Do ESE­Tu pri­chá­dza Nick Fitz­Ge­rald, sve­to­vý expert na škod­li­vý kód

Eset / 14. januára 2016 / Lifehacking

Do bez­peč­nost­nej spo­loč­nos­ti ESET pri­chá­dza Nick Fitz­Ge­rald, reno­mo­va­ný expert v oblas­ti infor­mač­nej bez­peč­nos­ti. Spo­lu s poboč­kou ESE­Tu v Aus­trá­lii sa bude zame­ria­vať na regi­ón Ázie a Ticho­mo­ria, vrá­ta­ne svoj­ho rodis­ka Nové­ho Zélan­du.

Nick je zná­my ako jeden z naj­lep­ších exper­tov na škod­li­vý kód. Sme pre­to radi, že sa pri­dal k nám. Jeho schop­nosť poro­zu­mieť šir­šie­mu zmys­lu škod­li­vé­ho kódu a kyber­ne­tic­kej kri­mi­na­li­ty nám pomô­že posu­núť ESET na pozí­ciu sku­toč­né­ho líd­ra v IT bez­peč­nos­ti,“pove­dal Juraj Mal­cho, ria­di­teľ pre výskum a vývoj spo­loč­nos­ti ESET.

Na začiat­ku svo­jej kari­é­ry bol Nick mode­rá­to­rom e-mai­lo­vej sku­pi­ny Virus-L, kto­rá vznik­la v roku 1988 a zaobe­ra­la sa počí­ta­čo­vou bez­peč­nos­ťou. Sku­toč­ne zná­mym sa stal ako edi­tor maga­zí­nu Virus Bul­le­tin (1997 – 1999), v kto­rom nasta­vil meto­do­ló­giu zná­mych cer­ti­fi­ká­tov VB100, kto­ré sa ude­ľu­jú bez­peč­nost­ným pro­duk­tom. Sám vie­dol nie­koľ­ko VB100 tes­tov. Po odcho­de z pozí­cie edi­to­ra pra­co­val Nick ako kon­zul­tant a výskum­ník pre nie­koľ­ko bez­peč­nost­ných spo­loč­nos­tí. S Virus Bul­le­ti­nom stá­le pra­cu­je ako člen jeho porad­né­ho zbo­ru.

eset-booth

Pre mňa je ESET jed­nou z posled­ných IT firiem so sku­toč­ným zame­ra­ním na tech­no­ló­gie. Teším sa na prá­cu v spo­loč­nos­ti, v kto­rej sú naj­väč­ší­mi pri­ori­ta­mi zdo­ko­na­ľo­va­nie pro­duk­tov a kva­lit­ný výskum,“ hovo­rí Nick Fitz­Ge­rald.

Nick má titul z peda­go­gi­ky a psy­cho­ló­gie z novo­zé­land­skej Uni­ver­si­ty of Can­ter­bu­ry. Je čle­nom mno­hých sku­pín a orga­ni­zá­cií zaobe­ra­jú­cich sa kyber­ne­tic­kou bez­peč­nos­ťou, naprí­klad Com­pu­ter Anti­vi­rus Rese­arch Orga­ni­za­ti­on (CARO) zaobe­ra­jú­cou sa výsku­mom a štú­di­om škod­li­vé­ho kódu. Je naj­nov­ším prí­ras­tkom ESE­Tu z radov bez­peč­nost­ným výskum­ní­kov.

Tech­no­ló­gie ESE­Tu zača­li svo­ju his­tó­riu písať v roku 1987, kedy zakla­da­te­lia spo­loč­nos­ti Miro­slav Trn­ka a Peter Paš­ko naprog­ra­mo­va­li svoj prvý anti­ví­ru­so­vý soft­vér. V roku 2012 sa rady ESE­Tu posil­ni­li o ďal­šiu zná­mu posta­vu z oblas­ti IT bez­peč­nos­ti Rig­har­da Zwie­nen­ber­ga, kto­rý začal kyber­ne­tic­ké hroz­by ana­ly­zo­vať už v roku 1988.

eset-north-america-offices

Zdroj: eset.com

Pridať komentár (0)