Deti iniciovali bývanie pre starých rodičov, výsledok je naozajstný unikát

Archinfo.sk / 5. marca 2019 / Architektúra

  • Dom na vi­dieku. No­vo­stavba na la­zoch, vo voľ­nej kra­jine…
  • Bež­ných prí­kla­dov máme dosť. Rôz­nych. Väč­ši­nou nie veľmi váb­nych. Stačí po­zrieť na to, čo bežne okolo nás vzniká
  • Dnes pred­sta­vu­jeme dielo, ktoré nás zau­jalo
zdroj: Soňa Sadloňová
  • Dom na vi­dieku. No­vo­stavba na la­zoch, vo voľ­nej kra­jine…
  • Bež­ných prí­kla­dov máme dosť. Rôz­nych. Väč­ši­nou nie veľmi váb­nych. Stačí po­zrieť na to, čo bežne okolo nás vzniká
  • Dnes pred­sta­vu­jeme dielo, ktoré nás zau­jalo
Podľa článku od au­tora Šte­fan Mo­rav­čík, Ar­chinfo.sk, au­tori pro­jektu: Ing. arch. Nor­bert Šmon­drk

Dom pre sta­rých ro­di­čov. Miest­nych ro­dá­kov. Tých, ktorí kra­jinu celý ži­vot dô­verne po­znali. Aj s jej pod­sta­tou a tra­dí­ciami. Ro­di­čia ne­us­tr­nuli v mi­nu­losti. Do­ká­zali, že ľu­dia môžu byť stále ot­vo­rení, vní­maví a do­kážu dr­žať krok s du­chom doby.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (14)
zdroj: Soňa Sad­lo­ňová

Stavbu ini­ci­ovali deti. Po­zna­júc svo­jich najb­liž­ších (i dob­rého ar­chi­tekta) vy­tvo­rili pries­tor pre vznik ne­veľ­kého, ale kon­zis­tent­ného diela. Ar­chi­tekt do­stal plnú dô­veru a “voľné ruky”. V dia­lógu s in­ves­tormi a po­u­ží­va­teľmi vzni­kol vý­sle­dok, ktorý je zhmot­ne­ním jed­nej z mož­ných po­dôb, ako by mo­hol vy­ze­rať dom spĺňa­júci dnešné po­žia­davky na har­mo­nické bý­va­nie v ot­vo­re­nej stre­do­slo­ven­skej kra­jine. Dom je starý aj nový sú­časne. Starý re­špek­to­va­ním ove­re­ných prin­cí­pov vy­plý­va­jú­cich z dl­ho­roč­ných skú­se­ností s bý­va­ním v dobre zná­mom pro­stredí. Nový re­špek­to­va­ním po­žia­da­viek na obytné pro­stre­die a po­hod­lie, kto­rého sa člo­vek zvyk­nutý na sú­časný kom­fort bý­va­nia a tech­no­ló­gií už ne­mieni vzdať.

Viac po­dob­ných člán­kov náj­deš na Ar­chinfo.sk

Dom je vo svo­jej pod­state jed­no­du­chý. Na prvý po­hľad oby­čajná pra­vouhlá “kra­bica” osa­dená v sta­rej záh­rade. Steny sú mu­ro­vané z ke­ra­mic­kých tvár­nic, stropy v časti dre­vené, v časti mo­no­li­tické be­tó­nové. Sub­tílne oce­ľové stĺpy do­pĺňajú kon­štruk­ciu tam, kde to je po­trebné. Von­kaj­šie po­vr­chy pri­zná­vajú svoju ma­te­riá­lovú pod­statu. Do­mi­nu­jú­cim prv­kom je dre­vený ob­klad, uzat­vá­ra­júci send­vi­čovú kon­štruk­ciu ob­vo­do­vého plášťa.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (14)
zdroj: Soňa Sad­lo­ňová

Se­verná strana je ma­sívna, plná, uzav­retá. Spolu s vy­stu­pu­jú­cim prí­streš­kom plní úlohu tra­dič­nej ochrany proti prí­rod­ným živ­lom (vie­tor, sneh, hnaný dážď…), aj proti ne­žia­dú­cim po­hľa­dom sme­rom od ved­ľaj­šej cesty. Rie­še­nie za­bez­pe­ču­júce sú­kro­mie a ochranu pred ne­po­ho­dou pri prí­chode k domu.

