Dosť bolo bývania v sivých panelákoch. Toto je 5 moderných projektov s pridanou hodnotou

Mária Ambrozová / 16. apríla 2018 / Architektúra

zdroj: slnecnice.sk/nido.sk
  • Podľa úda­jov Euros­tatu viac ako po­lo­vica mla­dých Slo­vá­kov vo veku 25-34 ro­kov stále býva so svo­jimi ro­dičmi
  • Kúpa bytu v dneš­nej dobe však už ne­zna­mená pri­pú­tať sa k jed­nému miestu
  • Pri vý­bere no­vého bý­va­nia je dô­le­žité mys­lieť na po­hod­lie aj fi­nan­cie

Aké at­ri­búty by si pri­pí­sal svojmu vy­sní­va­nému bý­va­niu? Má to byť opus­tený sla­mený dom na tro­pic­kom os­trove alebo lu­xusná no­vo­stavba ne­ďa­leko mesta? Ak sa ti viac po­zdáva druhá mož­nosť, máme tu pre teba štipku in­špi­rá­cie. Na Slo­ven­sku sa to­tižto roz­trhlo vrece s ko­pou re­zi­denč­ných kom­ple­xov, ktoré majú ďa­leko od sta­rých zná­mych „krá­li­kární“ a ok­rem dô­razu na po­hod­lie či di­zajn, vpúš­ťajú do bý­va­nia ko­nečne aj ze­leň. Vy­be­ráme pre teba tri ori­gi­nálne prí­klady.

Lo­rin­čík Háje

Ne­ďa­leko Ko­šíc vy­rastá rezi­denčný pro­jekt Lo­rin­čík Háje, ktorý je je­di­nečný svo­jou ar­chi­tek­tú­rou a at­rak­tív­nym bý­va­ním. To všetko len 10 mi­nút od cen­tra. Veľ­ko­mesto by ti tu vlastne ani ne­malo chý­bať, pre­tože pro­jekt v sebe za­hŕňa tak ako ná­mes­tie s fon­tá­nou a od­dy­cho­vými zó­nami, tak det­ské ih­riská, ob­chody a služby. Chý­bať ne­budú ani za­stávky MHD zva­žuje sa vý­stavba ma­ter­skej škôlky, ďa­leko to noví oby­va­te­lia ne­budú mať ani na le­tisko, do gol­fo­vého klubu aj k vod­nej ná­drži.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (6)
zdroj: lo­rin­cik-haje.sk

Ja­ra­binky

Pro­jekt s týmto pô­vab­ným náz­vom sa na­chá­dza priamo v cen­tre nášho hlav­ného mesta (Mlyn­ské Nivy) a pod pal­com ho majú SPDe ar­chi­tekti. Zna­mená to, že je ide­ál­nou voľ­bou pre tých, ktorí majú radi ruch veľ­ko­mesta. O blíz­kosti do­prav­ných te­pien niet ani po­chýb, ne­chýba však ani kul­túra v po­dobe ne­ďa­le­kého Slo­ven­ského ná­rod­ného di­vadla, rady ka­viarní a re­štau­rá­cií či ná­kupné cen­trá.

Na skok je aj tr­ho­visko Mi­le­ti­čova. Sú­čas­ťou re­zi­denč­ného kom­plexu bude tiež veľký park, na pre­daj sú ko­merčné pries­tory a o deti bude po­sta­rané v no­vej škôlke. Po­nuka by­tov opäť myslí na jed­not­liv­cov aj ro­diny s deťmi.

Well­park

37 no­vých by­to­vých pries­to­rov čaká na svo­jich ma­ji­te­ľov aj v ži­lin­skom kom­plexe zva­nom Well­park. Aj tu au­tori pro­jektu sta­vili na pre­po­je­nie ze­lene a kva­lit­nej, nad­ča­so­vej ar­chi­tek­túry a bý­va­nie vznikne v cen­tre mesta, ne­ďa­leko Sadu na Stud­nič­kách. V blíz­kosti je ne­moc­nica, Au­park, di­vadlo aj úrady a na skok je aj pri­́roda Ma­lej Fatry, Ja­́no­ši­́kove Diery či Ter­chov­ské lu­́ky.

NIDO Bra­ti­slava

Pro­jek­tom, ktorý roz­hodne stojí za zmienku, je N!DO Bra­ti­slava. Na­chá­dza sa v je­di­neč­nej lo­ka­lite na juho-vý­chod­nej strane Ku­chajdy, na rohu Tr­nav­skej a To­má­ši­ko­vej ulice a bude tak sú­čas­ťou no­vého šir­šieho cen­tra, ktoré sa tu for­muje. De­ve­lo­per v tomto prí­pade kla­die mi­mo­riadny dô­raz na kva­litu mo­der­nej ar­chi­tek­túry a ze­leň, ktorá mno­hým Bra­ti­slav­ča­nom v meste chýba.

