Digi­tálna eko­no­mika a piati giganti, ktorí jej vládnu a určujú smer

Nikola Tokárová / 22. mája 2016 / Tools a produktivita

Žijeme v ére domi­nan­cie pia­tich tech­no­lo­gic­kých spo­loč­ností: Google, Apple, Face­book, Ama­zon a Mic­ro­soft. Ich pro­dukty sa roz­ší­rili na všetky typy hard­vé­rov, soft­véru a ser­visy, ktoré sa pre­krý­vajú a zápa­sia medzi sebou. Ich príjmy a pro­fity však stále veľmi závi­sia na exter­ných tech­no­ló­giách, ktoré sú mimo ich kon­troly. Externé závis­losti na príjme sa dajú vizu­ali­zo­vať, ako cesta pou­ží­va­teľa od inter­ne­to­vého spo­je­nia ku kroku, ktorý gene­ruje prí­jem.

Pri vyhod­no­co­vaní stra­te­gic­kej pozí­cie inter­ne­to­vých spo­loč­ností musíme brať do úvahy, ako spo­loč­nosť gene­ruje prí­jem a pro­fit a možný prie­nik do všet­kých oblastí, nie len tých, v kto­rých vytvára pro­dukty.

Napriek všet­kým oča­ká­va­niam je Ama­zon pre Google obrov­skou hroz­bou. Veľa z pro­duk­tov, ktoré ľudia vyhľa­dá­vajú cez Google vedie k Ama­zonu. Keďže cez Ama­zon sa prav­de­po­dobne naku­puje lep­šie ako cez aký­koľ­vek iný eshop, ktorý Google nájde, ľudia si zvyknú na Ama­zon a Google v tomto pro­cese začnú vyne­chá­vať.

amazon-nootropics

foto: brainprotips.com 

Do kaž­dej vrstvy pre­ni­kajú neus­tále nové trendy, ktoré vytvá­rajú nové slučky, napriek tomu je v kaž­dej vrstve jeden favo­rit. Naprí­klad nedávny boj pre­bie­hal medzi ope­rač­nými sys­té­mami, s víťazs­tvom Andro­idu ako soft­véru a iOS zaria­dení. Favo­riti, ktorí budú vzni­kať v budúc­nosti by mali zahŕňať nasle­du­júce:

1. Auto­ma­ti­zá­cia logis­tiky

Dnešná logis­tická sieť je zle­pen­com lodí, lie­ta­diel, nákla­dia­kov, skla­dov a ľudí. Takáto sieť bude v budúc­nosti obsa­ho­vať roz­hodne viac auto­ma­ti­zá­cie, od robo­tic­kých skla­dov až po auto­nómne autá, drony a doru­čo­va­cie roboty. Ama­zon má v logis­tike veľké výhody, Google sa opä­tovne sna­žil pre­nik­núť aj do logis­tiky, ale iba s malým úspe­chom. Star­tupy, ktoré sa zaobe­rajú doru­čo­va­ním by v tomto smere mohli odo­hrať veľkú rolu. Vrstva logis­tiky je totiž pre e-pod­ni­ka­nie kri­tická.

ShowyGorgeousGerenuk-poster

foto: abc.net.au 

2. Web vs. apli­ká­cie

Mobilný web je na poklese. Uží­va­te­lia síce trá­via viac času pre­hlia­da­ním na mobi­loch, ale pre­važne využí­vajú apli­ká­cie viac ako webové pre­hlia­dače. Apple sa tejto zmene začal pris­pô­so­bo­vať, naprí­klad povo­lil v Safari blo­ko­va­nie reklám, Face­book už uro­bil tiež nejaké kroky, naprí­klad nabáda čita­te­ľov otvá­rať si články ins­tan­tne a nie cez pre­hlia­dač. Sku­točná hrozba však nie je v tom, že web by úplne vymi­zol, ale že sa stáva mar­gi­nál­nym. To môže mať obrov­ský dopad na tých, ktorí sa spo­lie­hajú na starší biz­nis plán bez pou­ži­tia natív­nych reklám a sťa­žuje pre­sa­diť sa malým star­tu­pom.

apple-watch-apps

foto: wired.co.uk

3. Video: Od TV k mobil­ným zaria­de­niam

Inter­ne­tové spo­loč­nosti pred­po­ve­dajú, že sle­do­va­nie videí sa defi­ni­tívne pre­su­nie z TV na mobilné zaria­de­nia. Tento krok by pomo­hol vytvá­rať nové pou­ží­va­teľ­ské skú­se­nosti a tak­tiež by umož­nil lep­šie inves­to­vať desiatky miliárd dolá­rov či eur, ktoré idú do tele­víz­nych reklám.

V posled­nej dekáde inter­net vyhráva na trhu s pla­te­ným obsa­hom a naj­väč­šia výhra patrí Google. Otáz­kou teda ostáva, ak by pou­ží­va­te­lia už úplne pre­stali pou­ží­vať web, kde by sa tieto reklamy umiest­ňo­vali? Prav­de­po­dobne by to zále­žalo od toho, kto by kon­tro­lo­val tok k video rekla­mám.

Youtube-Chromecast

foto: gadgetadda.com 

4. Hlas: Vyhľa­dá­va­nie cez OS

Siri, Google Now, Cor­tana a Alexa pri­pá­jajú vyhľa­dá­va­nie priamo do ope­rač­ného sys­tému. Kva­lita hla­so­vého vyhľa­dá­va­nia však ešte nie je natoľko vyvi­nutá, aby mohla nahra­diť väč­šinu vizu­ál­nych akti­vít. Avšak umelá inte­li­gen­cia robí neus­tály prog­res. V blíz­kej budúc­nosti by mali byť hla­sové roz­hra­nia omnoho vyvi­nu­tej­šie.

Ama­zon má veľmi ambi­ci­óznu víziu. Chce zahr­núť hla­sové ovlá­da­nie do kaž­dého mož­ného zaria­de­nia a tým pádom zní­žiť dôle­ži­tosť zaria­de­nia, OS a apli­ká­cií – práve v týchto oblas­tiach je Ama­zon najs­labší. Nie sú však jediní, ktorí majú tieto ten­den­cie. CEO Google Sun­dar Pichai sa vyjad­ril, že ich ďal­ším kro­kom bude snaha, aby sa kon­cept zaria­de­nia postupne vytra­til. Časom by sa z počí­ta­čov v akej­koľ­vek forme mal stať asis­tent, ktorý ti pomôže s čím­koľ­vek a kedy­koľ­vek. Pre­su­nieme sa zo sveta mobil­ných tele­fó­nov do sveta ume­lej inte­li­gen­cie.

CEO Google, Sun­dar Pichai, foto: indianexpress.com

To zna­mená, že roz­hra­nia s ume­lou inte­li­gen­ciou, väč­ši­nou ovlá­dané hla­som, sa stanú hlav­nými aktérmi v inter­ne­to­vej eko­no­mic­kej slučke a z ostat­ných zaria­dení tak uro­bia nepot­rebnú alebo ire­le­vantnú tech­no­ló­giu.

zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto: hbr.org

Pridať komentár (0)