Domi­nik Tru­si­na ruč­ne vyrá­ba luxus­ný dizaj­no­vý náby­tok

Linda Cebrová / 6. apríla 2017 / Zo Slovenska

zdroj: Dominik Trusina

Domi­nik je mla­dý mul­ti­ta­lent, kto­rý sa roz­ho­dol svo­jou znač­kou vypl­niť die­ru na slo­ven­skom trhu dizaj­no­vé­ho nábyt­ku. Na kaž­dom kús­ku je vidieť, že nej­de o bež­ný náby­tok z maso­vej výro­by. Jeho prá­cu nedáv­no oce­ni­la aj odbor­ná poro­ta na súťa­ži Grand Prix v Pra­he.

Roz­ho­dol si sa sám pod­ni­kať, pre­čo však pad­la voľ­ba prá­ve na dizajn a výro­bu nábyt­ku? V čom ťa táto oblasť láka­la?

K dizaj­nu som mal blíz­ko už na ško­le, štýl a tech­ni­ku mojej kres­by som mal skôr dizaj­nér­sku a dá sa pove­dať, že takú uvoľ­ne­nej­šiu. Po ukon­če­ní ško­ly som sa neve­del roz­hod­núť, na čo sa zame­riam, priš­lo to v pod­sta­te úpl­ne náhod­ne. Štu­do­val som archi­tek­tú­ru a ten­to odbor bol dosť prí­buz­ný dizaj­nu, a tak som sa sna­žil pre­brať z archi­tek­tú­ry nie­kto­ré prin­cí­py a apli­ko­vať ich do nábyt­ku. Vždy ma láka­lo, aby môj dizajn a nie­čo, čo som vymys­lel a vyro­bil, robi­lo nie­ko­mu iné­mu radosť a v tom­to prí­pa­de, aby mu skráš­ľo­va­lo domác­nosť ale­bo iné pries­to­ry.

foto:Dominik Tru­si­na

Sú Slo­vá­ci ochot­ní inves­to­vať aj do drah­ších, neko­merč­ných kús­kov nábyt­ku? Ale­bo sme skôr „IKEA“ národ?

Urči­te sa aj u nás náj­de veľa ľudí, kto­rí chcú mať doma aj „dizaj­nér­ske kús­ky“, potr­pia si na kva­li­tu a chcú sa vyhnúť mains­tre­a­mu. Ja osob­ne však pro­ti Ikea nič nemám, skôr naopak, rád sa tam občas idem pop­re­chá­dzať. Je pocho­pi­teľ­né, že v IKEA radi naku­pu­jú aj Slo­vá­ci, pre­to­že pomer cena-kva­li­ta je tu rela­tív­ne dob­rý.

Išla by tvo­ja znač­ka aj do výro­by „cus­tom“ nábyt­ku, kedy by si na novom kús­ku spo­lu­pra­co­val s kon­krét­nym zákaz­ní­kom?

Od kama­rá­tov som dostal už aj takú­to otáz­ku. Čo sa týka znač­ky a kon­krét­ne kolek­cie DNA, tak ju viem pris­pô­so­biť aj požia­dav­kám zákaz­ní­ka, avšak iba pod pod­mien­kou, že bude zacho­va­ný hlav­ný cha­rak­ter tej­to kolek­cie. Urči­te by som však pri­jal aj výzvu, ak by priš­la „cus­tom“ zákaz­ka na náby­tok, kto­rý by sa netý­kal mojej znač­ky.

foto:Dominik Tru­si­na

Kde čer­páš inšpi­rá­ciu na ďal­šie nové návrhy? Stá­va sa ti, že zosta­neš úpl­ne bez nápa­du? Ako sa potom „reštar­tu­ješ“?

Od malič­ka ma fas­ci­no­va­la ana­tó­mia, medi­cí­na a prí­ro­da, a tu aj čer­pám väč­ši­nu inšpi­rá­cie. Vlast­ne aj prin­cíp DNA kolek­cie je inšpi­ro­va­ný ľud­skou DNA a pod­ľa nej je aj pome­no­va­ný.

