Do hôr s novým GoPro dro­nom!

Timotej Vančo / 21. septembra 2016 / Tech a inovácie

Kamera, dron a mnoho nových infor­má­cií. Čo všetko pri­niesla pre­zen­tá­cia spo­loč­nosti, vďaka kto­rej zazna­me­ná­vame naše neza­bud­nu­teľne zážitky?

Dopyt po GoPro je naj­väčší v jeho his­tó­rii“, pove­dal Nick Wood­man, ktorý vysvet­ľo­val pub­liku na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii, ako ich dopyt po novom GoPro tlačí dopredu. Pre­zen­tá­cia nového pro­duktu pokra­čo­vala počas celého dňa a boli odpre­zen­to­vané rôzne novinky.

Jedna z novi­niek bol nový dron s menom Karma, o kto­rom Wood­man pove­dal, že to nie je len taký oby­čajný dron. Wood­man tak­tiež nemá rád, keď nie­kto pou­žíva slovo „spo­loč­nosť“ pre ozna­če­nie GoPro. On ju pova­žuje za sku­pinu kama­rá­tov alebo rodinu, ktorá pra­cuje na spo­loč­nom cieli.

GoPro je veľmi ďaleko od spo­loč­nosti so spot­reb­nou elek­tro­ni­kou.“ Pove­dal ľudom na konci dňa veno­va­ného pre­zen­to­va­niu nových výrob­kov. „Stalo sa to úpl­nou náho­dou, že naše pro­dukty obsa­hujú elek­tro­niku. GoPro je spo­loč­nosť pre zdie­ľa­nie zážit­kov.“

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

foto: techcrunch.com

Pri pre­zen­to­vaní nového dronu, hovorí o poj­moch ako Chi a rein­kar­ná­cia. A kaž­dému dopne, prečo sa dron vlastne volá ‚Karma‘. Wood­man pokra­čo­val slo­vami, že verí v silu GoPro a tech­no­ló­giám, ktoré môžu mať pozi­tívny vplyv na naše životy. GoPro odpre­zen­to­valo 3 nové, kľú­čové pro­dukty. Boli to dve nové akčné kamery a nový, dlho oča­ká­vaný dron. Kon­sen­zus sa pri pre­zen­to­vaní nového pro­duktu veľmi ťažko hľadá. Čo sa, ale teraz nedalo pove­dať, keďže tak ako fanú­ši­ko­via a ľudia so záuj­mom budú­cej kúpy, boli tak­tiež veľmi šťastní aj tech­nický kri­tici.

GoPro sa pre­slá­vilo hlavne vďaka akč­ným kame­rám. To práve oni pre­trans­for­mo­vali neznámi star­tup venu­júci sa har­dware, do celo­sve­tovo zná­mej spo­loč­nosti, kto­rej kamery pou­ží­vajú sur­feri na ich doskách, sno­wbo­ar­disti na prilbác,h ale tak­tiež aj para­šu­tisti. Je to tech­no­ló­gia, ktorá zme­nila náš pohľad na adre­na­lí­nové športy a ich ‚zno­vup­re­ží­va­nie‘ pred obra­zov­kami. GoPro bude naďa­lej pokra­čo­vať v pro­duk­cii a logicky ich kva­litu posú­vať na vyš­šiu úro­veň.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

foto: techcrunch.com

Je tu ale niečo potrebné pove­dať o tom, čo už dlho robia dobre a dávajú ľuďom presne to, čo chcú. Nové pro­dukty od GoPro sú viac opa­ku­jú­cim sa zvy­kom, ako revo­lú­ciou, ktorú sme mohli zažiť pár rokov vzad pri ich obrov­skom uve­dení na trh. Z pre­zen­tá­cie bolo cítiť, ako keby ľudia viac čakali na ich finálny nový pro­dukt – dron a tie ostatné brali, ako oby­čajné GoPro kamery, ktoré sa tu pra­vi­delne obja­vujú.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

foto: techcrunch.com

Pri uve­rej­není nového drona – Karma, uká­zali ako sa ovláda. Je to naozaj veľmi jed­no­du­ché a v štýle ovlá­da­nia hry. Ako­náhle je kamera, dron a ovlá­dač zosynch­ro­ni­zo­vaný dokopy, sys­tém doslova nechá vzliet­nuť dron oby­čaj­ným stla­če­ním tla­čidla na doty­ko­vej obra­zovke. Dve paličky ria­dia smer a výšku drona a koliesko na boku umož­ňuje kon­trolu kamery. Ak chceš pri­stáť, stačí stla­čiť ďal­šie tla­čidlo na obra­zovke. GoPro sa ovlá­da­nie sna­žilo, čo naj­viac zjed­no­du­šiť a pri­blí­žiť bež­ným ľuďom.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

foto: techcrunch.com

Jedna z ďal­ších novi­niek obsa­ho­vala infor­má­ciu, že GoPro má veľmi dobrý pria­teľ­ský vzťah s Kali­forn­ským star­tu­pom – 3D robo­tics. Tento vzťah zahŕňa nejaký druh hlbo­kej integ­rá­cie navzá­jom medzi fir­mami. GoPro to využilo pre tvorbu drona a na oplátku 3D Robo­tics môže s povo­le­ním od GoPro pou­ží­vať ich značku na svo­jich oba­loch.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

foto: techcrunch.com

Je ťažko pove­dať, či Karma bude tak úspešný, ako sa oča­ká­valo. Je ale roz­hodne ďal­šou a začí­na­jú­cou kapi­to­lou v tejto sve­to­zná­mej spo­loč­nosti. Na konci svo­jej pre­zen­tá­cie Wood­man zdô­raz­ňo­val, že trvá stále na tom, ako ich cie­ľom je pomôcť ľudom byť dob­rými v zachy­tá­vaní ich jedi­neč­ných zážit­kov.

Zdroj článku: techcrunch.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: techcrunch.com

Pridať komentár (0)