DNA test, ktorý vymys­leli Slo­váci, budú pou­ží­vať zahra­ničné labo­ra­tó­riá

Marianna Mikešová / 27. októbra 2016 / Zo Slovenska

Slo­ven­sko je vďaka úspe­chu mla­dých mole­ku­lár­nych bio­ló­gov vo svete zná­mej­šie ako kedysi. Uni­kátny nein­va­zívny test, ktorý dokáže sta­no­viť riziko troch čas­tých chro­mo­zó­mo­vých porúch plodu z krvi matky, zau­jal aj sve­tové labo­ra­tó­riá. Dnes je slo­ven­ský TRI­SOMY test dostupný v Rusku, Indii, Chor­vát­sku, Maďar­sku aj v Čes­kej repub­like.

V praxi je využí­vaný ešte len rok a už pre­kro­čil slo­ven­ské územné hra­nice. TRI­SOMY test postupne zaviedli do praxe ruskí, indickí, chor­vát­ski, maďar­skí či českí posky­to­va­te­lia labo­ra­tór­nej diag­nos­tiky. „Podobný vývoj sme pred­po­kla­dali, no neča­kali sme, že sa udeje takto rýchlo. Kon­tak­tujú nás sve­tové labo­ra­tó­riá, ktoré chcú ponú­kať tento test vo svo­jej kra­jine. S mno­hými sme spo­lu­prácu už dohodli, s ďal­šími ju ešte nasta­vu­jeme,“ pove­dal ria­di­teľ labo­ra­tór­nej diví­zie Medi­rex Group Jozef Gavlas.

unnamed

V maďar­skom labo­ra­tó­riu Isten­he­gyi Gén­diag­nosz­ti­kai, zame­ra­nom na génovú diag­nos­tiku, majú s nein­va­zív­nym pre­na­tál­nym tes­to­va­ním viac­ročné skú­se­nosti. „TRI­SOMY test má naj­vý­hod­nej­šiu cenu na našom trhu, aj preto je podľa nášho názoru naj­lep­šou voľ­bou. Okrem toho si labo­ra­tórna príp­rava vzorky vyža­duje špe­ciálnu pro­ce­dúru, ktorá zais­ťuje ešte vyš­šie množ­stvo fetál­nej DNA, než je to, ktoré je dostupné v prvot­nej fáze,“ vysvet­lila bio­lo­gička Marianna Pec­sérke.

TRI­SOMY test je výsled­kom slo­ven­skej vedy a výskumu, za jeho vzni­kom stoja mladí mole­ku­lárni bio­ló­go­via Tomáš Sze­mes a Gab­riel Miná­rik. DNA test dokáže spo­ľah­livo iden­ti­fi­ko­vať Downov syn­dróm a ďal­šie dve tri­zó­mie plodu len z krvi matky, a to už od 11. týždňa. V prí­pade záujmu budú­cich rodi­čov určí aj jeho pohla­vie. Na vyšet­re­nie posta­čuje 10 ml krvi, ktorú v ambu­lan­cii odo­be­rie zdra­votná ses­tra. Vzorka putuje do labo­ra­tó­ria, ktoré zabez­pečí jej ana­lýzu a vyhod­no­te­nie výsled­kov. Tie následne tehot­nej žene inter­pre­tuje ošet­ru­júci gyne­ko­lóg alebo gene­tik, ktorý vyšet­re­nie indi­ko­val.

unnamed-1

Test nie je hra­dený z verej­ného zdra­vot­ného pois­te­nia, posky­tuje sa na žia­dosť pacientky a stojí 350 eur. Je dostupný v gyne­ko­lo­gic­kých a gene­tic­kých ambu­lan­ciách na celom Slo­ven­sku. Zoznam leká­rov, ktorí toto vyšet­re­nie spro­stred­kujú, je dostupný na www.trisomytest.sk. V Medi­rexe zre­a­li­zo­vali za jeden rok viac než 3000 takýchto tes­tov. Aktu­álne v labo­ra­tó­riu pra­cujú aj na roz­ší­rení testu o ďal­šie chro­mo­zó­mové poru­chy.

Zdroj článku a fotiek: Medi­rex Group

Pridať komentár (0)