Digi­tál­na eko­no­mi­ka a pia­ti gigan­ti, kto­rí jej vlád­nu a urču­jú smer

Nikola Tokárová / 22. mája 2016 / Lifehacking

Žije­me v ére domi­nan­cie pia­tich tech­no­lo­gic­kých spo­loč­nos­tí: Goog­le, App­le, Face­bo­ok, Ama­zon a Mic­ro­soft. Ich pro­duk­ty sa roz­ší­ri­li na všet­ky typy hard­vé­rov, soft­vé­ru a ser­vi­sy, kto­ré sa pre­krý­va­jú a zápa­sia medzi sebou. Ich príj­my a pro­fi­ty však stá­le veľ­mi závi­sia na exter­ných tech­no­ló­giách, kto­ré sú mimo ich kon­tro­ly. Exter­né závis­los­ti na príj­me sa dajú vizu­ali­zo­vať, ako ces­ta pou­ží­va­te­ľa od inter­ne­to­vé­ho spo­je­nia ku kro­ku, kto­rý gene­ru­je prí­jem.

Pri vyhod­no­co­va­ní stra­te­gic­kej pozí­cie inter­ne­to­vých spo­loč­nos­tí musí­me brať do úva­hy, ako spo­loč­nosť gene­ru­je prí­jem a pro­fit a mož­ný prie­nik do všet­kých oblas­tí, nie len tých, v kto­rých vytvá­ra pro­duk­ty.

Napriek všet­kým oča­ká­va­niam je Ama­zon pre Goog­le obrov­skou hroz­bou. Veľa z pro­duk­tov, kto­ré ľudia vyhľa­dá­va­jú cez Goog­le vedie k Ama­zo­nu. Keď­že cez Ama­zon sa prav­de­po­dob­ne naku­pu­je lep­šie ako cez aký­koľ­vek iný eshop, kto­rý Goog­le náj­de, ľudia si zvyk­nú na Ama­zon a Goog­le v tom­to pro­ce­se začnú vyne­chá­vať.

amazon-nootropics

foto: brainprotips.com 

Do kaž­dej vrstvy pre­ni­ka­jú neus­tá­le nové tren­dy, kto­ré vytvá­ra­jú nové sluč­ky, napriek tomu je v kaž­dej vrstve jeden favo­rit. Naprí­klad nedáv­ny boj pre­bie­hal medzi ope­rač­ný­mi sys­té­ma­mi, s víťazs­tvom Andro­idu ako soft­vé­ru a iOS zaria­de­ní. Favo­ri­ti, kto­rí budú vzni­kať v budúc­nos­ti by mali zahŕňať nasle­du­jú­ce:

1. Auto­ma­ti­zá­cia logis­ti­ky

Dneš­ná logis­tic­ká sieť je zle­pen­com lodí, lie­ta­diel, nákla­dia­kov, skla­dov a ľudí. Taká­to sieť bude v budúc­nos­ti obsa­ho­vať roz­hod­ne viac auto­ma­ti­zá­cie, od robo­tic­kých skla­dov až po auto­nóm­ne autá, dro­ny a doru­čo­va­cie robo­ty. Ama­zon má v logis­ti­ke veľ­ké výho­dy, Goog­le sa opä­tov­ne sna­žil pre­nik­núť aj do logis­ti­ky, ale iba s malým úspe­chom. Star­tu­py, kto­ré sa zaobe­ra­jú doru­čo­va­ním by v tom­to sme­re moh­li odo­hrať veľ­kú rolu. Vrstva logis­ti­ky je totiž pre e-pod­ni­ka­nie kri­tic­ká.