Ro­bust­nosť a odol­nosť sa od­ráža aj v po­u­ži­tých ma­te­riá­loch. Sa­motný dom od­de­ľuje od prí­stu­po­vej cesty z bež­ného as­faltu ná­raz­ní­kový po­stranný ná­syp z ro­bust­ných lá­ma­ných ka­me­ňov. V pria­mom pred­polí vcho­do­vých dverí ná­syp pre­chá­dza do dlažby zo štie­pa­ných ka­men­ných ko­ciek.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (14)
zdroj: Soňa Sad­lo­ňová

Pod voľ­ným prí­streš­kom z pri­zna­ného be­tónu je chrá­nená zóna pred vstu­pom do domu. Umož­ňuje kom­for­tne vy­stú­piť z auta, po­hodlne vojsť, alebo opus­tiť dom – bez ohľadu na to, aké je vonku po­ča­sie.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (14)
zdroj: Soňa Sad­lo­ňová

Opačná (najmä ju­ho­zá­padná) strana je trans­pa­rentná, ot­vo­rená, s vý­hľa­dom na oko­litú kra­jinu. Roz­ľahlá te­rasa pre­bie­ha­júca po ce­lej dĺžke domu, pre­stre­šená veľ­ko­ry­sým vy­su­nu­tím stropu, vy­tvára ďalší kom­fortný obytný ex­te­ri­é­rový pries­tor. Vy­uži­teľný v tep­lej­ších čas­tiach roka, aj za daž­di­vého po­ča­sia. Roz­siahle trans­pa­rentné za­sk­le­nie na celú výšku pri­ľah­lých miest­ností, s veľ­kými  po­suv­nými seg­mentmi, ešte viac roz­ši­ruje fle­xi­bi­litu pre­po­je­nia in­te­ri­éru a ex­te­ri­éru a po­ten­ciál vzá­jomne su­se­dia­cich miest­ností a pries­to­rov. Hra­nica me­dzi “von” a “dnu” môže mať rôzne po­doby a po­lohy.

Nie­kedy sa do­káže stra­tiť a ne­chať ne­ru­šene ply­núť pries­tor izieb bez ba­riér do oko­li­tej ma­leb­nej kra­jiny.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (14)
zdroj: Soňa Sad­lo­ňová

Alebo na­opak, v drs­nom po­časí fy­zicky od­delí prí­jemné pro­stre­die in­te­ri­éru od “ne­času” za sk­lom. Optický kon­takt je možné re­gu­lo­vať podľa ná­lady. Voľný pô­do­rys prí­ze­mia je takto schopný na­do­bud­núť prek­va­pivo va­ria­bilné po­doby.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (14)
zdroj: Soňa Sad­lo­ňová

Pries­to­rové uspo­ria­da­nie a dis­po­zičné rie­še­nie je geomet­ricky veľmi striedme.

V jed­no­du­chom ob­dĺž­niku sa na jed­nej strane prí­ze­mia (v nad­väz­nosti na vchod) na­chá­dzajú po­trebné tech­nické pries­tory a ga­ráž pre dve autá. V stred­nej časti je obytná denná časť s ku­chy­ňou. Dis­po­zí­ciu uzat­vára po­kojná nočná zóna so šat­ní­kom a hy­gie­nou. Časť pô­do­rysu je pod­piv­ni­čená. Špe­ci­fi­kom je vodný pr­vok – ba­zén(ik), ktorý je veľmi kom­pakt­ným spô­so­bom in­teg­ro­vaný do akejsi niky na te­rase – me­dzi obyt­nou čas­ťou a spál­ňou.

Pri po­hľade na pô­do­rys je zrejmá ra­ci­onál­nosť a pri­me­ra­nosť ná­vrhu. Pries­to­rová efek­tív­nosť. Nič zby­točné. Čis­tota uspo­ria­da­nia pries­to­rov a ich vzá­jom­ných vä­zieb. Ar­chi­tek­to­nická gra­mot­nosť.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (14)
zdroj: Soňa Sad­lo­ňová
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (14)
zdroj: Soňa Sad­lo­ňová
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (14)
zdroj: Soňa Sad­lo­ňová

