Durex bojuje v novej kam­pani za bez­pečný sex pomo­cou bak­la­žánu

Linda Cebrová / 24. septembra 2016 / Zaujímavosti

S ovoc­nými prí­chu­ťami už nikoho nezauj­meš. Je tu bak­la­žá­nový Durex, nie len pre vegá­nov.

Durex nedávno na svo­jom účte na Twit­teri ozná­mil, že má pre ich zákaz­ní­kov pri­pra­vené niečo, čo tu ešte nebolo. Prí­chute ako jahoda, grep alebo banán neboli dosta­ču­júce a majú tu niečo exklu­zívne. Ide o úplne novú prí­chuť, a to bak­la­žá­novú. O pár hodín však Durex pri­znal, že nejde len o oby­čajné roz­ší­re­nie pro­duk­to­vého radu, ale je za tým niečo viac.
Čo však Durex týmto na prvý pohľad zvlášt­nym ges­tom sle­do­val? Všetko to začalo ešte v roku 2015, kedy firma odštar­to­vala kam­paň pre vytvo­re­nie „emoji“ teda smaj­líka zobra­zu­jú­ceho kon­dóm. Ním chceli nie len uľah­čiť ľuďom online kon­ver­zá­ciu so sexu­ál­nym pod­tó­nom, ale tak­tiež pod­po­ro­vať bez­pečný sex.

V auguste prišlo v jeho snahe k dôle­ži­tému zvratu. Návrh tohto emoji bol zamiet­nutý. Durex sa však nemie­nil vzdať a ako odpo­veď na tento krok začal kam­paň na kon­dómy s limi­to­va­nou bak­la­žá­no­vou prí­chu­ťou. Teda zele­ni­nou, ktorú dnešná mlá­dež pou­žíva v sprá­vach pri komu­ni­ká­cií o sexe. Uni­kát­nosť tohto kroku je zjavná na prvý pohľad a na sociál­nych sie­tiach sa značka Durex začala čoraz viac sklo­ňo­vať práve s bak­la­žá­nom.

Už pred začiat­kom kam­pane kvôli uve­de­niu nového emoji si Durex uro­bil pries­kum medzi mla­dými vo veku 18 až 25 rokov. Vyšlo najavo, že pre 84% z nich je jed­no­duch­šie sa baviť o sexe pomo­cou emoji ako tex­tom alebo nebo­daj slovne. Čo môže byť predsa roman­tic­kej­šie ako dostať správu od svojho milo­va­ného člo­veka, v kto­rej je bak­la­žán a nebo­daj ešte aj v spo­jení s bros­kyn­kou.

d00

Podľa Durexu je dis­ku­ta­bilné, či je zamiet­nu­tie emo­ti­kona, ktorý pod­po­ruje bez­pečný sex správne. Jeho pri­már­nym cie­ľom teda nebol len čistý bez hod­notný mar­ke­ting, ale snaha umož­niť ľuďom roz­prá­vať (písať) o bez­peč­nom sexe v jazyku, kto­rému roz­umejú a je im blízky, teda v emoji.

d7
Zdru­že­nie, do kto­rého spa­dajú giganti, ako je Adobe, Face­book, Apple, Mic­ro­soft alebo Google sa stará o vývoj a roz­ši­ro­va­nie štan­dardu Uni­code, kto­rého cie­ľom je špe­ci­fi­ko­vať repre­zen­tá­ciu textu v moder­nom soft­ware. Keďže však zastáva iný názor ako samotný Durex, bak­la­žán bude stále jed­not­kou v kon­ver­zá­ciách so sexu­ál­nym pod­tó­nom.
Durexu však toto mediálne haló môže cel­kom hrať do karát a je prav­de­po­dobné, že na tejto téme mono­pol vo svete kon­dó­mov postaví ešte ďal­šie kam­pane. Ďal­ším dob­rým kro­kom, by mohlo byť aj roz­pos­la­nie bak­la­žá­no­vých kon­dó­mov všet­kým čle­nom zdru­že­nia, ktorí stoja za zro­dom nových emo­ti­ko­nov.

zdroj:thenextweb.com zdroj obrázkov:memeburn.com

Pridať komentár (0)