Det­ská kni­ha zo Slo­ven­ska, kto­rá v sebe spá­ja pouč­ný prí­beh, roz­voj tvo­ri­vos­ti a pred­sta­vi­vos­ti die­ťa­ťa

Ľubica Mervová / 13. augusta 2016 / Startupy

V dneš­nej sa dobe väč­ši­na detí hrá iba s tab­let­mi, mobil­mi, rôz­ny­mi tech­no­lo­gic­ký­mi hrač­ka­mi ale­bo hrač­ka­mi, kto­ré majú čas­to síce skve­lý dizajn, ale nijak deťom nepo­má­ha­jú roz­ví­jať sa. O to viac pote­ší kaž­dá sna­ha pri­niesť v tej­to oblas­ti nie­čo hod­not­nej­šie. Nie­čo, čo deti zaba­ví, roz­ví­ja ich tvo­ri­vosť a pred­sta­vi­vosť. Pres­ne s takým­to pro­duk­tom pri­šiel na trh Matej Zámeč­ník.

Matej pri­šiel s det­skou kniž­kou s 12 prí­beh­mi, do kto­rej si deti môžu koneč­ne bez­trest­ne kres­liť. Kni­ha obsa­hu­je pri jed­not­li­vých prí­be­hoch voľ­né stra­ny. Tie slú­žia na vyob­ra­ze­nie prí­be­hu det­skou kres­bou, pri­čom sa det­skej fan­tá­zii medze nekla­dú. Navy­še, roz­práv­ky v kni­he sú kom­po­no­va­né tak, aby deťom poskyt­li do živo­ta ponau­če­nie, aby ich moti­vo­va­li konať dob­ro, vážiť si svo­ju rodi­nu ale­bo sa neda­li odra­diť oko­lím pri dosa­ho­va­ní svo­jich cie­ľov.

2P

Hlav­ný­mi posta­va­mi roz­prá­vok sú rôz­ne zvie­rat­ká - opi­ca Ali­ca, maco Laco ale­bo kapor Karol. Na kon­ci kaž­dé­ho prí­be­hu je otáz­ka, kto­rá die­ťa donú­ti zamys­lieť sa nad kona­ním tých­to zvie­ra­tiek. Prí­be­hy sú síce písa­né jed­no­du­cho, aby boli pre deti pocho­pi­teľ­né, stá­le však vytvá­ra­jú pries­tor aj pre rodi­čov, aby kni­hu číta­li spo­lu s deť­mi, aby s nimi o prí­be­hoch dis­ku­to­va­li. Je to prí­jem­ný spô­sob trá­ve­nia času s deť­mi a pozi­tív­ne ich moti­vo­vať.

kresba_macicka_tanicka

Kni­ha s det­ský­mi kres­ba­mi môže byť aj krás­nou spo­mien­kou, ak si ju ucho­vá die­ťa do budúc­na. O nie­koľ­ko rokov bude jed­nou z hma­ta­teľ­ných spo­mie­nok v mori digi­tál­nych foto­gra­fií a videí. Kaž­dú sna­hu robiť svet o nie­čo lep­ším si cení­me. Ak vie­te o ďal­ších inte­li­gent­ných hrač­kách pre deti vytvo­re­ných slo­ven­ský­mi kre­a­tív­ca­mi, daj­te nám vedieť do komen­tá­rov.

Zdroj: nakreslipribeh.sk

Pridať komentár (0)