Digi­tálni nomádi počas nasle­du­jú­cich 20 rokov úplne zme­nia svet

Barbora Lachkovičová / 2. júla 2016 / Tools a produktivita

V roku 2035 bude na svete jedna miliarda digi­tál­nych nomá­dov. Ako dokážu zme­niť svet? 

Množ­stvo fre­e­lan­ce­rov v USA činí momen­tálne 30% z cel­ko­vého počtu ľudí na trhu práce. Do roku 2035 sa pred­po­kladá, že ich počet sa zvýši na 50% a viac. Viac než polo­vica ľudí bude teda pra­co­vať z domu. V budúc­nosti bude čím ďalej tým ťaž­šie sa po skon­čení školy zamest­nať, a preto sa mladí ľudia roz­hodnú pre takúto mož­nosť exis­ten­cie.

man-597178_1280

foto: pixabay.com

Rých­losť inter­netu sa v porov­naní s dneš­kom rapídne zvýši

V súčas­nosti sa inter­ne­tová rych­losť pohy­buje okolo 100 MB. Podľa odha­dov to bude v roku 2035 až 100 GB. To zna­mená asi12,5 GB za sekundu. Aby sme si to vedeli pred­sta­viť, táto rých­losť umožní stiah­nuť si našu celo­ži­votnú kolek­ciu foto­gra­fií a videí za menej ako 2 minúty.

6 G, šiesta gene­rá­cia tele­fó­nov. Kva­litný vyso­ko­rých­lostný inter­net bude úplne všade, dokonca aj na ostrove Bali, kde sa vám o ňom môže teraz iba sní­vať.

light-road-nature-iphone

foto: pexels.com

Nové formy par­tner­ského spo­lu­ži­tia a pokles osob­ného vlast­níc­tva

Počet uzav­re­tých man­žels­tiev klesne do roku 2035 na 40%. Digi­tálni nomádi, ale aj ostatní mladí ľudia budú pre­fe­ro­vať iné formy spo­lu­ži­tia. Odklo­nia sa od tra­dič­ných schém a spo­lo­čen­ských noriem — zobrať sa, kúpiť si dom a zalo­žiť rodinu. Namiesto hypo­téky a usa­de­nia sa na 30 rokov na jed­nom mieste, upred­nost­nia väč­šiu fle­xi­bi­litu.

Lac­nej­šie a rých­lej­šie ces­to­va­nie

Ces­to­va­nie sa stane dostup­nej­ším širo­kej verej­nosti. Cena letenky Ber­lín-Lon­dýn vychá­dza okolo 75 $, v budúc­nosti môže kles­núť až na 20 $. Na malé vzdia­le­nosti sa to môže zdať zaned­ba­teľné, ale táto zmena sa pre­mietne aj do cien diaľ­ko­vých lete­niek. Naprí­klad let z Európy do Šan­ghaju bude možné absol­vo­vať za 150 $ namiesto teraj­ších 600 $. Pri využití ponuky níz­ko­ná­kla­do­vých spo­loč­ností ako Ryanair a Easy­Jet bude táto cena ešte niž­šia.

Z platu 2000 $ si vďaka tomu digi­tálny nomád bude môcť dovo­liť byť celý mesiac na ces­tách. Pred­stavte si, že ráno sa zobu­díte v Lon­dýne, poobede zabeh­nete na kávu za kama­rá­tom do Tokya, aby ste mohli sti­hnúť večerný zápas Ran­gers v New Yorku. Toto všetko nám umož­nia nové super­rýchle nad­zvu­kové lie­tadlá, ktoré budú slú­žiť ako verejná doprava.

Podľa Popu­la­tion Pyra­mid (2015) bude v roku 2035 na svete 9 miliárd ľudí. 6 miliárd z nich bude pred­sta­vo­vať pra­covnú silu. Asi polo­vica z nich budú fre­e­lan­ceri, z kto­rých asi tre­tina bude fun­go­vať ako digi­tálni domádi (1 miliarda). India, juho­vý­chodná Ázia toto sú kra­jiny, kde bude počet digi­tál­nych nomá­dov stú­pať.

plane

foto: pexels.com

Spô­sob býva­nia

Väč­šina ľudí bude žiť vo veľ­kých mes­tách. Digi­tálny nomád bude pla­tiť mest­skú daň za býva­nie, bude sa jed­nať o eco­no­mic free zónu…

V týchto budú­cich mes­tách nebudú žiadne auto­mo­bily, iba mest­ská hro­madná doprava. Zastávku budete mať hneď pri dome. V mes­tách bude viac zelene, čis­tejší vzduch a žiadne továrne.

pexels-photo

foto: pexels.com

Pria­te­lia z celého sveta a vznik novej “rasy”

Vďaka veľ­kému medzi­ná­rod­nému pohybu budú zmie­šané man­žels­tvá a vzťahy úplne bež­nými, čo vyústi až do vzniku jed­nej rasy, spá­ja­jú­cej africko – ázij­sko – európ­ske črty. Podľa Google bude člo­vek budúc­nosti vyze­rať asi takto. A Google predsa vie všetko:

Všetky tie deti vyrastú a budú musieť cho­diť do školy. Ale ako sa dá zabez­pe­čiť výuka, keď ste každý mesiac nie­kde inde? Tu nastu­puje domáce vzde­lá­va­nie, ktoré umožní potrebnú fle­xi­bi­litu. Dokonca aj uni­ver­zitné vzde­la­nie bude dostupné cez inter­net, ostatne, ako je tomu už aj teraz.

Naj­výz­nam­nej­šie a naj­lep­šie uni­ver­zity ponú­kajú už v súčas­nosti online kurzy za sym­bo­lickú cenu, naprí­klad pro­stred­níc­tvom stranky EdX. Namiesto pred­ná­šok v uni­ver­zit­ných aulách sa budú štu­denti budúc­nosti stre­tá­vať v malých pra­cov­ných sku­pin­kách a pre­be­rať látku online kur­zov nie­kto­rej uni­ver­zity.

Vyš­šie uve­dené fakty a sku­toč­nosti otvá­rajú veľa nových pra­cov­ných ale aj iných mož­ností. Bude potrebné rie­šiť a zlep­šiť oblasti ako ban­kov­níc­tvo, býva­nie, služby. Čiže pries­toru pre vývo­já­rov nových apli­ká­cií a soft­wé­rov bude haba­dej. Výskyt digi­tál­nych nomá­dov expo­nen­ciálne ras­tie, otvára sa tak obrov­ský obchodný trh. Aj ty sa môžeš stať jeho súčas­ťou a využiť poten­ciál svo­jej gene­rá­cie Y.

249H

foto: gratisography.com

zdroj: levels.io, zdroj titul­nej foto­gra­fie: damiengwalter.com

Pridať komentár (0)