Je pri­ro­dze­né, že člo­ve­ka v istú chví­ľu nič nena­pa­dá, a tak je to aj u mňa. Vte­dy si dám pau­zu a venu­jem sa nie­čo­mu úpl­ne iné­mu, sna­žím sa prí­sť na iné myš­lien­ky a postu­pom času to zno­vu prí­de, zra­zu sa mi to obja­ví pred oča­mi a vte­dy mi tre­ba už len pero a papier.

foto:Dominik Tru­si­na

Na čom momen­tál­ne pra­cu­ješ?

Momen­tál­ne pra­cu­jem na ďal­ších pro­duk­toch aktu­ál­nej kolek­cie DNA, kto­rý­mi sú baro­vý sto­lík, dvoj­se­dač­ka a inte­ri­é­ro­vé dopl­n­ky.

Aké sú tvo­je plá­ny do budúc­na?

Do budúc­na chcem spus­tiť novú kolek­ciu, kto­rá je zatiaľ načrt­nu­tá len na papie­roch. Bude s tým ešte veľa prá­ce, či už tech­no­lo­gic­ky ale­bo s výbe­rom najv­hod­nej­ších mate­riá­lov. Je to zdĺha­vý pro­ces, môže sa stať, že sa ešte celý kon­cept kolek­cie nako­niec úpl­ne zme­ní. Ďalej chcem spus­tiť na e-sho­pe 3D mode­ly, pre­to­že sú vyža­do­va­né archi­tekt­mi a dizaj­nér­mi. No a samoz­rej­me ino­vo­vať a posú­vať znač­ku stá­le dopre­du, ponú­kať nie­čo, čo na trhu s dizaj­no­vým nábyt­kom chý­ba.

foto:Dominik Tru­si­na

Chceš so svo­jou znač­kou pôso­biť pri­már­ne na Slo­ven­sku? Nemys­líš si, že by sa Tru­sel­la uchy­ti­la skôr na zahra­nič­ných trhoch?

Ešte pred zve­rej­ne­ním znač­ky som mal v plá­ne expan­do­vať do zahra­ni­čia a neos­tať len na slo­ven­skom trhu. Zatiaľ ju dávam do pove­do­mia hlav­ne pomo­cou výstav našim suse­dom v Čes­ku. E-shop mám zatiaľ nasta­ve­ný len v slo­ven­či­ne, ale v plá­ne je spra­viť ho aj v anglic­kej ver­zii. Som si urči­te vedo­mý toho, že zahra­nič­ný trh je ove­ľa sil­nej­ší, šan­ca uspieť na ňom je väč­šia a vďa­ka glo­ba­li­zá­cii v posled­ných rokoch aj ove­ľa jed­no­duch­šia.

Aký je pro­ces výro­by tvoj­ho nábyt­ku? A koľ­ko trvá výro­ba?

Kaž­dý kus je vyrá­ba­ný ruč­ne, či ide o kon­štruk­ciu, čalú­ne­né ale­bo dre­ve­né prv­ky. Pou­ží­va­jú sa kva­lit­né mate­riá­ly a výro­ba je zdĺha­vej­šia ako pri maso­vej stro­jo­vej výro­be.

foto:Dominik Tru­si­na

Ak si dnes zákaz­ník objed­ná neja­ký kúsok z tvo­jej ponu­ky, bude ho mať ihneď k odbe­ru?

Všet­ky pro­duk­ty sú na objed­náv­ku a doda­cia leho­ta je 4 až 6 týž­dňov. Ako som spo­mí­nal, ide výluč­ne o ruč­nú prá­cu a kaž­dý kus je v pod­sta­te ori­gi­nál.

