Domi­nik Hop­jak a cross­fi­to­vá sieť RRCFT: O žiad­nu zla­tú baňu nej­de

Martin Bohunický / 25. decembra 2015 / Business

Domi­nik Hop­jak je mla­dý cha­lan, kto­rý sa po návra­te z Aus­trá­lie roz­ho­dol spo­jiť svo­ju naj­väč­šiu záľu­bu s biz­ni­som. Dnes je spo­lu­ma­ji­te­ľom naj­zná­mej­šej a naj­po­pu­lár­nej­šej sie­te Cross­fit gymov na Slo­ven­sku.

Ahoj Domi­nik, momen­tál­ne si spo­lu­ma­ji­te­ľom naj­väč­šej sie­te cross­fit gymov na Slo­ven­sku. Ako sa ti to celé poda­ri­lo?:)

V roku 2011 sme zača­li robiť kon­dič­né tré­nin­gy pod mos­tom Laf­ran­co­ni. Orga­ni­zač­ne sa to skôr podo­ba­lo tré­nin­gu na sta­no­vis­kách s rôz­nym dostup­ným náči­ním (pneuma­ti­ky, kett­le­bel­ly, dre­ve­né pali­ce, atle­tic­ké reb­rí­ky. Postup­ne nás bolo stá­le viac a s veľ­kým nad­še­ním sme sa zača­li for­mo­vať do prvé­ho ofi­ciál­ne­ho Cross­Fit gymu. Prá­ve v tom­to roku nám dosť pomoh­la aj fir­ma Ree­bok – či už mediál­ne, ale­bo mate­riál­ne. No a pri­šiel prvý gym, potom dru­hý a teraz sme v troch mes­tách a teší­me sa.

Viem o tebe, že si strá­vil neja­kú dobu v Aus­trá­lií a na tvo­je ďal­šie sme­ro­va­nie to malo veľ­ký vplyv. Povieš nám viac?

V Aus­trá­lií som strá­vil rok. Prí­či­na môj­ho odcho­du bolo roz­bi­tie život­né­ho ste­re­oty­pu, kde som už vte­dy pôso­bil v Gole­me 4 roky ako fit­ness tré­ner. Na fakul­te TVš som skon­čil 4.ročník a jed­no­du­cho som potre­bo­val zme­nu. Po odcho­de som v prvom rade zlep­šil jazyk – kto­rý mi otvo­ril ces­tu k medzi­ná­rod­ným ško­le­niam a rôz­nym cer­tif­ká­tom v obo­re. Absol­vo­val som tam jeden tri­mes­ter na Aus­tra­lian Col­la­ge of natu­ral the­ra­py – ACNT , pop­ri čom som si uro­bil jeden z mojich Cross­Fit cer­ti­fi­ká­tov, ale aj iné cer­ti­fi­ká­ty.

hopjak5

Dnes rie­ši cvi­če­nie kaž­dý, ľudia buď cvi­čia ale­bo aspoň hovo­ria, že cvi­čiť budú. Je teda momen­tál­ne ten­to seg­ment zla­tou baňou? Ale­bo to v sku­toč­nos­ti nie je také ružo­vé?

Vec je tá, že za tú kva­li­tu služ­by, kto­rú ponú­ka­me my v Cross­Fit Bra­ti­sla­va, si inde vo sve­te pýta­ju troj­ná­so­bok. Úprim­ne ti poviem, že o žiad­nu zla­tú baňu nej­de, čo však nevní­mam tra­gic­ky. Napĺňa ma to, že robím, čo ma baví a pôso­bím v obo­re, v kto­rom som vždy chcel. Samoz­rej­me, nemô­že­me sa sťa­žo­vať, gym máme stá­le plný, nová­či­ko­via pri­chá­dza­jú a stá­li­ce zostá­va­jú, no stá­le jaz­dím na Gol­fe a nie na Mas­se­ra­ti.

RRCFT fun­gu­je od roku 2012, čo sa za tú dobu zme­ni­lo a čo chceš, aby sa dia­lo s tvo­jim “biz­ni­som” ďalej? Máš neja­ké veľ­ko­le­pé plá­ny? :)

Od roku 2012 sme vyspe­li do kva­lit­nej a uce­le­nej for­my kon­dič­né­ho vede­nia tré­nin­gov zame­ra­nej na širo­kú verej­nosť. Učí­me ľudí efek­tiv­néj­šie a kva­lit­nej­šie sa hýbať a robí­me osve­tu toho, aké schop­nos­ti ukrý­va ich telo.

