Doč­káme sa nového 4 pal­co­vého iPhonu?

Lukáš Gašparík jr. / 29. marec 2015 / Business

Niet pochýb o tom, že už aj samotný Apple si musel všim­núť rekcie pou­ží­va­te­ľov a ich dopyt po návrate nového 4 pal­co­vého iPhonu. Mnohí z nich potvr­dili, že táto veľ­kosť iPhonu nie je práve ide­álna a súčasný iPhone 6 sa im zdá tro­chu pri­veľký.

Samoz­rejme, že niet pochýb o tom, či iPhone 6 bol hitom. Áno bol, aj napriek jeho veľ­kosti, ktorá mno­hým nevy­ho­vuje, avšak mnohí si ju už obľú­bili. Čo už, trend smartp­ho­nov je taký, že všetci výrob­co­via sa tla­čia do väč­ších a väč­ších roz­me­rov. A teraz malé porov­na­nie veľ­kostí iPho­nov.

Tento týž­deň sa obja­vili správy o tom, že Apple pri­pra­vuje novinky na poli smartp­ho­nov. Malo by sa jed­nať o iPhone 6S, iPhone 6S Plus a novinku iPhone 6C. Týmto vyhlá­se­ním Apple oži­vil myš­lienku men­šieho 4 pal­co­vého iPhonu. Nové iPhony by mali prísť na trh už túto jeseň! Je cel­kom zrejmé, že modely 6S a 6S Plus by si mali zacho­vať svoju veľ­kosť, avšak otázne je to pri modely 6C. Tu má Apple nie­koľko mož­ností. Jed­nou je to, že nový iPhone 6C by mohol mal 4 pal­cový disp­lej alebo ďal­šou mož­nos­ťou je to, že iPhone 6C bude mať plas­tový kryt, tak ako jeho pred­chodca 5C. Osobne dúfam, že zví­ťazí tá prvá mož­nosť! 

Ďal­šou otáz­kou pri men­šom iPhone je aj to, či je Apple schopný nar­vať do men­šieho iPhonu 6C všetky súčasné tech­no­ló­gie, kto­rými je vyba­vený iPhone 6. Aj keď tech­no­lo­gický skok medzi iPhonmi 5 a 6 nie je tak veľký, ale predsa by to mohla byť jedna z pre­ká­žok.

Na záver mi už zostáva len dodať, že na to, aby mohla byť táto otázka zod­po­ve­daná, si musíme ešte tých pár mesia­cov počkať. Avšak napriek všet­kému dúfam, že 4 pal­cový iPhone sa vráti späť do hry :)

zdroj: Ven­tu­re­Beat

Pridať komentár (0)