Do ESETu pri­chá­dza Nick Fitz­Ge­rald, sve­tový expert na škod­livý kód

Eset / 14. januára 2016 / Tools a produktivita

Do bez­peč­nost­nej spo­loč­nosti ESET pri­chá­dza Nick Fitz­Ge­rald, reno­mo­vaný expert v oblasti infor­mač­nej bez­peč­nosti. Spolu s poboč­kou ESETu v Aus­trá­lii sa bude zame­ria­vať na región Ázie a Ticho­mo­ria, vrá­tane svojho rodiska Nového Zélandu.

Nick je známy ako jeden z naj­lep­ších exper­tov na škod­livý kód. Sme preto radi, že sa pri­dal k nám. Jeho schop­nosť poro­zu­mieť šir­šiemu zmyslu škod­li­vého kódu a kyber­ne­tic­kej kri­mi­na­lity nám pomôže posu­núť ESET na pozí­ciu sku­toč­ného lídra v IT bez­peč­nosti,“pove­dal Juraj Mal­cho, ria­di­teľ pre výskum a vývoj spo­loč­nosti ESET.

Na začiatku svo­jej kari­éry bol Nick mode­rá­to­rom e-mai­lo­vej sku­piny Virus-L, ktorá vznikla v roku 1988 a zaobe­rala sa počí­ta­čo­vou bez­peč­nos­ťou. Sku­točne zná­mym sa stal ako edi­tor maga­zínu Virus Bul­le­tin (1997 – 1999), v kto­rom nasta­vil meto­do­ló­giu zná­mych cer­ti­fi­ká­tov VB100, ktoré sa ude­ľujú bez­peč­nost­ným pro­duk­tom. Sám vie­dol nie­koľko VB100 tes­tov. Po odchode z pozí­cie edi­tora pra­co­val Nick ako kon­zul­tant a výskum­ník pre nie­koľko bez­peč­nost­ných spo­loč­ností. S Virus Bul­le­ti­nom stále pra­cuje ako člen jeho porad­ného zboru.

eset-booth

Pre mňa je ESET jed­nou z posled­ných IT firiem so sku­toč­ným zame­ra­ním na tech­no­ló­gie. Teším sa na prácu v spo­loč­nosti, v kto­rej sú naj­väč­šími pri­ori­tami zdo­ko­na­ľo­va­nie pro­duk­tov a kva­litný výskum,“ hovorí Nick Fitz­Ge­rald.

Nick má titul z peda­go­giky a psy­cho­ló­gie z novo­zé­land­skej Uni­ver­sity of Can­ter­bury. Je čle­nom mno­hých sku­pín a orga­ni­zá­cií zaobe­ra­jú­cich sa kyber­ne­tic­kou bez­peč­nos­ťou, naprí­klad Com­pu­ter Anti­vi­rus Rese­arch Orga­ni­za­tion (CARO) zaobe­ra­jú­cou sa výsku­mom a štú­diom škod­li­vého kódu. Je naj­nov­ším prí­ras­tkom ESETu z radov bez­peč­nost­ným výskum­ní­kov.

Tech­no­ló­gie ESETu začali svoju his­tó­riu písať v roku 1987, kedy zakla­da­te­lia spo­loč­nosti Miro­slav Trnka a Peter Paško naprog­ra­mo­vali svoj prvý anti­ví­ru­sový soft­vér. V roku 2012 sa rady ESETu posil­nili o ďal­šiu známu postavu z oblasti IT bez­peč­nosti Rig­harda Zwie­nen­berga, ktorý začal kyber­ne­tické hrozby ana­ly­zo­vať už v roku 1988.

eset-north-america-offices

Zdroj: eset.com

Pridať komentár (0)