Zrejmá je aj di­zaj­nér­ska a so­chár­ska prax au­tora. In­te­riér má cha­rak­ter uce­le­ného, kom­po­no­va­ného diela. Pries­tory, ich po­vr­chy, po­u­žité ob­jekty a prvky sú na­vr­hnuté tak, že vzá­jomne vy­tvá­rajú kon­zis­tentnú “obytnú kra­jinu”. Čisté, ele­men­tárne geomet­rické tvary sú mies­tami obo­ha­tené pô­vod­ným au­tor­ským de­tai­lom. Aj ci­tá­cie folk­lór­nych prv­kov a pri­znaná su­rov­šia ma­te­ria­lita ne­pô­so­bia pr­vo­plá­novo, na­opak, cí­tiť z nich ty­pic­kého Šmon­drka.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (14)
zdroj: Soňa Sad­lo­ňová
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (14)
zdroj: Soňa Sad­lo­ňová
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (14)
zdroj: Soňa Sad­lo­ňová

Odo­vzdaný ce­lok vy­tvára veľmi dobrý uni­ver­zálny zá­klad, ktorý vy­drží dl­ho­dobo bez zmeny. Oby­va­te­lia ho budú ča­som obo­ha­co­vať o svoje vlastné vklady, ktoré sa stanú dy­na­mic­kou, me­nia­cou sa vrstvou, pre­zen­tu­jú­cou ich osob­nostné pre­fe­ren­cie. Ta­kýto dia­lóg je zau­jí­mavý a prí­nosný. V prí­pade in­te­li­gent­ných oby­va­te­ľov hodne oži­vuje pro­stre­die, ktoré je v čase schopné ďal­šieho vý­voja pri­bú­da­ním (alebo za­mie­ňa­ním) no­vých jem­ných kul­túr­nych ná­no­sov…

Pre­zen­to­vané dielo ma po­te­šilo. Môže slú­žiť ako dobrý prí­klad nie­len pre od­bornú ve­rej­nosť. Ale najmä pre “oby­čaj­ných slo­ven­ských sta­veb­ní­kov”, ktorí sa pri­pra­vujú sta­vať v po­dob­nom kon­texte.

Je zrejmé, že dobrý dom ne­musí mať po­dobu ako väč­šina štan­dard­nej zá­stavby, ktorá ob­vykle dosť ne­cit­livo za­sa­huje do pro­stre­dia. Že nová stavba sa dá uro­biť aj jed­no­du­cho, pre­mys­lene a dô­sledne. Že môže byť aj men­šia, účel­nej­šia a v ko­neč­nom dô­sledku aj fi­nančne a funkčne efek­tív­nej­šia. Že pre­mys­lený kon­cept ne­musí byť drahý.

Je len po­trebné vy­tvo­riť vhodné pod­mienky a čas pre naj­roz­ho­du­jú­cej­šiu – úvodnú fázu, kde sa roz­ho­duje o úspe­chu ce­lej in­ves­tí­cie. Dlho pred­tým, ako sa za­čne sta­vať. Za­bez­pe­čiť pries­tor pre roz­mýš­ľa­nie, dis­ku­siu a pre­cíznu príp­ravu ce­lého ná­vrhu. A sa­moz­rejme bez dob­rého ar­chi­tekta sa dobrý vý­sle­dok ne­do­staví. Dô­le­žitý je osobný dia­lóg a vzá­jomná dô­vera. V tomto prí­pade sa uká­zalo, že au­tor, ktorý robí aj omnoho ne­kom­pro­mis­nej­šie diela, je schopný svoj prí­stup pris­pô­so­biť kon­krét­nym par­tne­rom a vy­tvo­riť vý­sle­dok v umier­ne­nej, aj šir­šej ve­rej­nosti strá­vi­teľ­nej po­dobe. A pri­tom ne­us­tú­piť zo svo­jich zá­sad.

Takto by mali dnes vy­ze­rať oby­čajné domy. Nič tomu neb­ráni. (Ak áno, tak iba hlavy a roz­hľad sta­veb­ní­kov).

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (14)
zdroj: Soňa Sad­lo­ňová
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (14)
zdroj: Soňa Sad­lo­ňová

 


Zdroj: ar­chinfo.sk

 

Text: Šte­fan Mo­rav­čík. Pa­ra­lelne uve­rej­nené aj v ča­so­pise ARCH 3/2019

Pod­klady: KFA – Nor­bert Šmon­drk

Pridať komentár (0)