Det­ská kniha zo Slo­ven­ska, ktorá v sebe spája poučný prí­beh, roz­voj tvo­ri­vosti a pred­sta­vi­vosti die­ťaťa

Ľubica Mervová / 13. augusta 2016 / Startupy

V dneš­nej sa dobe väč­šina detí hrá iba s tab­letmi, mobilmi, rôz­nymi tech­no­lo­gic­kými hrač­kami alebo hrač­kami, ktoré majú často síce skvelý dizajn, ale nijak deťom nepo­má­hajú roz­ví­jať sa. O to viac poteší každá snaha pri­niesť v tejto oblasti niečo hod­not­nej­šie. Niečo, čo deti zabaví, roz­víja ich tvo­ri­vosť a pred­sta­vi­vosť. Presne s takýmto pro­duk­tom pri­šiel na trh Matej Zámeč­ník.

Matej pri­šiel s det­skou kniž­kou s 12 prí­behmi, do kto­rej si deti môžu konečne bez­trestne kres­liť. Kniha obsa­huje pri jed­not­li­vých prí­be­hoch voľné strany. Tie slú­žia na vyob­ra­ze­nie prí­behu det­skou kres­bou, pri­čom sa det­skej fan­tá­zii medze nekladú. Navyše, roz­právky v knihe sú kom­po­no­vané tak, aby deťom poskytli do života ponau­če­nie, aby ich moti­vo­vali konať dobro, vážiť si svoju rodinu alebo sa nedali odra­diť oko­lím pri dosa­ho­vaní svo­jich cie­ľov.

2P

Hlav­nými posta­vami roz­prá­vok sú rôzne zvie­ratká - opica Alica, maco Laco alebo kapor Karol. Na konci kaž­dého prí­behu je otázka, ktorá dieťa donúti zamys­lieť sa nad kona­ním týchto zvie­ra­tiek. Prí­behy sú síce písané jed­no­du­cho, aby boli pre deti pocho­pi­teľné, stále však vytvá­rajú pries­tor aj pre rodi­čov, aby knihu čítali spolu s deťmi, aby s nimi o prí­be­hoch dis­ku­to­vali. Je to prí­jemný spô­sob trá­ve­nia času s deťmi a pozi­tívne ich moti­vo­vať.

kresba_macicka_tanicka

Kniha s det­skými kres­bami môže byť aj krás­nou spo­mien­kou, ak si ju uchová dieťa do budúcna. O nie­koľko rokov bude jed­nou z hma­ta­teľ­ných spo­mie­nok v mori digi­tál­nych foto­gra­fií a videí. Každú snahu robiť svet o niečo lep­ším si ceníme. Ak viete o ďal­ších inte­li­gent­ných hrač­kách pre deti vytvo­re­ných slo­ven­skými kre­a­tív­cami, dajte nám vedieť do komen­tá­rov.

Zdroj: nakreslipribeh.sk

Pridať komentár (0)