DNA test, kto­rý vymys­le­li Slo­vá­ci, budú pou­ží­vať zahra­nič­né labo­ra­tó­riá

Marianna Mikešová / 27. októbra 2016 / Zo Slovenska

Slo­ven­sko je vďa­ka úspe­chu mla­dých mole­ku­lár­nych bio­ló­gov vo sve­te zná­mej­šie ako kedy­si. Uni­kát­ny nein­va­zív­ny test, kto­rý doká­že sta­no­viť rizi­ko troch čas­tých chro­mo­zó­mo­vých porúch plo­du z krvi mat­ky, zau­jal aj sve­to­vé labo­ra­tó­riá. Dnes je slo­ven­ský TRI­SO­MY test dostup­ný v Rus­ku, Indii, Chor­vát­sku, Maďar­sku aj v Čes­kej repub­li­ke.

V pra­xi je využí­va­ný ešte len rok a už pre­kro­čil slo­ven­ské územ­né hra­ni­ce. TRI­SO­MY test postup­ne zavied­li do pra­xe rus­kí, indic­kí, chor­vát­ski, maďar­skí či čes­kí posky­to­va­te­lia labo­ra­tór­nej diag­nos­ti­ky. „Podob­ný vývoj sme pred­po­kla­da­li, no neča­ka­li sme, že sa ude­je tak­to rých­lo. Kon­tak­tu­jú nás sve­to­vé labo­ra­tó­riá, kto­ré chcú ponú­kať ten­to test vo svo­jej kra­ji­ne. S mno­hý­mi sme spo­lu­prá­cu už dohod­li, s ďal­ší­mi ju ešte nasta­vu­je­me,“ pove­dal ria­di­teľ labo­ra­tór­nej diví­zie Medi­rex Group Jozef Gavlas.

unnamed

V maďar­skom labo­ra­tó­riu Isten­he­gyi Gén­diag­nosz­ti­kai, zame­ra­nom na géno­vú diag­nos­ti­ku, majú s nein­va­zív­nym pre­na­tál­nym tes­to­va­ním viac­roč­né skú­se­nos­ti. „TRI­SO­MY test má naj­vý­hod­nej­šiu cenu na našom trhu, aj pre­to je pod­ľa náš­ho názo­ru naj­lep­šou voľ­bou. Okrem toho si labo­ra­tór­na príp­ra­va vzor­ky vyža­du­je špe­ciál­nu pro­ce­dú­ru, kto­rá zais­ťu­je ešte vyš­šie množ­stvo fetál­nej DNA, než je to, kto­ré je dostup­né v prvot­nej fáze,“ vysvet­li­la bio­lo­gič­ka Marian­na Pec­sér­ke.

TRI­SO­MY test je výsled­kom slo­ven­skej vedy a výsku­mu, za jeho vzni­kom sto­ja mla­dí mole­ku­lár­ni bio­ló­go­via Tomáš Sze­mes a Gab­riel Miná­rik. DNA test doká­že spo­ľah­li­vo iden­ti­fi­ko­vať Downov syn­dróm a ďal­šie dve tri­zó­mie plo­du len z krvi mat­ky, a to už od 11. týžd­ňa. V prí­pa­de záuj­mu budú­cich rodi­čov určí aj jeho pohla­vie. Na vyšet­re­nie posta­ču­je 10 ml krvi, kto­rú v ambu­lan­cii odo­be­rie zdra­vot­ná ses­tra. Vzor­ka putu­je do labo­ra­tó­ria, kto­ré zabez­pe­čí jej ana­lý­zu a vyhod­no­te­nie výsled­kov. Tie násled­ne tehot­nej žene inter­pre­tu­je ošet­ru­jú­ci gyne­ko­lóg ale­bo gene­tik, kto­rý vyšet­re­nie indi­ko­val.

unnamed-1

Test nie je hra­de­ný z verej­né­ho zdra­vot­né­ho pois­te­nia, posky­tu­je sa na žia­dosť pacient­ky a sto­jí 350 eur. Je dostup­ný v gyne­ko­lo­gic­kých a gene­tic­kých ambu­lan­ciách na celom Slo­ven­sku. Zoznam leká­rov, kto­rí toto vyšet­re­nie spro­stred­ku­jú, je dostup­ný na www.trisomytest.sk. V Medi­re­xe zre­a­li­zo­va­li za jeden rok viac než 3000 takých­to tes­tov. Aktu­ál­ne v labo­ra­tó­riu pra­cu­jú aj na roz­ší­re­ní tes­tu o ďal­šie chro­mo­zó­mo­vé poru­chy.

Zdroj člán­ku a fotiek: Medi­rex Group

Pridať komentár (0)