nosť navyše ešte pre­hĺbi tvoju depku a melan­chó­liu. Namiesto toho sa hecni a inšpi­ruj sa týmito tipmi!

Uži­točný relax

Začneme zľahka. Ak si sku­točne una­vený a potre­bu­ješ reset, namiesto nečin­ného vyli­ho­va­nia rela­xuj pros­pešne. Naj­lep­šou voľ­bou je biz­nis prí­beh či dobrá oddy­chová kniha. Detek­tívka od Jo Nesboa či slo­ven­ského Domi­nika Dána by mohla byť aku­rát a pochmúrne poča­sie len pod­trhne tajomnú atmo­sféru prí­behu. 

20150729211514-man-reading-book-hipsterFoto: malaysiamarketing.my

Ak knihu pova­žu­ješ za pre­már­nený čas, môžeš to skú­siť aj inak. Ako dieťa si určite milo­val komixy či časo­pisy a možno ešte doma v pod­kroví nejaké máš. Pohrab sa v nich a ponor sa do nos­tal­gic­kých spo­mie­nok. Napo­kon pre čas strá­vený s par­tner­kou, par­tne­rom či rodi­nou je skvelý aj dobrý film, pre milov­ní­kov háda­niek zas lúšte­nie hla­vo­la­mov a krí­žo­viek.

5697595076_a3d3e2d212_o-0Foto: polygon.com

Game time

Ďal­ším leve­lom víken­do­vej akti­vity sú hry. Spo­meň si na chvíle, keď si sa v škôlke, v tábore či na dovo­lenke hrá­val člo­veče, pexeso či Dostihy a sázky a nesmierne si to užil. Tak prečo by to nemalo fun­go­vať dnes? Navyše máš teraz oveľa väčší výber. Sú tu naprí­klad fan­tasy hryhry podľa obľú­be­ných seriá­lov a kníh, ako naprí­klad hra Game of Thro­nes či Zeměp­lo­cha od Ter­ryho Prat­chetta.

160825_game_seafall-jpg-crop-promo-xlarge2Foto: slate.com

Väč­šina z nich je navr­hnutá tak, aby si sa nie­len zaba­vil, ale aj pre­cvi­čil si hlavu. Váš­niví hráči počí­ta­čo­vých hier majú v takýto deň skvelú výho­vorku pre svoju závis­losť. No pre­fe­ruj pri­tom také hry, ktoré pre­cvi­čia tvoje stra­te­gické mys­le­nie. Ak máš doma v piv­nici starý ping pongový stôl, nevá­haj a zor­ga­ni­zuj tur­naj, choď si s kamošmi zahrať futbal či florbal do najb­liž­šej haly alebo nav­štív laser game. Možností je veľa, stačí zaho­diť výho­vorky.

maxresdefault-1

Foto: youtube.com

Gas­tro záži­tok

Úro­veň našich gas­tro slu­žieb z roka na rok narastá a neprí­jemné poča­sie je prí­le­ži­tosť ich otes­to­vať. Namiesto toho, aby si sa doma krčil pri polo­to­va­ro­vom obede a sáč­ko­vom čaji, vyber sa s par­tne­rom, kamošmi či rodi­nou do útul­nej kaviarne na popo­lud­ňaj­šiu kávu a koláč alebo rovno na obed. Vždy je prí­le­ži­tosť na malú oslavu, tak prečo si sych­ravý deň nespra­viť kraj­ším? V spo­loč­nosti sa budeš cítiť oveľa lep­šie, než sám doma na gauči v tep­lá­koch.

breakfast-cake-coffee-croissant-food-favim-com-198976Foto: favim.com

Ale ak predsa len nemáš náladu na drahé pod­niky, urob si gas­tro záži­tok doma. Uvar alebo upeč niečo pre blíz­kych, čo navodí špe­ciálnu atmo­sféru, alebo rovno zor­ga­ni­zuj spo­ločné vare­nie. Uvi­díš, ako sa nasme­ješ. S ubú­da­jú­cimi stup­ňami Cel­zia tiež pri­chá­dza prí­le­ži­tosť pre varené víno či punč. 

Kre­a­ti­vita

Rie­še­ním, ako sa načisto zba­viť nega­tív­nych myš­lie­nok, je jed­no­du­cho kre­a­ti­vita. Ak v tebe drieme ume­lecká duša, pusti sa do neja­kého tvo­ri­vého pro­jektu. Na You­Tube je množ­stvo DIY návo­dov, ako si naprí­klad vyro­biť pekný a uži­točný pred­met do bytu. Skve­lou voľ­bou je vytvo­riť si vlastný vision board, ktorý ťa bude moti­vo­vať a nakopne ťa k pro­duk­ti­vite. Potre­bu­ješ k tomu len nástenku alebo kúsok kar­tóna, množ­stvo časo­pi­sov, z kto­rých môžeš vystri­ho­vať, nož­nice a lepidlo.

vision-board-teenager-tote-a-vision-board1

Foto: mindyourvision.com

Ak rád kres­líš, vytiahni papier a ceruzku. Ak rád píšeš, nevy­ho­vá­raj sa, že nemáš čas a rea­li­zuj svoj sen o tom, že raz napí­šeš knihu. Keď milu­ješ autá či lie­tadlá, pusti sa do sta­va­nia mode­lov. Hlavne sa neutá­paj v nega­ti­vite a hľa­daj nové spô­soby, ako sa zaba­viť.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: bestwallpaperhd.com/stocksy.com

Pridať komentár (0)