Plán? Nech­cem mať veľ­ké oči. Mojim naj­dô­le­ži­tej­ším plá­nom je udr­žať tú kva­li­tu tré­nin­gu, kto­rú ponú­ka­me dnes a vždy efek­tív­ne zapra­co­vať všet­ky novin­ky a nové poznat­ky z oblas­ti fit­ness do náš­ho tré­nin­go­vé­ho plá­nu. Nech­cem veľa, chcem len aby kli­en­ti boli stá­le spo­koj­ní, aby na sebe vide­li výsled­ky a posú­va­li sa tam kam chcú, či už ide o chud­nu­tie, či nabe­ra­nie sva­lo­vej hmo­ty, lep­šiu kon­dič­ku atď. Ponú­kať nadš­tan­dard­né služ­by a mať spo­koj­né­ho zákaz­ní­ka. Čo je viac?

Cross­fit posled­né roky dosť nabe­rá na popu­la­ri­te, nie je to ale len ďal­ší mód­ny trend, kto­rý zase nahra­dí nie­čo iné?

Skôr by som pove­dal, že v roku 2011 – 2012 mal Cross­Fit túto nálep­ku. Veľ­ký booom, zra­zu chcel by kaž­dý Cross­Fit­ter a búchať kla­di­vom po pneuma­ti­ke. To už pomi­nu­lo. Sme sko­ro v roku 2016, pod hla­vič­kou RRCFT team fun­gu­je­me už 5 rokov. Za túto dobu si Cross­Fit u nás ( a vo sve­te neho­vo­riac) vybu­do­val už sta­tus špor­tu, nie voľ­no­ča­so­vej pohy­bo­vej akti­vi­ty.

hopjak4

Oko­lo tvoj­ho mena sa dosť kecá. Pre­zen­tu­ješ sa takým “svoj­ským” spô­so­bom, poma­ly sa z teba stá­va celeb­ri­ta. To si tak chcel, uro­biť zo seba znač­ku? :) Ale­bo to priš­lo ani nevieš ako?

Pri­ori­ta čís­lo jed­na bolo vytvo­riť znač­ku RRCFT. Vo veľa mediál­nych výstu­poch som bol pre­zen­to­va­ný hlav­ne ja, nakoľ­ko som zakla­da­teľ, spo­lu­ma­ji­teľ aj tré­ner – nebo­lo to však o mne, ale o celom tíme ľudí RRCFT. Moje meno sa nespá­ja iba s Cross­Fi­tom, ale aj s kon­dič­ným tré­nin­gom ako takým, nakoľ­ko pocha­dzam z FTVŠ UK

Naj­väč­ším prob­lé­mom mno­hých ľudí, kto­rí sa roz­hod­nú s nie­čím začať (a je jed­no, či ide o cvi­če­nie ale­bo pod­ni­ka­nie) je, že im chý­ba dis­cip­lí­na. Prí­de moti­vá­cia, člo­vek maká, len­že po týžd­ni to vypr­chá a sme zase na začiat­ku. Ty zjav­ne prob­lém nemáš, v oboch sme­roch sa ti nad­mie­ru darí. Aký je tvoj recept na želez­nú dis­cip­lí­nu? Čo ti nedo­vo­lí zasta­viť sa? 

Prá­ve prá­ca v tíme je základ. Všet­ci čle­no­via sa pod­po­ru­je­me a aj keď prí­de neja­ké vyho­re­nie, kole­go­via a kama­rá­ti ťa nakop­nú. Tak­že pod­ľa mňa je kľúč tímo­vá prá­ca. Sám by som to v tej­to mie­re urči­te nedo­ká­zal a RRCFT by nebo­lo tam, kde momen­tál­ne je.

Jed­na sku­pi­na tvr­dí, že člo­vek sa stí­ha veno­vať biz­ni­su ale­bo fit­ness. Iní zase tvr­dia, že čím viac sa ti darí v jed­nej oblas­ti, tým viac sa posu­nieš aj v tej dru­hej. Ty to máš síce celé doko­py, ale pred­sa, skús, ako to teda je?

