Doko­nalá hra na toaletu

Michal Ondro / 8. apríla 2016 / Zaujímavosti

Tak jed­no­du­chá hra a tak návy­ková a náročná záro­veň. Ak si ju ešte neh­ral, tak ju určite skús. Stačí poslať jed­nému z tvo­jich pria­te­ľov na Mes­sen­geri emo­ti­kon bas­ket­ba­lo­vej lopty, na ten ťuk­núť prs­tom a môžeš začať závis­lá­čiť. Pred pár dňami sa s nami Face­book pode­lil o nejaké zau­jí­mavé šta­tis­tiky, ktoré Mes­sen­ger Bas­ket­ball od svojho vzniku dosia­hol.

Všetko sa začalo 17. marca, kedy túto skrytú hru mohli obja­viť jej prví hráči. Odvtedy si ju zahralo skoro 44 mili­ó­nov ľudí až 700 mili­ó­nov krát. Už po prvom týždni sa toto číslo vyšpl­halo na 300 mili­ó­nov a do bas­ket­ba­lo­vého koša sa tria­falo v 61 mili­ó­noch kon­ver­zá­ciách na Mes­sen­geri.

Treba pamä­tať na to, že tých 44 mili­ó­nov pred­sta­vuje len 5 % z 800 mili­ó­nov mesač­ných pou­ží­va­te­ľov appky Mes­sen­ger. Nie­kto­rým ľuďom sa ju ani nepo­da­rilo na mobile spus­tiť, čo sa s isto­tou odra­zilo na rela­tívne men­šom počte oslo­ve­ných ľudí.

Messenger-Basketball-1

foto: androidcentral.com

Zo všet­kých ľudí, ktorí si ju kedy zahrali, bolo len 1 % schopné nahrať 30 a viac bodov. Body totiž musia nasle­do­vať za sebou a po kaž­dom minutí koša sa ide odznova. Ak sa ti nepo­darí dosiah­nuť ani 10 bodov, tak sa zara­díš medzi väč­šinu. Pri­bližne v 57 % hier sa hrá­čom poda­rilo dosiah­nuť skóre od 1 do 10 bodov. Len spo­mí­nané 1 % dosiahlo 30 a viac bodov.

Tu je zopár čísel:

1 – 10: 56,8 %

11 – 20: 33,3 %

21 – 30: 9 %

31 – 40: 0,82 %

41+ : 0,08 %

Do tejto šta­tis­tiky sa počí­tajú aj che­a­teri, ktorí si pomá­hali s pra­vít­kami alebo dokonca robotmi. Áno, aj takí sa našli. No aj napriek tomu viac ako 30 bodov dosiahne len sku­točná elita. Pri­bližne len 1 člo­vek z tisíc doká­zal nastrie­ľať 41 a viac bodov. Kto­vie koľko mobi­lov pri tejto snahe rozm­lá­til.

giocare-basket-con-facebook-messanger

foto: marcomazzilli.it

Hra bola dokonca zara­dená do NCAA March Mad­ness Tour­na­ment, kde naj­viac hrá­čov hralo, prek­va­pivo, na Fili­pí­nach. Nasle­do­vali kra­jiny ako USA, Veľká Bri­tá­nia, Thaj­sko a Fran­cúz­sko. Zo šta­tis­tík vyplýva, že hra je naj­po­pu­lár­nej­šia medzi devia­tou a jede­nás­tou hodi­nou večer.

Čo sme sa z nej teda naučili? Že ak sa tvoj spo­lu­bý­va­júci podoz­rivo dlho spr­chuje, tak prav­de­po­dobne strieľa vir­tu­álne bas­ket­balky do koša sediac na okraji vane alebo na záchode. Naučili sme sa však aj to, že takéto jed­no­du­ché a návy­kové hry zís­ka­vajú Face­bo­oku nových uží­va­te­ľov, resp. pomá­hajú udr­žať si tých sta­rých.

Ak stále pat­ríš medzi 95 % pou­ží­va­te­ľov Mes­sen­geru, ktorí si ju ešte nezah­rali, je čas to zme­niť a pokú­siť sa zara­diť medzi 30 + elitu alebo zapad­núť do šedého prie­meru.

zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: droid-life.com

Pridať komentár (0)