Do nového Cine­max sa roz­hodne oplatí ísť vyčú­rať!

Martin Kráľ / 16. júna 2015 / Tools a produktivita

Naj­mo­der­nej­šie kino na Slo­ven­sku pod­ľahlo piso­á­ro­vej evo­lú­cií a ten záži­tok sku­točne stojí za to!

Cine­max je jed­no­značne naj­mo­der­nej­šie kino na Slo­ven­sku a preto som sa ho roz­ho­dol nav­ští­viť. Keďže milu­jem filmy, kva­litný zvuk a vôňu nových vecí, vybral som sa do Bory Mall nav­ští­viť naj­nov­šie otvo­rené kino v Bra­ti­slave. Teraz by každý čita­teľ čakal, že začnem roz­prá­vať o filme Jur­ra­sic Park, ktorý bol síce fajn, no ja som zostal hotový z nie­čoho úplne iného.

Poviem vám, už dávno sa mi nestalo, že by som ostal stáť pri piso­sáre ďal­šie 2 minúty po tom, čo som ”dočú­ral”. Cine­max túto moju uda­losť zaprí­či­nil nain­šta­lo­va­ním viac ako 15tich 7″ obra­zo­viek priamo v piso­á­roch. Piso­áre dodala Cine­maxu firma Uri­mat, ktorá ich vyba­vila integ­ro­va­nou pamä­ťou o veľ­kosti 2GB s výstu­pom na repo­ro­duk­tor. Tomáš Drobný a Cine­max si odomňa vyslú­žili obdiv za pro­ak­tívny prí­stup k ino­vá­ciám a za dôvtip. :) Kaž­dému chla­povi teraz roz­hodne odpo­rú­čam sa ísť vyčú­rať do Cine­max a otes­to­vať naji­no­va­tív­nej­šie piso­áre na Slo­ven­sku!

Pridať komentár (0)