ShowyGorgeousGerenuk-poster

foto: abc.net.au 

2. Web vs. apli­ká­cie

Mobil­ný web je na pokle­se. Uží­va­te­lia síce trá­via viac času pre­hlia­da­ním na mobi­loch, ale pre­važ­ne využí­va­jú apli­ká­cie viac ako webo­vé pre­hlia­da­če. App­le sa tej­to zme­ne začal pris­pô­so­bo­vať, naprí­klad povo­lil v Safa­ri blo­ko­va­nie reklám, Face­bo­ok už uro­bil tiež neja­ké kro­ky, naprí­klad nabá­da čita­te­ľov otvá­rať si člán­ky ins­tan­tne a nie cez pre­hlia­dač. Sku­toč­ná hroz­ba však nie je v tom, že web by úpl­ne vymi­zol, ale že sa stá­va mar­gi­nál­nym. To môže mať obrov­ský dopad na tých, kto­rí sa spo­lie­ha­jú na star­ší biz­nis plán bez pou­ži­tia natív­nych reklám a sťa­žu­je pre­sa­diť sa malým star­tu­pom.

apple-watch-apps

foto: wired.co.uk

3. Video: Od TV k mobil­ným zaria­de­niam

Inter­ne­to­vé spo­loč­nos­ti pred­po­ve­da­jú, že sle­do­va­nie videí sa defi­ni­tív­ne pre­su­nie z TV na mobil­né zaria­de­nia. Ten­to krok by pomo­hol vytvá­rať nové pou­ží­va­teľ­ské skú­se­nos­ti a tak­tiež by umož­nil lep­šie inves­to­vať desiat­ky miliárd dolá­rov či eur, kto­ré idú do tele­víz­nych reklám.

V posled­nej deká­de inter­net vyhrá­va na trhu s pla­te­ným obsa­hom a naj­väč­šia výhra pat­rí Goog­le. Otáz­kou teda ostá­va, ak by pou­ží­va­te­lia už úpl­ne pre­sta­li pou­ží­vať web, kde by sa tie­to rekla­my umiest­ňo­va­li? Prav­de­po­dob­ne by to zále­ža­lo od toho, kto by kon­tro­lo­val tok k video rekla­mám.

Youtube-Chromecast

foto: gadgetadda.com 

4. Hlas: Vyhľa­dá­va­nie cez OS

Siri, Goog­le Now, Cor­ta­na a Ale­xa pri­pá­ja­jú vyhľa­dá­va­nie pria­mo do ope­rač­né­ho sys­té­mu. Kva­li­ta hla­so­vé­ho vyhľa­dá­va­nia však ešte nie je natoľ­ko vyvi­nu­tá, aby moh­la nahra­diť väč­ši­nu vizu­ál­nych akti­vít. Avšak ume­lá inte­li­gen­cia robí neus­tá­ly prog­res. V blíz­kej budúc­nos­ti by mali byť hla­so­vé roz­hra­nia omno­ho vyvi­nu­tej­šie.

Ama­zon má veľ­mi ambi­ci­óz­nu víziu. Chce zahr­núť hla­so­vé ovlá­da­nie do kaž­dé­ho mož­né­ho zaria­de­nia a tým pádom zní­žiť dôle­ži­tosť zaria­de­nia, OS a apli­ká­cií – prá­ve v tých­to oblas­tiach je Ama­zon najs­lab­ší. Nie sú však jedi­ní, kto­rí majú tie­to ten­den­cie. CEO Goog­le Sun­dar Pichai sa vyjad­ril, že ich ďal­ším kro­kom bude sna­ha, aby sa kon­cept zaria­de­nia postup­ne vytra­til. Časom by sa z počí­ta­čov v akej­koľ­vek for­me mal stať asis­tent, kto­rý ti pomô­že s čím­koľ­vek a kedy­koľ­vek. Pre­su­nie­me sa zo sve­ta mobil­ných tele­fó­nov do sve­ta ume­lej inte­li­gen­cie.

CEO Goog­le, Sun­dar Pichai, foto: indianexpress.com

To zna­me­ná, že roz­hra­nia s ume­lou inte­li­gen­ci­ou, väč­ši­nou ovlá­da­né hla­som, sa sta­nú hlav­ný­mi aktér­mi v inter­ne­to­vej eko­no­mic­kej sluč­ke a z ostat­ných zaria­de­ní tak uro­bia nepot­reb­nú ale­bo ire­le­vant­nú tech­no­ló­giu.

zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto: hbr.org

Pridať komentár (0)