Do Ban­skej Bys­trice má prísť nový IT inves­tor a vytvo­riť stovky pra­cov­ných miest

Rišo Néveri / 6. februára 2016 / Zo Slovenska

Podľa RTVS má do Ban­skej Bys­trice prísť nový IT inves­tor zo západu, ktorý tu chce vyrá­bať sofis­ti­ko­vané bez­peč­nostné sys­témy.

freshnews

Podľa RTVS plá­nuje IT inves­tor zo západ­nej Európy vybu­do­vať v Ban­skej Bys­trici fab­riku v prie­my­sel­nom parku za vyše 80 mili­ó­nov eur. Inves­tor tu plá­nuje vyrá­bať špe­ciálne bez­peč­nostné prvky. Podľa RTVS podala firma žia­dosť o pod­poru zo strany štátu a po jej pri­jatí by vo výstavbe fab­riky nemalo nič brá­niť.

Prí­cho­dom spo­loč­nosti by sa malo vytvo­riť spo­čiatku 800 pra­cov­ných miest, ale postu­pom času by toto číslo malo stú­piť na 1200.

Ide o hi-tech IT sys­témy. V pod­state by to mali byť bez­peč­nostné prvky pre karty, pre špe­ciálne lis­tiny, ktoré vyža­dujú bez­peč­nostné opat­re­nia. Takže sofis­ti­ko­vaná výroba, ktorá zabez­pe­čuje bez­peč­nosť infor­má­cií v rôz­nych for­mách,“ hovorí minis­ter hos­po­dár­stva Vazil Hudák vo vyjad­rení pre RTVS.

Pre región, ale aj celé Slo­ven­sko je to vyni­ka­júca správa kvôli diver­zi­fi­ká­cii našej eko­no­miky, ktorá by sa mala mimo auto­mo­bi­liek viac veno­vať budúc­nosti kra­jiny, ktorá leží v IT.

Priemyselný park (ilustračná foto)

foto: wbland.my

Zdroj: rtvs.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: pixabay.com, sk.wikipedia.org

Pridať komentár (0)