Dizajn smart­fó­nov je nesmier­ne dôle­ži­tý. Výbor­ným prí­kla­dom je aj Ver­nee Mars s ele­gant­ným rie­še­ním pre­de­lov antén

Dávid Igaz / 11. októbra 2016 / Tech a inovácie

Pred nie­koľ­ký­mi rok­mi sme zobra­li vlaj­ko­vú loď a dizajn urči­te nebol tým hlav­ným fak­to­rom, kto­rý roz­ho­do­val o kúpe. Situ­ácia sa však rapíd­ne zača­la meniť a momen­tál­ne berie­me smart­fó­ny aj ako mód­ny dopl­nok s repre­zen­ta­tív­nym cha­rak­te­rom. Ak si pozrie­te naprí­klad nie­ko­ho smart­fón len tak na uli­ci, veľa to napo­vie o jeho pre­fe­ren­ciách a mód­nom vku­se.

Kon­štruk­té­ri v spo­loč­nos­ti Ver­nee sa drža­li tých naj­vyš­ších štan­dar­dov pri navrho­va­ní nové­ho mode­lu Mars. Výsled­kom je luxus­ný vzhľad hod­ný ove­ľa drah­ších kon­ku­ren­tov zo seg­men­tu vlaj­ko­vých lodí. Krás­ny hli­ník má, bohu­žiaľ, aj svo­ju tie­nis­tú strán­ku. Cez ten­to mate­riál totiž nedo­ká­že prejsť sig­nál, a tak mno­ho výrob­cov rie­ši zadnú časť svo­jich smart­fó­nov tak­mer rov­na­kým spô­so­bom s men­ší­mi odliš­nos­ťa­mi. Nie­ke­dy je to skle­ne­ná časť, no väč­ši­nou sa využí­va­jú plas­to­vé pre­de­ly antén. Naj­vi­di­teľ­nej­šiu imple­men­tá­ciu toh­to dizaj­nu pri­nie­sol ešte iPho­ne 6. V jeho prí­pa­de však išlo o veľ­mi nevkus­né rie­še­nie, kto­ré mno­hých odrá­dza­lo od kúpy.

black-iphone1

Para­do­xom ostá­va, že naprí­klad iPho­ne 5 / 5S, kto­rý sa dote­raz pova­žu­je za najk­raj­ší iPho­ne vôbec, mal veľ­mi ele­gan­tne rie­še­nú zadnú časť. V nej boli zakom­po­no­va­né dve skle­ne­né čas­ti s potreb­ný­mi sen­zor­mi a anté­na­mi. Zau­jí­ma­vos­ťou toh­to dizaj­nu bolo aj to, že tie­to dve čas­ti s anté­na­mi nebo­li medzi sebou nijak pre­po­je­né. Ako sme už spo­mí­na­li, iPho­ne 6 a aj nov­šia gene­rá­cia 6S nebo­li prá­ve najk­raj­ší­mi zaria­de­nia­mi, mini­mál­ne, čo sa zadnej stra­ny týka.

vernee-mars-vs-konkurencia

Tie­to plas­to­vé pre­de­ly doká­za­lo zdo­ko­na­liť až čín­ske Mei­zu s mode­lom Pro 6, kto­rý zakom­po­no­val pre­de­ly na vrch­nú a spod­nú časť smart­fó­nu. Na rov­na­kej úrov­ni je vyrie­še­ná aj zadná časť nedáv­no pred­sta­ve­né­ho Ver­nee Mars. Novin­ka spo­loč­nos­ti je cel­ko­vo len tre­tím smart­fó­nom s takým­to dizaj­nom. Jed­no­znač­ne si musí­me uve­do­miť aj tú sku­toč­nosť, že Ver­nee je veľ­mi mla­dý výrob­ca, kto­rý nám už teraz uka­zu­je svo­ju agre­sív­nu a dra­vú stra­té­giu ako pora­ziť kon­ku­ren­ciu. Ver­nee Mars si aktu­ál­ne môžeš pre­dob­jed­nať za fan­tas­tic­kých 180 € v e-sho­pe Gearbest.com.

fony-z-ciny3-1024x1821-1024x182

zdroj: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)