Nakoľ­ko som skĺbil biz­nis aj fit­ness do jed­né­ho, určil som si život­nú špe­cia­li­zá­ciu. Foku­su­jem sa na jed­nu vec a viem 100 per­cen­tne využiť svoj poten­ciál. Čo sa týka tré­nin­gu, ja mám svo­ju tré­nin­go­vú ruti­nu a tré­nu­jem či sa darí, či sa neda­rí, keď je toho veľa, aj keď nie je do čoho pic­hnúť. Je však prav­da, že keď sa darí, nemám stres a mám pozi­tív­ny mind set, teda mám do tré­no­va­nia väč­šiu chuť.

hopjak2

RRCFT fun­gu­je už aj v Nit­re a Dub­ni­ci. Dru­hý meno­va­ný gym pat­rí Tomá­šo­vi Tata­ro­vi. Ako sa taká­to spo­lu­prá­ca upiek­la? 

Svet je malý a Slo­ven­sko ešte men­šie. Tomáš chcel nie­čo budo­vať a páči­lo sa mu ako to robí­me my. Mali sme spo­loč­ných zná­mych a tak slo­vo dalo slo­vo a vznik­lo z toho per­fekt­né špor­to­vis­ko v Dub­ni­ci.

Na webe som sa dočí­tal, že ste otvo­re­ní fran­chi­sin­gu, teda že si nie­kto otvo­rí gym pod vašou znač­kou? Keby do toho nie­kto chcel ísť, čo pre­to musí uro­biť? 

Dôle­ži­té je aby mal člo­vek chuť robiť Cross­Fit a robiť ho dob­re. Nie je to len o tom: „Mám kapi­tál, idem posta­viť gym.” Tre­ba mať nad­še­nie, vzde­la­nie, množ­stvo skú­se­nos­tí a tím ľudí, na kto­rých sa dá 100 per­cen­tne spo­ľa­hnúť. Musí­me vidieť, že tomu, kto sa bude hlá­siť k našej znač­ke doká­že­me dôve­ro­vať. My nepo­nú­ka­me len brand, ponú­ka­me know-how, pora­den­stvo a chce­me, aby mal kaž­dý náš gym ten ozaj­st­ný RRCFT spi­rit a nadš­tan­dart­né služ­by.

hopjak3

V RRCFT dosť pomá­ha­te deťom, v zime 2013 to boli onko­lo­gic­kí pacien­ti, o rok neskôr ste pod­po­ri­li reha­bi­li­tač­né cen­trum. Chys­tá­te nie­čo aj ten­to rok?

Kaž­do­roč­ne pri­pra­vu­je­me cha­ri­ta­tív­nu zbier­ku RRCFT for Hope. Pri­pra­ví­me neja­ký zau­ji­ma­vý merch – trič­ká, náram­ky, kľú­čen­ky odzna­ky nálep­ky – kaž­dý rok nie­čo nové. Robí­me veľ­ký večie­rok a spo­loč­ný tré­ning našich čle­nov na pod­po­ru – počas kto­rých sa vždy vyzbie­ra naj­viac peniaž­kov. Ten­to rok sme sa roz­hod­li pod­po­riť štvor­no­hých kamo­šov a pomôcť im, pro­stred­níc­tvom občian­ske­ho zdru­že­nia Pes v núdzi. Moja kama­rát­ka a veľ­ká špor­tov­ky­ňa Romi Kli­me­ko­vá sto­jí na čele toh­to “ózet­ka” a venu­je sa mu odda­ne celým srd­com. Pre psí­kov robia so svo­ji­mi kole­gy­ňa­mi mož­né, aj nemož­né. Okrem útul­kov sa o hav­ká­čov sta­ra­jú aj v domá­cich depo­zi­toch, odo­be­ra­jú ich zo zlých pod­mie­nok a zachra­ňu­jú tých týra­ných, či zaned­bá­va­ných. A samoz­rej­me im hľa­da­jú nové domo­vy. Roz­hod­li sme sa teda ten­to rok pod­po­riť psí­kov. Máme trič­ká a mali sme aj super čiap­ky, tie sa však všet­ky pre­da­li počas prvých 24 hodín pre­da­ja. Vše­tok zisk z čia­pok a tri­čiek ide pria­mo psí­kom na krmi­vo a vete­ri­nu.

Máš za sebou kus úspeš­nej robo­ty, pre­to by číta­te­lia urči­te radi od teba poču­li neja­kú hod­not­nú myš­lien­ku na záver, kto­rá ich nakop­ne do živo­ta. Tak čo, skú­siš?:)

Skrom­ne, hrdo, pra­co­vi­to.

Pridať komentár (0)