Do hôr s novým GoP­ro dro­nom!

Timotej Vančo / 21. septembra 2016 / Tech a inovácie

Kame­ra, dron a mno­ho nových infor­má­cií. Čo všet­ko pri­nies­la pre­zen­tá­cia spo­loč­nos­ti, vďa­ka kto­rej zazna­me­ná­va­me naše neza­bud­nu­teľ­ne zážit­ky?

Dopyt po GoP­ro je naj­väč­ší v jeho his­tó­rii“, pove­dal Nick Wood­man, kto­rý vysvet­ľo­val pub­li­ku na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii, ako ich dopyt po novom GoP­ro tla­čí dopre­du. Pre­zen­tá­cia nové­ho pro­duk­tu pokra­čo­va­la počas celé­ho dňa a boli odpre­zen­to­va­né rôz­ne novin­ky.

Jed­na z novi­niek bol nový dron s menom Kar­ma, o kto­rom Wood­man pove­dal, že to nie je len taký oby­čaj­ný dron. Wood­man tak­tiež nemá rád, keď nie­kto pou­ží­va slo­vo „spo­loč­nosť“ pre ozna­če­nie GoP­ro. On ju pova­žu­je za sku­pi­nu kama­rá­tov ale­bo rodi­nu, kto­rá pra­cu­je na spo­loč­nom cie­li.

GoP­ro je veľ­mi ďale­ko od spo­loč­nos­ti so spot­reb­nou elek­tro­ni­kou.“ Pove­dal ľudom na kon­ci dňa veno­va­né­ho pre­zen­to­va­niu nových výrob­kov. „Sta­lo sa to úpl­nou náho­dou, že naše pro­duk­ty obsa­hu­jú elek­tro­ni­ku. GoP­ro je spo­loč­nosť pre zdie­ľa­nie zážit­kov.“

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

foto: techcrunch.com

Pri pre­zen­to­va­ní nové­ho dro­nu, hovo­rí o poj­moch ako Chi a rein­kar­ná­cia. A kaž­dé­mu dopne, pre­čo sa dron vlast­ne volá ‚Kar­ma‘. Wood­man pokra­čo­val slo­va­mi, že verí v silu GoP­ro a tech­no­ló­giám, kto­ré môžu mať pozi­tív­ny vplyv na naše živo­ty. GoP­ro odpre­zen­to­va­lo 3 nové, kľú­čo­vé pro­duk­ty. Boli to dve nové akč­né kame­ry a nový, dlho oča­ká­va­ný dron. Kon­sen­zus sa pri pre­zen­to­va­ní nové­ho pro­duk­tu veľ­mi ťaž­ko hľa­dá. Čo sa, ale teraz neda­lo pove­dať, keď­že tak ako fanú­ši­ko­via a ľudia so záuj­mom budú­cej kúpy, boli tak­tiež veľ­mi šťast­ní aj tech­nic­ký kri­ti­ci.

GoP­ro sa pre­slá­vi­lo hlav­ne vďa­ka akč­ným kame­rám. To prá­ve oni pre­trans­for­mo­va­li nezná­mi star­tup venu­jú­ci sa har­dwa­re, do celo­sve­to­vo zná­mej spo­loč­nos­ti, kto­rej kame­ry pou­ží­va­jú sur­fe­ri na ich doskách, sno­wbo­ar­dis­ti na prilbác,h ale tak­tiež aj para­šu­tis­ti. Je to tech­no­ló­gia, kto­rá zme­ni­la náš pohľad na adre­na­lí­no­vé špor­ty a ich ‚zno­vup­re­ží­va­nie‘ pred obra­zov­ka­mi. GoP­ro bude naďa­lej pokra­čo­vať v pro­duk­cii a logic­ky ich kva­li­tu posú­vať na vyš­šiu úro­veň.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

foto: techcrunch.com

Je tu ale nie­čo potreb­né pove­dať o tom, čo už dlho robia dob­re a dáva­jú ľuďom pres­ne to, čo chcú. Nové pro­duk­ty od GoP­ro sú viac opa­ku­jú­cim sa zvy­kom, ako revo­lú­ci­ou, kto­rú sme moh­li zažiť pár rokov vzad pri ich obrov­skom uve­de­ní na trh. Z pre­zen­tá­cie bolo cítiť, ako keby ľudia viac čaka­li na ich finál­ny nový pro­dukt – dron a tie ostat­né bra­li, ako oby­čaj­né GoP­ro kame­ry, kto­ré sa tu pra­vi­del­ne obja­vu­jú.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

foto: techcrunch.com

Pri uve­rej­ne­ní nové­ho dro­na – Kar­ma, uká­za­li ako sa ovlá­da. Je to naozaj veľ­mi jed­no­du­ché a v štý­le ovlá­da­nia hry. Ako­náh­le je kame­ra, dron a ovlá­dač zosynch­ro­ni­zo­va­ný doko­py, sys­tém doslo­va nechá vzliet­nuť dron oby­čaj­ným stla­če­ním tla­čid­la na doty­ko­vej obra­zov­ke. Dve palič­ky ria­dia smer a výš­ku dro­na a kolies­ko na boku umož­ňu­je kon­tro­lu kame­ry. Ak chceš pri­stáť, sta­čí stla­čiť ďal­šie tla­čid­lo na obra­zov­ke. GoP­ro sa ovlá­da­nie sna­ži­lo, čo naj­viac zjed­no­du­šiť a pri­blí­žiť bež­ným ľuďom.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

foto: techcrunch.com

Jed­na z ďal­ších novi­niek obsa­ho­va­la infor­má­ciu, že GoP­ro má veľ­mi dob­rý pria­teľ­ský vzťah s Kali­forn­ským star­tu­pom – 3D robo­tics. Ten­to vzťah zahŕňa neja­ký druh hlbo­kej integ­rá­cie navzá­jom medzi fir­ma­mi. GoP­ro to využi­lo pre tvor­bu dro­na a na oplát­ku 3D Robo­tics môže s povo­le­ním od GoP­ro pou­ží­vať ich znač­ku na svo­jich oba­loch.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

foto: techcrunch.com

Je ťaž­ko pove­dať, či Kar­ma bude tak úspeš­ný, ako sa oča­ká­va­lo. Je ale roz­hod­ne ďal­šou a začí­na­jú­cou kapi­to­lou v tej­to sve­to­zná­mej spo­loč­nos­ti. Na kon­ci svo­jej pre­zen­tá­cie Wood­man zdô­raz­ňo­val, že trvá stá­le na tom, ako ich cie­ľom je pomôcť ľudom byť dob­rý­mi v zachy­tá­va­ní ich jedi­neč­ných zážit­kov.

Zdroj člán­ku: techcrunch.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: techcrunch.com

Pridať komentár (0)