Dizaj­néri pre­me­nili via­dukt na ria­sovú tová­reň eko­lo­gic­kej ener­gie

Rišo Néveri / 6. apríla 2016 / Tech a inovácie

Fran­zúzko-holand­ský dizaj­nér­sky tím Cloud Col­lec­tive pri­šiel s nápa­dom, ako pre­me­niť starú stavbu a vša­dep­rí­tomné auto­mo­bi­lové emi­sie na rôz­no­rodo pou­ži­teľnú ener­giu. So svo­jím pro­jek­tom vyhrali ženev­skú súťaž Vil­les et Champs, ktorá sa sústre­dila na pro­jekty súži­tia mesta s prí­ro­dou.

Jedna bežná diaľ­nica upro­stred Švaj­čiar­ska, kto­rou sa denne pre­melú tisícky áut — a na jed­nom z nad­jaz­dov futu­ris­ticky pôso­biaca spleť tru­biek napl­ne­ných zele­nou teku­ti­nou. Zoznámte sa s víťaz­ným pro­jek­tom od The Cloud Col­lec­tive. Vyzerá pri­naj­men­šom čudne a pri­naj­hor­šom priam ako nejaký mimo­zem­ský sliz. Nie­komu môže pri­pa­dať nechutná, no podľa mňa je naopak veľmi zau­jí­mavá. Nechutné sú mnohé veci, no zelená voda, ktorá čistí životné pro­stre­die, by medzi ne pat­riť nemu­sela.

DCIM101GOPRO

foto: the cloud col­lec­tive

Futu­ris­tická záh­radka, ktorá sa na záh­radku vôbec nepo­náša, fun­guje na odve­kom pro­cese foto­syn­tézy, v rámci kto­rého všetky pozem­ské rast­liny kon­ver­tujú oxid uhli­čitý, vodu a slnečnú ener­giu na ener­giu a bio­masu. Okrem iného tak aj pro­du­kujú kys­lík, ktorý dýchame. V rámci tohoto via­duktu sa stre­tá­vajú všetky spo­me­nuté ingre­dien­cie: oxid uhli­čitý z emi­sií vypus­te­ných autami na diaľ­nici, neus­tály prí­sun slnka a k tomu ešte voda a v nej pro­ce­so­vané riasy.

Tak vlastne vznikla táto “nevá­bivá” zelená teku­tina. Kon­štruk­ciu pod­po­rujú oce­ľové stĺpy, zatiaľ čo v samot­nom “via­dukte” sa nachá­dzajú via­ceré fil­tre, solárne panely a a pumpy, aby tak mohol vnik­núť finálny pro­dukt: bio­masa. Z tej sa dá vypro­du­ko­vať nasle­du­júce: bio die­sel, eko­lo­gická ener­gia, živiny (pre rôzne tvory), ale aj také kaž­do­denné komo­dity akými sú lieky a koz­me­tika. Sku­točne vše­stranné!

494405145_1280x720

foto: vimeo

Keďže je objekt umiest­nený nad diaľ­ni­cou a záro­veň na ceste, kto­rou pre­chá­dzajú autá, ale aj cyk­listi a chodci, môže záro­veň fun­go­vať ako atrak­cia, orien­tačný bod, či zau­jí­ma­vosť, na kto­rej ti počas cesty spo­či­nie zrak. Autori ňou chceli pou­ká­zať na to, že aj náš civi­li­začný odpad dokáže v tom správ­nom pre­ve­dení v spo­jení s cel­kom pri­ro­dze­nými pro­cesmi a mate­riálmi vytvo­riť niečo uži­točné a potrebné. V kaž­dom prí­pade je zelený via­dukt krajší ako dri­vivá väč­šina (ak nie všetky) bill­bo­ar­dov!

Tu je repre­zen­ta­tívne video víťaz­ného pro­jektu:

Zdroj: Inha­bi­tat, cover foto: you­tube

Pridať komentár (0)