Dostaň sa na novú úro­veň s bra­ti­slav­ským Rocks­tart Answers

Rišo Néveri / 15. júla 2015 / Startupy

Rocks­tart, zalo­žený v Amster­dame patrí spolu so Star­tup­bo­ot­camp medzi naj­lep­šie európ­ske akce­le­rá­tory. Kon­cept Rocks­tart Answers zalo­žil Gre­gor Nol­tes v roku 2011.

Rocks­tar Answers je glo­bálna komu­nita pod­ni­ka­te­ľov a iných osôb v súvi­sia­cich odvet­viach, ktoré sti­mu­lujú kul­túru zdie­ľa­nia vedo­mostí, zna­lostí a pay-it-for­ward men­ta­litu v rámci lokál­neho star­tup eko­sys­tému. Zúčast­ňuje sa ho 5 star­tu­pov s krát­kymi pitchmi a 40 – 50 ľudí, ktorí im pomôžu v zod­po­ve­daní ich pál­či­vých otá­zok. 

V bra­ti­slav­skom Rubi­xLabe dá na evente 28. Júla 5 star­tu­pov 3min pitch, nasle­duje 3min Q&A a potom nasle­duje 3min na odpo­vede, feed­back. Star­tup položí svoju aktu­álnu otázku, ktorú potre­bujú vyrie­šiť a v “pub­liku” sedí 40 – 50 ľudí, ktorí im na papier napíšu odpoveď/radu. Sú to napr. odbor­níci z kon­krét­neho odvet­via, iné star­tupy, men­tori, inves­tori, atď. …

Pred­bežný zoznam star­tu­pov:

Fir­min­side — Vik­tor Ste­fa­nak, Peter Vyberci

Linp­resso- Andrej Oce­nas, Miro Talian, Ludo­vit Nasti­sin

QID.Company - Richard Fekete, Jakub Vos­kár, Ras­ti­slav Ujmiak, Filip Švec, Mar­tin Detko

gocatchme — Vla­di­mir Kli­mant, Michal Šnaj­dar, Jin­dřich Dvou­letý

Wake­sapp — Mar­tin Ska­kala, Jan Ska­kala, Michal Kor­man, Richard Ros­tecky, Matej Miha­lech

Event trvá 2 – 3 hodiny a koná sa raz za 2 – 3 mesiace vždy v ranných/doobedňajších hodi­nách, kto­rého súčas­ťou je aj káva a raňajky. Tento event typu many-to-one feed­back veľmi pomáha star­tu­pom v zod­po­ve­daní ich naj­ťaž­ších otá­zok. Pro­stred­níc­tvom tohto špe­ciál­neho for­mátu, Rocks­tart Answers série lokál­nych even­tov pri­náša dokopy ener­gickú zmes star­tu­pov, pod­ni­ka­te­ľov, men­to­rov a inves­to­rov. Tento kon­cept je nápo­mocný pre star­tupy, ktoré sú ešte len v early stage alebo seed stage.

Ak chceš byť súčas­ťou pub­lika a pomôcť star­tu­pom neza­budni si regis­tro­vať vstu­penku — zadarmo na nasle­du­jú­com odkaze, naj­ne­skôr 2 hodiny pred even­tom. Pri­dať sa k eventu na face­bo­oku nestačí.

Zdroj: rockstart.com/answers/bratislava/

Pridať komentár (0)