Dizaj­né­ri pre­me­ni­li via­dukt na ria­so­vú tová­reň eko­lo­gic­kej ener­gie

Rišo Néveri / 6. apríla 2016 / Tech a inovácie

Fran­zúz­ko-holand­ský dizaj­nér­sky tím Cloud Col­lec­ti­ve pri­šiel s nápa­dom, ako pre­me­niť sta­rú stav­bu a vša­dep­rí­tom­né auto­mo­bi­lo­vé emi­sie na rôz­no­ro­do pou­ži­teľ­nú ener­giu. So svo­jím pro­jek­tom vyhra­li ženev­skú súťaž Vil­les et Champs, kto­rá sa sústre­di­la na pro­jek­ty súži­tia mes­ta s prí­ro­dou.

Jed­na bež­ná diaľ­ni­ca upro­stred Švaj­čiar­ska, kto­rou sa den­ne pre­me­lú tisíc­ky áut — a na jed­nom z nad­jaz­dov futu­ris­tic­ky pôso­bia­ca spleť tru­biek napl­ne­ných zele­nou teku­ti­nou. Zoznám­te sa s víťaz­ným pro­jek­tom od The Cloud Col­lec­ti­ve. Vyze­rá pri­naj­men­šom čud­ne a pri­naj­hor­šom priam ako neja­ký mimo­zem­ský sliz. Nie­ko­mu môže pri­pa­dať nechut­ná, no pod­ľa mňa je naopak veľ­mi zau­jí­ma­vá. Nechut­né sú mno­hé veci, no zele­ná voda, kto­rá čis­tí život­né pro­stre­die, by medzi ne pat­riť nemu­se­la.

DCIM101GOPRO

foto: the cloud col­lec­ti­ve

Futu­ris­tic­ká záh­rad­ka, kto­rá sa na záh­rad­ku vôbec nepo­ná­ša, fun­gu­je na odve­kom pro­ce­se foto­syn­té­zy, v rám­ci kto­ré­ho všet­ky pozem­ské rast­li­ny kon­ver­tu­jú oxid uhli­či­tý, vodu a slneč­nú ener­giu na ener­giu a bio­ma­su. Okrem iné­ho tak aj pro­du­ku­jú kys­lík, kto­rý dýcha­me. V rám­ci toho­to via­duk­tu sa stre­tá­va­jú všet­ky spo­me­nu­té ingre­dien­cie: oxid uhli­či­tý z emi­sií vypus­te­ných auta­mi na diaľ­ni­ci, neus­tá­ly prí­sun sln­ka a k tomu ešte voda a v nej pro­ce­so­va­né ria­sy.

Tak vlast­ne vznik­la táto “nevá­bi­vá” zele­ná teku­ti­na. Kon­štruk­ciu pod­po­ru­jú oce­ľo­vé stĺpy, zatiaľ čo v samot­nom “via­duk­te” sa nachá­dza­jú via­ce­ré fil­tre, solár­ne pane­ly a a pum­py, aby tak mohol vnik­núť finál­ny pro­dukt: bio­ma­sa. Z tej sa dá vypro­du­ko­vať nasle­du­jú­ce: bio die­sel, eko­lo­gic­ká ener­gia, živi­ny (pre rôz­ne tvo­ry), ale aj také kaž­do­den­né komo­di­ty aký­mi sú lie­ky a koz­me­ti­ka. Sku­toč­ne vše­stran­né!

494405145_1280x720

foto: vimeo

Keď­že je objekt umiest­ne­ný nad diaľ­ni­cou a záro­veň na ces­te, kto­rou pre­chá­dza­jú autá, ale aj cyk­lis­ti a chod­ci, môže záro­veň fun­go­vať ako atrak­cia, orien­tač­ný bod, či zau­jí­ma­vosť, na kto­rej ti počas ces­ty spo­či­nie zrak. Auto­ri ňou chce­li pou­ká­zať na to, že aj náš civi­li­zač­ný odpad doká­že v tom správ­nom pre­ve­de­ní v spo­je­ní s cel­kom pri­ro­dze­ný­mi pro­ces­mi a mate­riál­mi vytvo­riť nie­čo uži­toč­né a potreb­né. V kaž­dom prí­pa­de je zele­ný via­dukt kraj­ší ako dri­vi­vá väč­ši­na (ak nie všet­ky) bill­bo­ar­dov!

Tu je repre­zen­ta­tív­ne video víťaz­né­ho pro­jek­tu:

Zdroj: Inha­bi­tat, cover foto: you­tu­be

Pridať komentár (0)