Doko­na­lá hra na toale­tu

Michal Ondro / 8. apríla 2016 / Zaujímavosti

Tak jed­no­du­chá hra a tak návy­ko­vá a nároč­ná záro­veň. Ak si ju ešte neh­ral, tak ju urči­te skús. Sta­čí poslať jed­né­mu z tvo­jich pria­te­ľov na Mes­sen­ge­ri emo­ti­kon bas­ket­ba­lo­vej lop­ty, na ten ťuk­núť prs­tom a môžeš začať závis­lá­čiť. Pred pár dňa­mi sa s nami Face­bo­ok pode­lil o neja­ké zau­jí­ma­vé šta­tis­ti­ky, kto­ré Mes­sen­ger Bas­ket­ball od svoj­ho vzni­ku dosia­hol.

Všet­ko sa zača­lo 17. mar­ca, kedy túto skry­tú hru moh­li obja­viť jej prví hrá­či. Odvte­dy si ju zahra­lo sko­ro 44 mili­ó­nov ľudí až 700 mili­ó­nov krát. Už po prvom týžd­ni sa toto čís­lo vyšpl­ha­lo na 300 mili­ó­nov a do bas­ket­ba­lo­vé­ho koša sa tria­fa­lo v 61 mili­ó­noch kon­ver­zá­ciách na Mes­sen­ge­ri.

Tre­ba pamä­tať na to, že tých 44 mili­ó­nov pred­sta­vu­je len 5 % z 800 mili­ó­nov mesač­ných pou­ží­va­te­ľov app­ky Mes­sen­ger. Nie­kto­rým ľuďom sa ju ani nepo­da­ri­lo na mobi­le spus­tiť, čo sa s isto­tou odra­zi­lo na rela­tív­ne men­šom počte oslo­ve­ných ľudí.

Messenger-Basketball-1

foto: androidcentral.com

Zo všet­kých ľudí, kto­rí si ju kedy zahra­li, bolo len 1 % schop­né nahrať 30 a viac bodov. Body totiž musia nasle­do­vať za sebou a po kaž­dom minu­tí koša sa ide odzno­va. Ak sa ti nepo­da­rí dosiah­nuť ani 10 bodov, tak sa zara­díš medzi väč­ši­nu. Pri­bliž­ne v 57 % hier sa hrá­čom poda­ri­lo dosiah­nuť skó­re od 1 do 10 bodov. Len spo­mí­na­né 1 % dosiah­lo 30 a viac bodov.

Tu je zopár čísel:

1 – 10: 56,8 %

11 – 20: 33,3 %

21 – 30: 9 %

31 – 40: 0,82 %

41+ : 0,08 %

Do tej­to šta­tis­ti­ky sa počí­ta­jú aj che­a­te­ri, kto­rí si pomá­ha­li s pra­vít­ka­mi ale­bo dokon­ca robot­mi. Áno, aj takí sa našli. No aj napriek tomu viac ako 30 bodov dosiah­ne len sku­toč­ná eli­ta. Pri­bliž­ne len 1 člo­vek z tisíc doká­zal nastrie­ľať 41 a viac bodov. Kto­vie koľ­ko mobi­lov pri tej­to sna­he rozm­lá­til.

giocare-basket-con-facebook-messanger

foto: marcomazzilli.it

Hra bola dokon­ca zara­de­ná do NCAA March Mad­ness Tour­na­ment, kde naj­viac hrá­čov hra­lo, prek­va­pi­vo, na Fili­pí­nach. Nasle­do­va­li kra­ji­ny ako USA, Veľ­ká Bri­tá­nia, Thaj­sko a Fran­cúz­sko. Zo šta­tis­tík vyplý­va, že hra je naj­po­pu­lár­nej­šia medzi devia­tou a jede­nás­tou hodi­nou večer.

Čo sme sa z nej teda nauči­li? Že ak sa tvoj spo­lu­bý­va­jú­ci podoz­ri­vo dlho spr­chu­je, tak prav­de­po­dob­ne strie­ľa vir­tu­ál­ne bas­ket­bal­ky do koša sediac na okra­ji vane ale­bo na zácho­de. Nauči­li sme sa však aj to, že také­to jed­no­du­ché a návy­ko­vé hry zís­ka­va­jú Face­bo­oku nových uží­va­te­ľov, resp. pomá­ha­jú udr­žať si tých sta­rých.

Ak stá­le pat­ríš medzi 95 % pou­ží­va­te­ľov Mes­sen­ge­ru, kto­rí si ju ešte nezah­ra­li, je čas to zme­niť a pokú­siť sa zara­diť medzi 30 + eli­tu ale­bo zapad­núť do šedé­ho prie­me­ru.

zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: droid-life.com

Pridať komentár (0)