Roz­beh takej­to znač­ky musel stáť veľa ener­gie, času ale aj peňa­zí. Ako si rie­šil otáz­ku štar­to­va­cie­ho bud­ge­tu? Prá­ve ten je mno­ho­krát kame­ňom úra­zu pri štar­te biz­ni­sov na vlast­nú päsť.

Čas, ener­gia a penia­ze k tomu bez dis­ku­sie pat­ria, ak chce­te, aby to celé malo neja­kú úro­veň. Čer­pal som z vlast­ných zdro­jov, kto­ré som si našet­ril a v pod­sta­te všet­ky tie penia­ze som inves­to­val na roz­beh znač­ky. Uva­žo­val som aj nad úve­rom, ale nech­cel som na seba vytvá­rať neja­ký druh finanč­né­ho tla­ku. Ani som netu­šil aké nároč­né to bude a ešte stá­le aj je, ale tre­ba byť vytrva­lý a trpez­li­vý. Je to súčasť môj­ho živo­ta, pre­to som ochot­ný toto všet­ko obe­to­vať.

foto:Dominik Tru­si­na

Čo ťa na pod­ni­ka­ní samé­ho na sebe naj­viac prek­va­pi­lo, o čom si pred vstu­pom do pod­ni­ka­teľ­ských vôd ani netu­šil?

Pod­ni­ka­nie ma nauči­lo rie­šiť prob­lé­my, čeliť výzvam a sta­vať sa k veciam zod­po­ved­nej­šie. Tak­tiež som začal byť komu­ni­ka­tív­nej­ší. Pri­bud­lo mi aj seba­ve­do­mie a cítim, že som prie­boj­nej­ší, ako tomu bolo pred tým. Dá sa pove­dať, že až toto je tá pra­vá nefal­šo­va­ná ško­la živo­ta.

foto:Dominik Tru­si­na

Jedi­neč­nosť nábyt­ku Tru­sel­la sa odrá­ža aj v jeho cene. 

Je to pocho­pi­teľ­né, pra­cu­je sa s kva­lit­ný­mi mate­riál­mi, zavá­ži aj spo­mí­na­ná ruč­ná prá­ca a dizajn, kto­rý inde nenáj­de­te. Pro­dukt je vyrá­ba­ný na objed­náv­ku, kto­rú si zákaz­ník sám nakon­fi­gu­ru­je pod­ľa vlast­ných pred­stáv, z mož­nos­tí, kto­ré sú v ponu­ke. Nech­cem, aby to bolo tak, že zákaz­ník si objed­ná pro­dukt, ja mu ho odo­vzdám, a tým to všet­ko kon­čí. Chcem mať so zákaz­ník­mi pozi­tív­ny vzťah, komu­ni­ko­vať s nimi a ponú­kať im kva­lit­ný ser­vis. Bol by som rád, aby mali z toho, čo si objed­na­li záži­tok, a aby pozna­li prí­beh, kto­rý za tým sto­jí.

foto:Dominik Tru­si­na

Nedáv­no si zís­kal v Pra­he cenu Grand Prix v kate­gó­rii Design Sha­ker 2017. Čo to zna­me­ná pre teba a tvo­ju fir­mu?

Zna­me­ná to pre mňa veľa, keď­že o tej­to cene roz­ho­do­va­la odbor­ná poro­ta. Je to istý druh zados­ťu­či­ne­nia a potvr­de­nia, že to čo robím, robím dob­re a má zmy­sel v tom pokra­čo­vať. Pre mňa aj moju znač­ku je to veľ­ký posun dopre­du a som za toto oce­ne­nie veľ­mi vďač­ný. Budem sa tvrdo usi­lo­vať, aby tých oce­ne­ní pri­bú­da­lo a aby moja znač­ka a moje pod­ni­ka­nie napre­do­va­lo :-)

Všet­ky pro­duk­ty znač­ky Tru­sel­la si objed­náš na strán­ke trusella.sk

Pridať komentár (0)