Dizajn smart­fó­nov je nesmierne dôle­žitý. Výbor­ným prí­kla­dom je aj Ver­nee Mars s ele­gant­ným rie­še­ním pre­de­lov antén

Dávid Igaz / 11. októbra 2016 / Tech a inovácie

Pred nie­koľ­kými rokmi sme zobrali vlaj­kovú loď a dizajn určite nebol tým hlav­ným fak­to­rom, ktorý roz­ho­do­val o kúpe. Situ­ácia sa však rapídne začala meniť a momen­tálne berieme smart­fóny aj ako módny dopl­nok s repre­zen­ta­tív­nym cha­rak­te­rom. Ak si pozriete naprí­klad nie­koho smart­fón len tak na ulici, veľa to napo­vie o jeho pre­fe­ren­ciách a mód­nom vkuse. 

Kon­štruk­téri v spo­loč­nosti Ver­nee sa držali tých naj­vyš­ších štan­dar­dov pri navrho­vaní nového modelu Mars. Výsled­kom je luxusný vzhľad hodný oveľa drah­ších kon­ku­ren­tov zo seg­mentu vlaj­ko­vých lodí. Krásny hli­ník má, bohu­žiaľ, aj svoju tie­nistú stránku. Cez tento mate­riál totiž nedo­káže prejsť sig­nál, a tak mnoho výrob­cov rieši zadnú časť svo­jich smart­fó­nov tak­mer rov­na­kým spô­so­bom s men­šími odliš­nos­ťami. Nie­kedy je to skle­nená časť, no väč­ši­nou sa využí­vajú plas­tové pre­dely antén. Naj­vi­di­teľ­nej­šiu imple­men­tá­ciu tohto dizajnu pri­nie­sol ešte iPhone 6. V jeho prí­pade však išlo o veľmi nevkusné rie­še­nie, ktoré mno­hých odrá­dzalo od kúpy.

black-iphone1

Para­do­xom ostáva, že naprí­klad iPhone 5 / 5S, ktorý sa dote­raz pova­žuje za najk­rajší iPhone vôbec, mal veľmi ele­gan­tne rie­šenú zadnú časť. V nej boli zakom­po­no­vané dve skle­nené časti s potreb­nými sen­zormi a anté­nami. Zau­jí­ma­vos­ťou tohto dizajnu bolo aj to, že tieto dve časti s anté­nami neboli medzi sebou nijak pre­po­jené. Ako sme už spo­mí­nali, iPhone 6 a aj nov­šia gene­rá­cia 6S neboli práve najk­raj­šími zaria­de­niami, mini­málne, čo sa zadnej strany týka.

vernee-mars-vs-konkurencia

Tieto plas­tové pre­dely doká­zalo zdo­ko­na­liť až čín­ske Meizu s mode­lom Pro 6, ktorý zakom­po­no­val pre­dely na vrchnú a spodnú časť smart­fónu. Na rov­na­kej úrovni je vyrie­šená aj zadná časť nedávno pred­sta­ve­ného Ver­nee Mars. Novinka spo­loč­nosti je cel­kovo len tre­tím smart­fó­nom s takýmto dizaj­nom. Jed­no­značne si musíme uve­do­miť aj tú sku­toč­nosť, že Ver­nee je veľmi mladý výrobca, ktorý nám už teraz uka­zuje svoju agre­sívnu a dravú stra­té­giu ako pora­ziť kon­ku­ren­ciu. Ver­nee Mars si aktu­álne môžeš pre­dob­jed­nať za fan­tas­tic­kých 180 € v e-shope Gearbest.com.

fony-z-ciny3-1024x1821-1024x182

zdroj: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)