Kom­plex už one­dlho za­plní 115 by­tov vo vý­mere od 30 m2 do 140 m2 a vďaka trendu pri­chá­dza­jú­cemu zo zá­padu, ne­bude chý­bať kom­pletné ob­čian­ske vy­ba­ve­nie ob­lasti – náj­deš tu po­štu, škôlku, su­per­mar­kety a Ku­chajda je len če­reš­nič­kou na torte.

Sl­neč­nice

A čo tak vlastná far­már­ska trž­nica, ob­rov­ský ze­lený park, škôlka, zá­kladná aj stredná škola, zdra­vot­nícke stre­disko, le­kárne, ka­viarne, úrady, po­šty aj ban­ko­maty na jed­nom mieste a pri­tom ďa­leko od pre­pl­ne­ného cen­tra? To všetko po­nú­kajú Sl­neč­nice, pro­jekt ne­ďa­leko Petr­žalky, kde nájde bý­va­nie sa­mo­tár aj veľká ro­dina. Je­den až štvo­r­iz­bové byty sú za­ria­dené s prí­zvu­kom na funkč­nosť, po­hod­lie aj di­zajn.

Je im ve­no­vaná Zóna mesto a tou dru­hou čas­ťou ob­lasti je Zóna vi­la­do­mov. Svoje vy­sní­vané bý­va­nie tu už one­dlho má nájsť až 9000 oby­va­te­ľov a na pra­vom brehu Du­naja ur­čite oce­nia, že de­ve­lo­peri už dávno upus­tili od še­di­vých pa­ne­lá­kov a mys­lia na nad­ča­sové prvky, ktoré do­ko­nale do­plní množ­stvo ze­lene.

Ak sa ti as­poň jedna z týchto mož­ností za­pá­čila na­toľko, že si za­čal o svo­jom no­vu­čič­kom bý­vaní re­álne uva­žo­vať, sny o dob­rej knihe a šálke kávy na te­rase môže zma­riť myš­lienka na fi­nan­co­va­nie. Za­do­vá­žiť si vlastné bý­va­nie je jed­no­značne jed­ným z naj­dô­le­ži­tej­ších kro­kov, ktoré po­čas ži­vota pod­nik­neš a hoci Slo­ven­sko ešte stále podľa šta­tis­tic­kých úda­jov patrí me­dzi kra­jiny, kde sa deti dr­žia ma­mi­ných sukní po­merne dlho (viac ako po­lo­vica Slo­vá­kov vo ve­ko­vej sku­pine 25-34 ro­kov býva stále s ro­dičmi), raz do toho predsa len treba sko­čiť. A ak je niečo, čoho sa v sú­čas­nosti báť ne­treba, tak je to hy­po­téka.

Si­tu­ácia na re­a­lit­nom trhu sa po dl­h­šej dobe ustá­lila, mnohí de­ve­lo­peri na­vyše svoje pro­jekty po­nú­kajú no­vým ma­ji­te­ľom v spo­lu­práci s ban­kami. Tie sa po­sta­rajú o lep­šie pod­mienky, zrých­lené a zjed­no­du­šené zís­ka­nie úveru, takže si túto „drob­nosť“ ne­treba za­bud­núť všim­núť. Ak s pro­jek­tom, ktorý sa ti za­pá­čil na­vyše pra­cuje banka, kto­rej služby vy­uží­vaš aj ty, je to win-win.

Na­prí­klad na troch zo spo­mí­na­ných pro­jek­tov –  Lo­rin­čík Háje, Nido Bra­ti­slava a aj Sl­neč­nice, sa po­dieľa Poš­tová banka. Pred tým, než sa ra­di­kálne zme­nia pod­mienky trhu, ešte stí­haš vy­užiť jej po­nuku. Mô­žeš zís­kať hy­po­téku pre mla­dých s vý­hod­ným úro­kom už od 0,95 % p. a. Keďže už od leta sa pod­mienky na zís­ka­nie úveru pre mla­dých pod­statne zme­nia, túto šancu by si ne­mal pre­meš­kať. Ak na­vyše ešte ne­máš 36 ro­kov, čaká na teba vý­hodný da­ňový bo­nus.

Ná­kup ne­hnu­teľ­nosti sa už v sú­čas­nosti ne­musí spá­jať ne­únosne vy­so­kými splát­kami a úrokmi, práve na­opak po­núka mož­nosť siah­nuť po tom, čo by sme si poc­ti­vým šet­re­ním mohli do­vo­liť až omnoho ne­skôr, ak vô­bec. Ak sa ešte stále po­hrá­vaš s myš­lien­kou, že sia­hnu­tím po úvere sa po­my­selne pri­via­žeš k jed­nému miestu, za­budni na to. Stále je tu mož­nosť in­ves­tič­nej ne­hnu­teľ­nosti, kedy skrátka na­do­bud­nuté bý­va­nie pre­naj­meš alebo bude tvo­jou zá­ru­kou na časy, kedy sa vzdáš ži­vota ko­čov­níka a bu­deš sa tú­žiť usa­diť.

Člá­nok vzni­kol v spo­lu­práci s PABK.

Pridať komentár (0)