Dobyjú mladí slo­váci svet bro­wser hier?

Lenka Lauková / 20. december 2014 / Tools a produktivita

Mladí cha­lani zo Slo­ven­ska sa roz­hodli, že si pôjdu za svo­jím snom a budú robiť to, čo ich baví – naprog­ra­mo­vali svoju vlastnú bro­wser hru a dúfajú, že s ňou dokážu to, čo inde rie­šia firmy s vyso­kým kapi­tá­lom a desiat­kami zamest­nan­cov.

V úpl­ných začiat­koch pro­jektu aj oni stáli pred obrov­skou nedô­ve­rou oko­lia. Neve­rili im ani ich uči­te­lia či pria­te­lia no práve to bolo to, čo ich hnalo dopredu a dnes sa tešia na launch hry, ktorý je naplá­no­vaný na 5. janu­ára 2015.

A aj pre svoju naivitu (spo­čiatku si mys­leli, že zvládnu celú hru naprog­ra­mo­vať aj s gra­fic­kým pro­stre­dím za mesiac) dali pro­jektu názov Naive.Zone. Keďže sa ria­dia hes­lom „rad­šej si to pokaz podľa svojho, ako by ti to mali poka­ziť iní“, oča­ká­vané spus­te­nie ich hry sa síce posu­nulo o viac ako rok, no veľa sa pri­tom naučili. Bro­wser hry ich sku­točne bavili no videli, že v posled­nom čase strá­cajú na obľú­be­nosti a tak si dali za cieľ vytvo­riť dobrú a kva­litnú hru, ktorá bude nie­čím iná.

Lea­gue of Clans je stra­te­gická mul­tip­la­yer bro­wser hra, kto­rej prí­beh je situ­ovaný do stre­do­ve­kých bitiek medzi jed­not­li­vými klanmi. Hra má dve roz­hra­nia – pohľad hry, ktorý obsa­huje všetko potrebné na spra­vo­va­nie mesta a mapu, kde sú zobra­zené všetky mestá sveta, aktu­álne akcie vojsk, ktoré sú nablízku či pozí­cie rebe­lov. V strede mapy je zazna­čený aj „Pro­mise Land“. Ak si ho hráč dokáže udr­žať do konca daného sveta, stane sa víťa­zom.

Na hra­nie sú k dis­po­zí­cii dva svety. Kla­sický svet sa pou­žíva skôr ako tré­nin­gový, hrá ho 150 hrá­čov samých za seba. Clan world pozos­táva z 30 kla­nov s 5 hráčmi. Postup je nasle­dovný: clan lea­der najprv zare­gis­truje svoj klan do sveta a jeho čle­no­via si vyberú frak­cie s kto­rými sa bude hrať, pri­pra­via si vojen­ské jed­notky a arte­fakty.

Keď pre­re­gis­trá­cia dosiahne 30 kla­nov, po krát­kom odpo­čí­ta­vaní je svet spus­tený. Na jeho konci dostane každý klan istý počet bodov podľa toho, čo sa mu poda­rilo v hre dosiah­nuť. Hráči tak pre svoje klany zís­ka­vajú popu­la­ritu a umiest­ňujú sa do reb­ríčka pre­stíž­nych líg. Každý klan začína v najs­pod­nej­šej lige a bojuje proti kla­nom vo svo­jej kate­gó­rii. Ak je klan úspešný, môže sa posu­núť do vyš­šej ligy a zís­kať tak popu­la­ritu medzi ostat­nými.

Aj po spus­tení hry plá­nujú pri­dá­vať nové gra­fické roz­hra­nia a frak­cie (nové národ­nosti a voj­ská…). Tým sa chcú odlí­šiť od ostat­ných bro­wser hier — každá hra bude iná, vytvá­raná priamo hráčmi. 

Zdroj: naive.zone

Pridať komentár (0)