Digi­tál­ni nomá­di počas nasle­du­jú­cich 20 rokov úpl­ne zme­nia svet

Barbora Lachkovičová / 2. júla 2016 / Lifehacking

V roku 2035 bude na sve­te jed­na miliar­da digi­tál­nych nomá­dov. Ako doká­žu zme­niť svet? 

Množ­stvo fre­e­lan­ce­rov v USA činí momen­tál­ne 30% z cel­ko­vé­ho počtu ľudí na trhu prá­ce. Do roku 2035 sa pred­po­kla­dá, že ich počet sa zvý­ši na 50% a viac. Viac než polo­vi­ca ľudí bude teda pra­co­vať z domu. V budúc­nos­ti bude čím ďalej tým ťaž­šie sa po skon­če­ní ško­ly zamest­nať, a pre­to sa mla­dí ľudia roz­hod­nú pre takú­to mož­nosť exis­ten­cie.

man-597178_1280

foto: pixabay.com

Rých­losť inter­ne­tu sa v porov­na­ní s dneš­kom rapíd­ne zvý­ši

V súčas­nos­ti sa inter­ne­to­vá rych­losť pohy­bu­je oko­lo 100 MB. Pod­ľa odha­dov to bude v roku 2035 až 100 GB. To zna­me­ná asi12,5 GB za sekun­du. Aby sme si to vede­li pred­sta­viť, táto rých­losť umož­ní stiah­nuť si našu celo­ži­vot­nú kolek­ciu foto­gra­fií a videí za menej ako 2 minú­ty.

6 G, šies­ta gene­rá­cia tele­fó­nov. Kva­lit­ný vyso­ko­rých­lost­ný inter­net bude úpl­ne vša­de, dokon­ca aj na ostro­ve Bali, kde sa vám o ňom môže teraz iba sní­vať.

light-road-nature-iphone

foto: pexels.com

Nové for­my par­tner­ské­ho spo­lu­ži­tia a pokles osob­né­ho vlast­níc­tva

Počet uzav­re­tých man­žels­tiev kles­ne do roku 2035 na 40%. Digi­tál­ni nomá­di, ale aj ostat­ní mla­dí ľudia budú pre­fe­ro­vať iné for­my spo­lu­ži­tia. Odklo­nia sa od tra­dič­ných schém a spo­lo­čen­ských noriem — zobrať sa, kúpiť si dom a zalo­žiť rodi­nu. Namies­to hypo­té­ky a usa­de­nia sa na 30 rokov na jed­nom mies­te, upred­nost­nia väč­šiu fle­xi­bi­li­tu.

Lac­nej­šie a rých­lej­šie ces­to­va­nie

Ces­to­va­nie sa sta­ne dostup­nej­ším širo­kej verej­nos­ti. Cena leten­ky Ber­lín-Lon­dýn vychá­dza oko­lo 75 $, v budúc­nos­ti môže kles­núť až na 20 $. Na malé vzdia­le­nos­ti sa to môže zdať zaned­ba­teľ­né, ale táto zme­na sa pre­miet­ne aj do cien diaľ­ko­vých lete­niek. Naprí­klad let z Euró­py do Šan­gha­ju bude mož­né absol­vo­vať za 150 $ namies­to teraj­ších 600 $. Pri využi­tí ponu­ky níz­ko­ná­kla­do­vých spo­loč­nos­tí ako Ryanair a Easy­Jet bude táto cena ešte niž­šia.

Z pla­tu 2000 $ si vďa­ka tomu digi­tál­ny nomád bude môcť dovo­liť byť celý mesiac na ces­tách. Pred­stav­te si, že ráno sa zobu­dí­te v Lon­dý­ne, poobe­de zabeh­ne­te na kávu za kama­rá­tom do Tokya, aby ste moh­li sti­hnúť večer­ný zápas Ran­gers v New Yor­ku. Toto všet­ko nám umož­nia nové super­rých­le nad­zvu­ko­vé lie­tad­lá, kto­ré budú slú­žiť ako verej­ná dopra­va.

Pod­ľa Popu­la­ti­on Pyra­mid (2015) bude v roku 2035 na sve­te 9 miliárd ľudí. 6 miliárd z nich bude pred­sta­vo­vať pra­cov­nú silu. Asi polo­vi­ca z nich budú fre­e­lan­ce­ri, z kto­rých asi tre­ti­na bude fun­go­vať ako digi­tál­ni domá­di (1 miliar­da). India, juho­vý­chod­ná Ázia toto sú kra­ji­ny, kde bude počet digi­tál­nych nomá­dov stú­pať.

plane

foto: pexels.com

Spô­sob býva­nia

Väč­ši­na ľudí bude žiť vo veľ­kých mes­tách. Digi­tál­ny nomád bude pla­tiť mest­skú daň za býva­nie, bude sa jed­nať o eco­no­mic free zónu…

V tých­to budú­cich mes­tách nebu­dú žiad­ne auto­mo­bi­ly, iba mest­ská hro­mad­ná dopra­va. Zastáv­ku bude­te mať hneď pri dome. V mes­tách bude viac zele­ne, čis­tej­ší vzduch a žiad­ne továr­ne.

pexels-photo

foto: pexels.com

Pria­te­lia z celé­ho sve­ta a vznik novej “rasy”

Vďa­ka veľ­ké­mu medzi­ná­rod­né­mu pohy­bu budú zmie­ša­né man­žels­tvá a vzťa­hy úpl­ne bež­ný­mi, čo vyús­ti až do vzni­ku jed­nej rasy, spá­ja­jú­cej afric­ko – ázij­sko – európ­ske črty. Pod­ľa Goog­le bude člo­vek budúc­nos­ti vyze­rať asi tak­to. A Goog­le pred­sa vie všet­ko:

Všet­ky tie deti vyras­tú a budú musieť cho­diť do ško­ly. Ale ako sa dá zabez­pe­čiť výu­ka, keď ste kaž­dý mesiac nie­kde inde? Tu nastu­pu­je domá­ce vzde­lá­va­nie, kto­ré umož­ní potreb­nú fle­xi­bi­li­tu. Dokon­ca aj uni­ver­zit­né vzde­la­nie bude dostup­né cez inter­net, ostat­ne, ako je tomu už aj teraz.

Naj­výz­nam­nej­šie a naj­lep­šie uni­ver­zi­ty ponú­ka­jú už v súčas­nos­ti onli­ne kur­zy za sym­bo­lic­kú cenu, naprí­klad pro­stred­níc­tvom stran­ky EdX. Namies­to pred­ná­šok v uni­ver­zit­ných aulách sa budú štu­den­ti budúc­nos­ti stre­tá­vať v malých pra­cov­ných sku­pin­kách a pre­be­rať lát­ku onli­ne kur­zov nie­kto­rej uni­ver­zi­ty.

Vyš­šie uve­de­né fak­ty a sku­toč­nos­ti otvá­ra­jú veľa nových pra­cov­ných ale aj iných mož­nos­tí. Bude potreb­né rie­šiť a zlep­šiť oblas­ti ako ban­kov­níc­tvo, býva­nie, služ­by. Čiže pries­to­ru pre vývo­já­rov nových apli­ká­cií a soft­wé­rov bude haba­dej. Výskyt digi­tál­nych nomá­dov expo­nen­ciál­ne ras­tie, otvá­ra sa tak obrov­ský obchod­ný trh. Aj ty sa môžeš stať jeho súčas­ťou a využiť poten­ciál svo­jej gene­rá­cie Y.

249H

foto: gratisography.com

zdroj: levels.io, zdroj titul­nej foto­gra­fie: damiengwalter.com

Pridať komentár (0)